Р Е Ш Е Н И Е

Номер 933           Година 24.08.2009        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесети юни две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретаря С.А.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА административно дело № 1555 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК

Образувано е по жалба на „ОЙЛ  КО” ООД,  партер с ЕИК по БУЛСТАТ 102860811, представлявано от А.С.К. против ревизионен акт № 576/09.05.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на  НАП гр.Бургас, в частта му, в която на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 23 200,41 лв. и са начислени лихви за просрочие 5883,38 лв. по доставки получени от “Глоботек” ЕООД от доставчици “Мананко Ойл компани” ООД и “Риас 2” ЕООД и съответно не е признато право на данъчен кредит по издадените от двете дружества фактури за данъчни периоди – месеците август, септември, октомври и ноември 2004г., който ревизионен акт е потвърден с решение № РД-10-459/10.10.2007г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас, при ЦУ на НАП. Моли съда да уважи жалбата и да постанови решение с което да отмени ревизионния акт в обжалваната му част, като се приеме, че е налице право за признаване на данъчен кредит по издадените от “Глоботек” ЕООД фактури за доставка. В съдебно заседание поддържа жалбата, ангажира доказателства и моли да му бъдат присъдени и направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Ответникът по жалбата – Директора на Д“ОУИ“ гр.Бургас при ЦУ на НАП редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания ревизионен акт, като законосъобразен и правилен и да му присъди юрисконсултско възнаграждение.

Представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.156 ал.1 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заповед за възлагане на ревизия № 2901/22.11.2006г. (л.299 от делото), издадена от началник отдел “Контролна дейност” при Дирекция„Контрол” е възложено да бъде извършена ревизия на “ОЙЛ КО” ООД, *** относно задължения за Данък добавена стойност за данъчни  периоди 01.08.2004-31.12.2004г. и 01.01.2006г.-30.01.2006г.. В заповедта са определени лицата които да извършат ревизията в срок до 21.02.2007г.. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на делегираните му правомощия със заповед № 98/31.05.2006г. на териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас (л.23 от делото) в съответствие с правомощията му по чл.112, ал.2, т.1 от ДОПК  и е надлежно връчен на ревизираното лице.

Със заповед за възлагане на ревизия № 419/21.02.2007г. (л.298 от делото) издадена от началник отдел „Контролна дейност” при Дирекция „Контрол” гр.Бургас е удължен срока за извършване на ревизията до 27.03.2007г.. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на делегираните му правомощия със заповед № 98/31.05.2006г. на териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас в съответствие с правомощията му по чл.113, ал.2 от ДОПК и е надлежно връчен на ревизираното лице.

Със заповед за възлагане на ревизия № 576/27.03.2007г. (л.297 от делото) издадена от началник отдел „Контролна дейност” при Дирекция „Контрол” гр.Бургас е променен обхвата на ревизията, относно задълженията по Данък върху добавената стойност, като същите са определени за следните периоди: от 01.08.2004г. до 30.11.2004г. и от 01.01.2006г. до 30.01.2006г.. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на делегираните му правомощия със заповед № 98/31.05.2006г. на териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас и е надлежно връчен на ревизираното лице.

С ревизионен доклад № 576/10.04.2007г. (л.213-л.221 от делото) съставен на основание чл.117 от ДОПК от ревизиращия орган по приходите, е направено предложение да бъдат установени размери на задължения по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях , изчислени към 10.04.2007г.. В срока по чл.117, ал.5 от ДОПК задълженото лице е направило възражения срещу ревизионния доклад (л.179 от делото), към което са приложени писмени доказателства. 

Ревизионен акт № 576/09.05.2007г. (л.160-л.178 от делото) и издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на  НАП гр.Бургас, в съответствие с правомощията и делегираните със заповед № К 576/10.04.2007г. (л.142 от делото) издадена от началник отдел „Контролна дейност” при Дирекция „Контрол” гр.Бургас. Ревизионния акт е обжалван по административен ред с жалба вх.№ ИТ-00-5790/17.07.2007г.(л.158 от делото), в частта му с която е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на дружеството по отношение на доставки получени от “Глоботек” ЕООД от “Мананко Ойл компани” ООД и от “Риас 2” ЕООД. Със споразумение изх.№ 04-0-Ж-223/28.08.2007г. (л.156 от делото) страните са се споразумели, срока по чл.155, ал.1 от ДОПК за произнасяне с  мотивирано решение на Директора на Дирекция “ОУИ” Бургас, по постъпилата жалба да бъде продължен с 45 дни и да изтече на 15.10.2007г.. С решение № РД-10-459/10.10.2007г.(л.18-л.21 от делото) на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас, при ЦУ на НАП е потвърден ревизионния акт, в обжалваната му част, относно установените задължение по ЗДДС, за следните данъчни периоди: 01.08.2004г.-31.08.2004г., 01.09.2004г.-30.09.2004., 01.10.2004г.-31.10.2004г. и  01.11.2004г.-30.11.2004г.

Съдът, предвид установената фактическа обстановка и събраните по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за неоснователна, а обжалвания административен акт за правилен.

Съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на обжалвания акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му. Настоящия състав счита, че обжалвания акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма в съответствие с процесуалните и материалноправните разпоредби при издаването му.

За данъчен период 01.08.2004г.-31.08.2004г. на дружеството-жалбоподател са установени задължения по ЗДДС в размер на главницата 7574,60 лв. и лихва 2548,66 лв.. 

На задълженото лице е отказано признаване на правото на приспадане на данъчен кредит по издадени от “Глоботек” ЕООД, данъчни фактури, а именно: № 25/04.08.2004г. (л.250 от делото)  на стойност 4601,33 лв. и ДДС 920,27 лв.; № 26/06.08.2004г. (л.251 от делото)  на стойност 4521,13 лв. и ДДС 904,23 лв.; № 27/10.08.2004г. (л.252 от делото) на стойност 4424,89 лв. и ДДС 884,98 лв.; № 28/17.08.2004г. (л.253 от делото)  на стойност 3583,91 лв. и ДДС 716,78 лв.;  № 29/23.08.2004г. (л.254 от делото)  на стойност 4376,76 лв. и ДДС 875,35 лв.; № 30/25.08.2004г. (л.255 от делото) на стойност 4381,35 лв. и ДДС 876,27 лв.; № 31/27.08.2004г. (л.256 от делото) на стойност 3925,34 лв. и ДДС 785,07 лв.; № 32/27.08.2004г. (л.257 от делото)  на стойност 3260,80 лв. и ДДС 652,16 лв. и № 1031/301,0.08.2004г. (л.258 от делото) на стойност 4798,40 лв. е ДДС 959,68 лв., всички с предмет на доставката – газ кондензат. Правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на описаните фактури е отказано на основание чл.65, ал.4 от ЗДДС (отм.), по които предходен доставчик е “Мананко ойл компани” ООД, тъй като доставчика не е представил в законоустановения срок доказателства за извършване на доставката, счетоводната отчетност във връзка с нея, предходни доставки въпреки, че е бил уведомен по съответния ред. Разпоредбата на чл.65, ал.8 от ЗДДС не е приложима, тъй като данъка по фактурите не е платен по “ДДС-сметка” изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на “Глоботек” ЕООД, гр.Бургас, за която е съставен протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-2901-03/13.12.2006г. (л.222-л.224 от делото). Видно от отразените н протокола обстоятелства, предходен доставчик на газ кондензат се явява “Мананко Ойл компани” ООД по фактура № 553/12.05.2004г. (л.240 от делото), по отношение на който е изпратено искане за извършване на насрещна проверка изх.№ 20-17-1/05.01.2007г. (л.274 от делото). С искането е възложено на ТД на НАП гр.Русе установяване на обстоятелствата по регистрация на дружеството, отразяването на фактурите в Дневника за продажби, СД, счетоводните документи и изясняване на произхода на стоката. С Протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-1566-6/15.02.2006г. (л.267 от делото), е установено, че фактура № 553/12.05.2004г. е издадена на “Глоботек” ЕООД, гр.Бургас, включена е в дневника за продажби за периода месец Май 2004г. и СД за съответния данъчен период. Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения изх.№ 2198/16.01.2007г. (л.268-л.269 от делото), което е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. Извършено е посещение на адреса за кореспонденция на дружеството с Протокол № 88/16.01.2007г. (л.271 от делото) за връчване на ИПДПО, при което не е открит представляващия дружеството или друго лице упълномощено да получава съобщения. При повторно посещение е съставен Протокол № 136/23.01.2007г. (л.272 от делото), също не е осъществен контакт. Изготвено е съобщение № 3289/23.01.2007г. (л.277 от делото) с което задълженото лице е уведомено да се яви в 14-дневен срок за връчване на ИПДПО, като съобщението е публикувано и на Интернет страницата на НАП на същата дата и е изпратено по пощата с обратна разписка. В законоустановения срок изисканите документи не са представени и не може да се отговори на въпросите по ИИНП. С оглед на така посоченото, органа по приходите е приел, че поради непредставяне на изисканите документи не може да се провери спазени ли са изискванията на чл.55, ал.6 от ЗДДС(отм.) – начин на разплащане, техническа и кадрова обезпеченост и другите обстоятелства удостоверяващи реално извършване на доставките. За да възникне правото визирано в чл.64 от ЗДДС е необходимо де е налице доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а именно прехвърляне на собствеността върху стока или други вещни права върху стока, извършването на услуга, когато се извършва срещу насрещна престация на основание сключена сделка или с цел такава да се сключи. В случая не е налице доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС с доставчик “Мананко Ойл компани” ООД, по която “Глоботек” ЕООД е получател, а има само движение по документи, но не и фактическо изпълнение, поради което не е възникнало и данъчно събитие по смисъла на чл.24 от ЗДДС (отм.), което е пречка да се породи данъчен кредит по смисъла на чл.63 от ЗДДС (отм.). По изложените мотиви данъчният орган на основание чл.64, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.) е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по отношение на доставките от “Глоботек” ЕООД, с предходен доставчик “Мананко Ойл компани” ООД. В хода на ревизията е установен ДДС за внасяне в размер на 7691,92 лв., като ДДС в размер на 117,32 лв. е внесен и става за довнасяне ДДС в размер на 7574,60 лв., със съответната лихва за закъснение.  

Констатациите на органа по приходите се потвърждават от заключението на вещите лица по допуснатите по делото единична и тройна съдебно-счетоводна експертиза, които не са оспорени от страните и съдът кредитира като компетентни и безпристрастни. Вещите лица са посетили адреса за кореспонденция на “Мананко Ойл компани” ООД, но не са успели да осъществят контакт с представител на дружеството, което е посочено в заключенията. Също така, вещите лица по тройната съдебно-счетоводна експертиза са извършили проверка в Окръжна прокуратура гр.Русе, при която е установено , че по образувано дознание № 701/2008г. и № 4089/2008г. по описа на ОД на МВР гр.Русе липсва приложена счетоводна документация имаща отношение към допуснатите от съда въпроси.  

Съгласно чл.65, ал.4 от ЗДДС (отм.) органът по приходите отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран данъчен субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка е налице едно от следните обстоятелства: 1.доставчик е данъчен субект, който не съществува или осъществява търговска дейност без регистрация в НАП; 2. доставчикът не е начислил данък в предвидените в този закон срокове, освен в случаите, когато данъкът е начислен в сроковете по чл. 64, ал. 1, т. 2; 3. доставчикът е начислил данък, без да са налице основания за това; 4. доставчикът не е представил доказателства от значение за определянето на данъчните му задължения в указания му от орган по приходите срок, включително доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните доставки, по които лицето е получател по отношение на доставката, когато за това е бил уведомен по реда на ДОПК. С така посочените разпоредби законодателя е дал възможност за проверка не само на преките доставчици, но и на предходните, а оттам и право на отказ от признаване на данъчен кредит поради действия на предходни доставчици. В настоящия случай предходния доставчик “Мананко Ойл компани” ООД, не е открит на декларирания от него адрес в хода на административното и съдебното производство и не е установено налице ли е от негова страна на начисляване на ДДС по смисъла на чл.55, ал.6 от ЗДДС (отм.), както и че същия макар и да е разполагал с наети обекти за съхраняване на гориво, не се доказва да е притежавал горивото предмет на доставката и съответно, че е налице прехвърляне на правото на собственост. Също така, след като не е извършена   проверка в счетоводствата на предходния доставчик, поради ненамирането му, не би могъл да се направи обоснования извод за реалност на предходната доставка въз основа на представените по делото доказателства, защото не би могло да се установи, тяхното съответствие с документите съдържащи се в счетоводството на доставчика, както и редовността на воденото счетоводство.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че в хода на съдебното производство не се опровергават констатациите за липса на реална доставка между “Глоботек” ЕООД и “Мананко Ойл компани” ООД. Ето защо, правилно органа по приходите на основание чл.64, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.), е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по отношение на доставките от “Глоботек” ЕООД, с предходен доставчик “Мананко Ойл компани” ООД.

Така изложените съображения се отнасят и до данъчна фактура № 1032/02.09.2004г.(л.259 от делото) с предмет на доставката - газ кондензат на стойност 4500,51 лв. и ДДС 900,10 лв. издадена от “Глоботек” ЕООД, по отношение на които правилно е отказано правото на приспадане на данъчен кредит, за данъчен период 01.09.2004г.-30.09.2004г.. Предходен доставчик на “Глоботек” ЕООД, отново се явява “Мананко Ойл компани” ООД по същата данъчна фактура № 553/12.05.2004г, като предходния данъчен период, по отношение на която правилно органа по приходите е приел, че не е налице начисляване на ДДС по смисъла на чл.55, ал.6 от ЗДДС(отм.), както и реалност на предходната доставка.

За данъчен период 01.10.2004г.-31.10.2004г. на дружеството-жалбоподател са установени задължения по ЗДДС в размер на 4244,28 лева.

На задълженото лице е отказано признаване на правото на приспадане на данъчен кредит по издадени от “Глоботек” ЕООД, следните данъчни фактури: № 1038/24.10.2004г. (л.244 от делото)  на стойност 4690,33 лв. и ДДС 938,07 лв.; № 1039/25.10.2004г. (л.247 от делото)  на стойност 4836,40 лв. и ДДС 967,28 лв.; № 1040/26.10.2004г. (л.245 от делото) на стойност 4927,67 лв. и ДДС 985,53 лв.; № 1041/27.10.2004г. (л.246 от делото) на стойност 4464,29 лв. и ДДС 892,86 лв. и № 1042/28.10.2004г. (л.249 от делото) на стойност 2305,61 лв. и ДДС 461,12 лв.; всички с предмет на доставката – пропан-бутан. Правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на описаните фактури е отказано на основание чл.65, ал.1, т.2 от ЗДДС (отм.), по които предходен доставчик е “Континентал лоджистик” ЕООД, тъй като доставчика не е представил в законоустановения срок доказателства за извършване на доставката, счетоводната отчетност във връзка с нея, предходни доставки въпреки, че е бил уведомен по съответния ред. Разпоредбата на чл.65, ал.8 от ЗДДС не е приложима, тъй като данъка по фактурите не е платен по “ДДС-сметка” изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

Макар, че в жалбата не се излагат конкретни твърдения относно тези доставки, следва да се приеме, че и те са предмет на обжалване, той като сумите по непризнатото право на данъчен кредит по отношение на тези доставки са включени от жалбоподателя в общия размер от 23 200,41 лв. посочен в обстоятелствената част на неговата жалба.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на “Глоботек” ЕООД, гр.Бургас, за която е съставен протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-2901-03/13.12.2006г. (л.222-л.224 от делото). Видно от отразените н протокола обстоятелства, предходен доставчик на газ кондензат се явява  “Континентал лоджистик” ЕООД по фактура № 4124/24.09.2004г. (л.239 от делото), по отношение на който е изпратено искане за извършване на насрещна проверка изх.№ 10-23-00-02-31/16.01.2007г. (л.282 от делото). С Протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-1566-7/16.02.2006г. (л.275 от делото), е установено, че фактурата е издадена на “Глоботек” ЕООД и е включена в дневника за продажби. Искането за представяне на документи и писмени обяснения е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. Извършено е посещение на адреса за кореспонденция на дружеството, два пъти за което са съставени  протокол № 271/16.01.2007г. (л.280 от делото) и протокол № 498/24.01.2007г. (л.278 от делото), при които не е открит представляващия дружеството или лице за контакти с данъчната администрация. Изготвено е съобщение № 10-23-00-02-31/23.01.2007г. (л.277 от делото) с което задълженото лице е уведомено да се яви в 14-дневен срок за връчване на ИПДПО, като съобщението е публикувано и на Интернет страницата на НАП на същата дата и е изпратено по пощата с обратна разписка. В законоустановения срок изисканите документи не са представени. С оглед на така посоченото, органа по приходите е приел, че доставчика не е представил доказателства за извършване на доставката, счетоводната отчетност във връзка с нея и предходни доставки. За да възникне правото визирано в чл.64 от ЗДДС е необходимо да е налице доставки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, а в случая не е налице такава с доставчик “Континентал лоджистик” ЕООД, по която “Глоботек” ЕООД е получател, а има само движение по документи, но не и фактическо изпълнение, поради което не е възникнало и данъчно събитие по смисъла на чл.24 от ЗДДС (отм.), което е пречка да се породи данъчен кредит по смисъла на чл.63 от ЗДДС (отм.). По изложените мотиви данъчният орган на основание чл.64, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.) е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по отношение на доставките от “Глоботек” ЕООД, с предходен доставчик “Континентал лоджистик” ООД.

В хода на административното и съдебното производство не са ангажирани  от жалбоподателя доказателства, посредством които би могло да се установи реалност на оспорените доставки. Констатациите на органа по приходите се потвърждават от заключението на вещите лица по допуснатите по делото единична и тройна съдебно-счетоводна експертиза, които не са оспорени от страните и съдът кредитира като компетентни и безпристрастни. В чл.65, ал.4 от ЗДДС (отм.) са предвидени основанията, при наличието на които органът по приходите отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран данъчен субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка е налице едно от посочените обстоятелства. С тези разпоредби законодателя е дал възможност за проверка не само на преките доставчици, но и на предходните, а оттам и право на отказ от признаване на данъчен кредит поради действия на предходни доставчици. В настоящия случай предходния доставчик “Континентал лоджистик” ЕООД, не е открит на декларирания от него адрес в хода на административното и съдебното производство и не е установено налице ли е от негова страна начисляване на ДДС по смисъла на чл.55, ал.6 от ЗДДС (отм.), както и че е притежавал горивото предмет на доставката и съответно, че е налице прехвърляне на правото на собственост.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че в хода на съдебното производство не се опровергават констатациите за липса на реална доставка между “Глоботек” ЕООД и “Континентал лоджистик” ЕООД. Ето защо, правилно органа по приходите на основание чл.64, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.), е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по отношение на доставките от “Глоботек” ЕООД, с предходен доставчик “Континентал лоджистик” ЕООД.

За данъчен период 01.11.2004г.-30.11.2004г. на дружеството-жалбоподател са установени задължения по ЗДДС в размер на главницата 10481,43 лв. и лихва 3198,20 лв.. 

На задълженото лице е отказано признаване на правото на приспадане на данъчен кредит по издадени от “Риас 2” ЕООД, следните данъчни фактури: № 199/01.11.2004г. (л.97 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 200/03.11.2004г. (л.96 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 201/05.11.2004г. (л.98 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 202/09.11.2004г. (л.98 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 203/12.11.2004г. (л.97 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 204/15.11.2004г. (л.95 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 205/17.11.2004г. (л.95 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 207/19.11.2004г. (л.94 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 209/23.11.2004г. (л.96 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 210/25.11.2004г. (л.94 от делото)  на стойност 4998,89 лв. и ДДС 999,78 лв.; № 213/30.11.2004г. (л.99 от делото)  на стойност 2418,16 лв. и ДДС 483,63 лв. всички с предмет на доставката – Бензин А-92-Н. Правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на описаните фактури е отказано на основание чл.65, ал.4, т.4 и чл.64, ал.1, т.2 от ЗДДС (отм.), тъй като доставчика не е представил доказателства за извършване на доставката, счетоводната отчетност във връзка с нея, предходни доставки въпреки, че е бил уведомен по съответния ред. Разпоредбата на чл.65, ал.8 от ЗДДС не е приложима, тъй като данъка по фактурите не е платен по “ДДС-сметка” изцяло най-късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

В хода на ревизията с искане за насрещна проверка изх.№ 02-ДОК-10564/30.11.2006г. (л.296 от делото) е възложено на ТД на НАП гр.Бургас установяване на обстоятелства по отношение на фактурите издадени от “Риас 2” ЕООД, а именно: начислен ли е ДДС по реда на чл.55, ал.1-6 от ЗДДС, отразени ли са в СД и в дневника за продажби, да се посочат предходните доставчици, № и дата на фактурите, стойност и ДДС, като се прецени количеството доставка и фактурите за предходен доставчик да не са посочени в предишни данъчни производства, извършено ли е разплащане между участниците в сделката, ако стоките и услугите обект на проверяваните фактури са закупени от трето ДЗЛ да се попълни справка за изясняване произхода на доставките, на основание чл.65 от ДОПК да се изискат писмени обяснения от управителя на ДЗЛ разполага ли фирмата с собствена или наета специализирана техника, с която да организира извършените доставки, с нает по трудов или граждански договор персонал  с необходимата  квалификация, способен да извърши доставките и със собствен или нает транспорт да превоз на стоките предмет на доставките. С Протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-2901-4/03.01.2007г. (л.286-287 от делото), е установено от досието на “Риас 2” ЕООД, че процесните фактури са издадени на “ОЙЛ КО” ООД, описани са в Дневника за продажби  и СД за съответния данъчен период. Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице № 02-ДОК-105391/01.12.2006г. (л.294 от делото), което е връчено на 27.12.2006г. по реда на чл.32 от ДОПК. Извършено е посещение на адреса за кореспонденция на дружеството с Протокол № 9892/04.12.2006г. (л.289-290 от делото) за връчване на ИПДПО, при което не е открита фирма “Риас 2” ЕООД и лице за кореспонденция с данъчната администрация. При повторно посещение е съставен Протокол № 10014/12.12.2006г. (л.288 от делото) и отново не е открита фирма “Риас 2” ЕООД и лице за кореспонденция с данъчната администрация. Изготвено е съобщение по чл.32 от ДОПК № 02-ДОК-10564/13.12.2006г. (л.291 от делото) с което задълженото лице е уведомено да се яви в 14-дневен срок за връчване на ИПДПО, като съобщението е публикувано и на Интернет страницата на НАП на същата дата и е изпратено по пощата с обратна разписка. В законоустановения срок лицето не се е явило и не е представило изисканите документи, поради което не могат да бъдат установени фактите и обстоятелствата посочени в искането за представяне на документи и писмени обяснения. С оглед на така посоченото, органа по приходите е приел, че поради непредставяне на изисканите документи от ДЗЛ не може да се провери спазени ли са изискванията на чл.55, ал.6 от ЗДДС(отм.).

В хода на производството срещу ревизионния доклад са постъпили възражения от жалбоподателя, срещу така направените констатации, като към тях са приложени следните писмени доказателства: нотариално пълномощно от управителя на “Риас 2” ООД, с което упълномощава А.С.К., да представлява дружеството пред НАП и Данъчни служби и да се явява на насрещни проверки и ревизия от името на “Риас 2” ЕООД, процесните данъчни фактури, Отчети от ЕКАПФ за извършените плащания, извлечение от сметка 4532, Дневник на продажбите, справка за продажбите, Справка за покупките и Декларация от А.М., с която е декларирано, че горивото предмет на сделката е закупено от “Спед” ООД, за което прилага съответните две данъчни фактури, горивото е платено в брой, като се прилагат и отчетите от ЕКАФП за извършените плащания.

С оглед направените възражения и представените доказателства на основание чл.155, ал.3 от ДОПК в процеса на обжалване е възложена отново насрещна проверка на “Риас 2” ЕООД с резолюция за извършване на проверка № 2943/28.08.2007г. (л.115 от делото), във връзка с която е изготвено до ТД на НАП  гр.Бургас, искане за извършване на насрещна проверка № 02-03-05-2901-5/28.08.2007г. (л.116 от делото) за установяване на обстоятелствата посочени и в предходното искане. За извършената проверка е съставен Протокол за извършена проверка (л.118-119 от делото), при която е установено, че процесните данъчни фактури са издадени на “ОЙЛ КО” ООД, описани са в Дневника за продажби и справките декларации за съответните периоди и всички са платени в брой. Данъка е начислен по реда на чл.55 от ЗДДС (отм.), представена е разпечатка на сметка 4532 ДДС продажби. Предходен доставчик по сделките е “Спед” ООД по данъчни фактури № 72/27.09.2004г. и № 86/27.10.2004г.. В решението на директора на Д”ОУИ” гр.Бургас е посочено, че не са представени доказателства за наличието на собствена или наета складова база за съхранение на горивата, транспортни средства и трудови ресурси, въпреки че такива са изискани с връченото искане.

От “Спед” ООД с искане за представяне на документи и писмени обяснения изх.№ 177-271-1/29.08.2007г., е поискано да представи писмени доказателства и обяснения във връзка с извършената доставка. С Протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-2901-2/30.08.2007г. (л.121 от делото), е установено, че фактурите са издадени на “Риас-2” ООД, гр.Бургас, с предмет на продажба – горива, включени са в дневника за продажби и справките декларации за съответните данъчни периоди, данъка е начислен по реда на чл.55 от ЗДДС (отм.), представена е разпечатка на сметка 4532 ДДС продажби и предходен доставчик по сделките е ЕТ “Антокомерс” и “Петро Д” ООД, на които са изпратени искания за извършване на насрещни проверки. В декларация подадена от името на дружеството, която е подпечатан, но не и подписана е посочено, че предмет на сделката е доставка на горива, фирмата не съхранява горивото в собствена складова база, Лукойл продава горива от собствена база, транспортна от Лукойл е за сметка на клиента, дейността във фирмата се осъществява от съдружниците, който са осигурени за всички осигурителни случаи и фирмата разполага с офис и е обезпечена с трудов ресурс.

Видно от протокол за извършена насрещна проверка № 02-03-05-2901-6/21.09.2007г.(л.25 от делото), “Петро Д” ООД е издало фактурите на “Спед” ООД, с предмет на продажба – горива, описани са в дневника за продажби и справките декларации за съответните данъчни периоди, данъка е начислен по реда на чл.55 от ЗДДС (отм.), представена е разпечатка на сметка 4532 ДДС продажби и предходен доставчик по сделките е “Нафта-трейдинг” АД. Представената от управителя на дружеството декларация (л.26 от делото) е посочено, че “Петро Д” ООД, разполага със съответната техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставката, транспорта по доставката е за сметка на получателя и към този период няма собствени транспортни средства за превоз на гориво и складова база.

С искане за извършване на насрещна проверка № 02-03-05-2901-7/11.09.2007г.(л.146 от делото) до ТД на НАП, Дирекция “КД”, сектор “РП” 03, гр.Бургас е поискано да се извърши насрещна проверка на ЕТ”Антокомерс”. Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения изх.№ 177-284-1/12.09.2007г. (л.149 от делото), което е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. Извършено е посещение на адреса за кореспонденция на дружеството с Протокол № 3147/19.09.2007г. (л.150 от делото) за връчване на ИПДПО, при което не е открита фирмата или неин пълномощник за контакт с данъчната администрация. При повторно посещение е съставен Протокол № 3231/27.09.2007г. (л.148 от делото), също не е осъществен контакт. Изготвено е съобщение № 177-284-4/27.09.2007г. (л.147 от делото) с което е започнала процедура по връчване на искането по реда на чл.32 от ДОПК, която до издаване на решението не е приключила.

С оглед на изложеното в решението потвърждаващо ревизионния акт е прието, че при извършените насрещни проверки са представени само копия от фактури, които не съдържат никакви данни за лицата, които са ги съставили по смисъла на чл.11 от ЗСч. , а от друга страна, по време на ревизията, към жалбата и при извършените насрещни проверки в процеса на административното обжалване не са представени никакви доказателства, свързани с прехвърляне, съхранение и транспортиране на горивата, като се има в предвид, че фактурите издадени от “Риас 2” ЕООД по които е ползван данъчен кредит са от м.11.2004г., а фактурите за предходните доставки по смисъла на чл.20, т.19 от ЗДДС (отм.) издадени от “Спед” ООД, “Петро Д” ООД и ЕТ “Антокомерс” са от м.09.2004г. и м.10. 2004г..

Тези констатациите на органа по приходите се потвърждават от заключението на вещите лица по допуснатите по делото единична и тройна съдебно-счетоводна експертиза, които не са оспорени от страните и съдът кредитира като компетентни и безпристрастни.

В чл.65, ал.4 от ЗДДС (отм.) са предвидени основанията, при наличието на които органът по приходите отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран данъчен субект по всяка доставка в размера по ал. 5, когато установи, че за нея или по предходна доставка е налице едно от посочените обстоятелства. С тези разпоредби законодателя е дал възможност за проверка не само на преките доставчици, но и на предходните, а оттам и право на отказ от признаване на данъчен кредит поради действия на предходни доставчици. В настоящия случай предходния доставчик “Риас 2” ООД, не е открит на декларирания от него адрес в хода на административното и съдебното производство и макар от жалбоподателя заедно с писменото му възражение срещу ревизионния доклад да са представени, част от искането от това дружество доказателства, посредством тях не се установява, наличието на собствена или наета складова база за съхранение на горивата, транспортни средства и трудови ресурси, като от представената декларация не става ясно, с какви транспортни средства и кой е извършил транспорта на горивото. Също така видно от заключението на вещите лица по тройната съдебно-икономическа експертиза, не може да се установи дали количествата по издадените фактури са изтеглени от производителя или вносителя, както и има ли покриване на количествата горива, получени от всеки от доставчиците по веригата по издадените фактури, поради невъзможност да се проследи стоковия поток по вид, количество и стойност, заприходен и изписан по материалната сметка на процесните доставчици. Ето защо, след като не може да бъде установено, че доставчика е притежавал горивото предмет на доставката и съответно, че е налице прехвърляне на правото на собственост, не би могъл да се направи обоснования извод за реалност на предходната доставка въз основа на представените по делото доказателства. Също така не би могло да се установи, съответствие на представените от жалбоподателя документи с документите съдържащи се в счетоводството на доставчика, както и редовността на воденото счетоводство на последния.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че в хода на съдебното производство не се опровергават констатациите за липса на реална доставка между “Глоботек” ЕООД и “Риас 2” ООД. Ето защо, правилно органа по приходите на основание чл.64, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от ЗДДС (отм.), е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя по отношение на доставките от “Глоботек” ЕООД, с предходен доставчик “Риас 2” ООД.

С оглед неоснователността на жалбата и направеното искане, на основание чл.161 ал.1 от ДОПК, жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение  в размер на 1031,00 лв., на осн. чл. 8 , вр. чл. 7, ал. 1, т. 4 от НМРАВ.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ОЙЛ  КО” ООД, *** с ЕИК по БУЛСТАТ 102860811, представлявано от А.С.К. против ревизионен акт № 576/09.05.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на  НАП гр.Бургас, в обжалваната му  част.

ОСЪЖДА „ОЙЛ  КО” ООД, *** с ЕИК по БУЛСТАТ 102860811, представлявано от А.С.К. да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1031,00 лв. (хиляда тридесет и един, лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: