ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 30.06                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 1555 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ОЙЛ КО” ООД, редовно уведомен, се явява управителят Костов, заедно с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ответникаДиректор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Монев, с пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица М.З., Ж.Ж. и С.А..

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е в срок заключение от вещите лице по назначената тройна съдебно-счетоводна експертиза.

 

АДВОКАТ МАДАЖАРОВА: След като е в срок заключението, да се изслушат вещите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Да се пристъпи към изслушване на заключението.

 

СЪДЪТ, с оглед своевременното представяне на заключението счита, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещите лица, поради което ПРИСТЪПИ към изслушването им, като снема самоличността им, както следва:

 

М.Д.З. – 46 години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Ж.Д.Ж. – 35 година, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

С.В.А. – 45 година, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещават да дадат безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

Нямаме какво да добавим към момента.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ М.: По отношение на констатациите  за „Мананко ойл къмпани” ООД,  запознахте ли се с всички представени в ТД на НАП – гр. Бургас и съответно в гр. Русе и изискани документи от „Мананко ойл къмпани” ООД, и съобразени ли са при изготвяне на заключението ?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Описано е в заключението на стр.3, че в ТД на НАП – гр. Русе са входирани копия от фактури, банкови извлечения, митническа декларация.

Безспорно е доказано от самата ревизия, че по издадените фактури от „Мананко ойл къмпани” ООД към „Глоботек” ЕООД е начислен ДДС и нанесен. В абзац №4 на стр.3 от заключението коментираме това, че експертизата не е намерила на посочения адрес „Мананко ойл къмпани” ООД и не е установила дали е начислен ДДС. Не са ни представени документи по чл. 55 от ЗДДС. Иначе, безспорно е установено, че тъй като има подадени ДДС декларации, са внесени сумите по ДДС за посочения период и за посочените фактури ДДС е начислен и внесен.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ М.: В отговора на въпрос №3 и съответно в заключението си сте коментирали представените вече по делото ревизионни актове на предходните доставчици на „Глоботек” ЕООД и сте установили, че липсват констатации, които касаят процесните доставки. Какво означава това всъщност – че тези периоди, тези доставки са ревизирани по отношение на предходни доставчици и всъщност не са намерени нарушения по тях?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО З.: В приложените  ревизионни доклади и ревизионни актове към делото на предходни доставчици на жалбоподателя, липсват констатации от гледна точка на фактурите, които са издали те към следващите доставчици по веригата. Няма констатации в ревизионните актове на описаните доставчиците по отношение на извършените от тях последващи облагаеми доставки, съответно към техните клиенти, какъвто клиент в случая се явява „Глоботек” ЕООД. Няма констатации по дневника за продажби по доставките, описани в дневника за продажби за описаните доставчици. Няма констатирани нарушенията от гледна точка на продажбите.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Нямам въпроси към вещите лица.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им определя възнаграждение в общ размер на 1200 лева или по 400 лева за всяко от тях. Възнаграждението да бъде заплатено, както следва - 900 лева от внесения депозит, а остатъкът в размер на 300 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при незаплащане на така определеното допълнително възнаграждение на вещите лица ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на посочената сума.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ М.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми.

Ще представя подробна писмена защита.

Моля да ни присъдите разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВ: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Възраженията на жалбоподателя за начисляването на ДДС от страна на „Маманко ойл къмпани” ООД не оборват констатациите на ревизиращите органи за липса на доставки по чл. 6 от ЗДДС, както и липса на  възникнало данъчно събитие, определено в чл. 24 от ЗДДС, поради което не възниква право на данъчен кредит на основание чл.  63 от ЗДДС. По делото няма нито едно доказателство за съхранение на горивото, за неговото транспортиране и предаване, както е описано в договорите за покупка. Не става ясно от фактурите на „Мананко ойл къмпани” ООД, които са за газ кондензат, дали това гориво е фактурирано като такова на неговите контрагенти. В тази връзка, моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1032 лева.

Подробни съображения сме изложили в писмена защита и в решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите данъчноревизионния акт. Видно от събраните по делото доказателства не е доказано наличието на реални сделки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: