П Р О Т О К О Л

 

Година 2017, 19.10.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На деветнадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

      2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1554 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанка цел „БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС“, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОМОРИЕ, редовно призован, представлява се от адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 90 от делото.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Манев.

 

Становище по хода на делото:

Адв.К.. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх.№ 1098 от 18.10.2017г. от адв.Й. – процесуален представител на жалбоподателя, с която уведомява съда, че със свое Решение № 618 от 29.08.2017г., Общински съвет-Поморие е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, като е отменил оспорената от жалбоподателя разпоредба на същата. Решението е влязло в сила и поради липса на предмет на оспорване, моли производството по делото да бъде прекратено, като предвид обстоятелството, че оттеглянето на оспорения административен акт е станало след подаването на жалбата срещу него, претендира присъждане на разноските по обжалването.

 

         Становище по жалбата и по доказателствените искания:

 

         Адв.К.: Действително оспореното решение на Общински съвет-Поморие е влязло в законна сила и е отменена Наредбата, която е оспорена. 

Представям протокол от заседание на общинския съвет с Решение № 618/29.08.2017г. с отбелязване, че решението е влязло в сила.

Други доказателства няма да соча.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка и представеното в днешно съдебно заседание Решение № 618/2017г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да ми се даде възможност да обоснова доводите си в писмена защита и да посоча съдебна практика.

Относно претендираните разноски:

Освен доводи за липса на правен интерес, предвид това че оспореното решение е оттеглено, моля да вземете предвид, че жалбоподателят не представи доказателства относно това, че за него съществува правен интерес по принцип да оспори разпоредбата на Наредбата. Съществува практика на ВАС, която въпреки че приема, че право на всеки един правен субект да оспорва административни актове, това право не е абсолютно и всеки един правен субект следва да докаже, че съществува правен интерес за него. В настоящото производство сдружението-жалбоподател не представи доказателства, че предметът на дейност, за което то е създадено, предвижда оспорване на такива актове.

Правният интерес не е абсолютен и трябва да бъде доказан. Не е представено съответното удостоверение от окръжен съд, от което да е виден предмета на дейност на това сдружение и че този предмет на дейност дава основание това дружество да оспорва произволно съдебни актове. Считам, че се касае за злоупотреба с процесуални права.

         Считам, че по принцип това противоречи на правото в Република България и правният интерес във всеки случай трябва да бъде конкретен, обоснован и установен.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото следва да бъде прекратено.

По отношение на претендираните разноски – поддържам становището на ответника.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: