ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1554 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ЯНКО ЯНЕВ”, редовно уведомен, явява се лично собственикът Я.Я.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата, която съм подал за отмяна на заповедта, с която ми е разпоредено да премахна обекта.

За процесния обект през годините съм изготвил различна строителна документация, която представям на съда в оригинал за сведение.

Допълнително представям днес писмени доказателства, представляващи инвестиционен проект и обяснителна записка, касаещи процесният обект, както и папка-досие относно организацията за пожарна и аварийна безопасност на обекта.

Представям също така и скица № 14/2003г., договор за наем на общински терен № 3001/29.04.2003г., разрешение за поставяне на процесния обект важащо за 2008г., предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежата. Представям писмени документи, касаещи електроснабдяването на обекта. 

Имам диск, на който съм снимал цялото събаряне на обекта. Съдът спря изпълнението на заповедта, но те не изчакаха и затова съм снимал цялото събаряне, като доказателство, че не се съобразяват с нищо. Показах им входящ номер на вече заведеното дело, но те казаха „Не ни интересува”. Това стана на 14.06.2013г.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам подадената жалба. Считам, че същата е неоснователна.

Относно представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от жалбоподателя, имам възражение по приемането на част от инвестиционния проект, както и по представените всички папки одобрени от 2003г., така и днешната папка „Строителни конструкции”, поради следните причини:

Не става ясно към кой момент и за кой квартал, както и за кой обект е въпросното одобряване и съгласуване на въпросните инвестиционни проекти. Паралелно са съгласувани и одобрени няколко вида инвестиционни проекта - едните за кв.22, а другите за кв.53 с направена (не се знае кога и от кого) поправка. Поради което считам, че не следва същите да бъдат приети като доказателство по делото и да се кредитират като такива.

Моля да приемете представените до тук писмени доказателства от общината и представям за сведение на съда в допълнение към преписката Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър.

Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства; както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед; както и представените в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола; както и ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представената днес Наредба № 10 на Община Несебър.

 

Като съобрази изявленията на жалбоподателя, че към настоящия момент процесният обект е премахнат от страна на административния орган, обективно невъзможно се оказва назначаването на съдебно-техническа експертиза, посредством която да бъдат установени характеристиките на процесния обект, които характеристики са от съществено значение за правилното разрешаване на настоящия спор, тъй като с оглед установяването статута на обекта, различен би бил приложимия материален закон за неговото премахване. В тази връзка съдът намира за необходимо да укаже на жалбоподателя да ангажира други възможни допустими доказателствени средства, посредством които по делото да бъдат установени правнозначими факти свързани с установяването на релевантните технически характеристики на процесния обект, поради което и на основание чл.171, ал.4, предл. второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя необходимостта от ангажиране на допълнителни доказателствени средства по делото, посредством които да се установят обстоятелствата, касаещи характеристиките на процесния обект, в т.ч. и възможността за ангажиране на свидетелски показания в тази насока.

 

С оглед  необходимостта от събиране на доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: