ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети юни                                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Желязко Георгиев                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ

Административно  дело номер  1554  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЕкострой 2003” ООД – гр. Несебър -  се представлява от адв. Красимир Мутафов с пълномощно по делото.

Ответникът – Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас се представлява от юк. Матева с пълномощно по делото.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Желязко Георгиев.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В залата се явява вещото лице инж. А., която е представила в законоустановения срок заключение.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключение и пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва.

 

З.Ч.А. – 67 година, българска гражданка, висше образование, без особени отношения със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението.

 

АДВ. МУТАФОВ: Нямам въпроси.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. МАТЕВА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Всички ли представени от Агенция по вписванията нотариални актове сте разгледали?

 

ОТГОВОР: Да, всички 46 броя.

 

ВЪПРОС: В таблицата, която сте обособили липсват нотариални актове, представени от Агенцията по вписванията,  а именно: №№ 170; 106; 103; 190; 167; 168; 169; 170; 17; 13; 35; 60; 55; 143; 122; 99; 21; 64. Защо не са включени в таблицата тези нотариални актове.

 

ОТГОВОР: В тези 46 броя нотариални актове са включени и актовете на процесните обекти. Процесните обекти имат сделки сключени към 25.06.2004 г. и аз съм ползвала само актовете, които са сключени до тази дата, тъй като при сключването на сделките би трябвало да се вземат предвид предходни реализирани сделки.

 

ВЪПРОС: Обърнахте ли внимание, че нотариален акт № 185 е с дата 2 юли, това е процесният нотариален акт, с който са продадени 4 апартамента, тоест би следвало да се включат и всички нотариални актове за м. юли 2004 г. След като и месец юли е процесен период, защо продажбите през месец юли не са включени към заключението?

 

ОТГОВОР: Разгледала съм актовете според процесните имоти и на 30 юни. За 4-те обекта периода е приключил, а за последният акт, който е от 2005 г. съм ползвала от представените актове само тези, които са в степен завършен вид, тъй като за този специално апартамент съм приела, че цената му трябва да се определи в степен на завършеност 100 %. В самия нотариален акт няма описание в какъв вид е продаден и обекта е въведен в експлоатация 2004 г. и затова смятам, че съм подбрала подходящи аналози.

 

ВЪПРОС: Тоест месец юли не е включен във Вашите изчисления?

 

ОТГОВОР: Имам процесни четири нотариални актове №№ 22, 76, 24 и 185, които завършват до 25.06.2004 г.  Не съм взела предвид в тези 46 броя нотариални актове, участват ли и процесните нотариални акта. Този нотариален акт № 185 не съм го взела предвид.

 

ВЪПРОС: Защо месец юли не е включен в процесния период ?

 

ОТГОВОР: За мен сделките, които са правени с тези имоти приключват на 25 юни и затова не съм използвала месец юли.

 

ЮК. МАТЕВА: Значи нотариален акт № 185, който е представен по делото е от м. юли, вписан е през м. юли.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбрах грешката си. Погрешно съм записала, че нотариален акт № 185 е от 25 юни и по тази причина не съм взела предвид сделката от м. юли.

        

         ЮК. МАТЕВА: Когато разглеждахте нотариалните актове, констатирахте ли в тях, че са продавани имоти, които не са на „груб строеж”?

 

ОТГОВОР: Да, констатирах и не съм ги приела като аналози за „груб строеж”.

 

ВЪПРОС: Значи Вие сте приели, че са продадени на „груб строеж” единствено на база описаното в нотариален акт, а запознахте ли се с актове Образец 14 и 15, с които се приемат СМР и доказват степен на завършеност?

 

ОТГОВОР: Приела съм като достоверен документ отразеното в нотариалния акт.

 

ЮК. МАТЕВА: Нямам други въпроси. Оспорвам представеното заключение като считам, че е допусната техническа грешка. Имам доказателствени искания:

Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви допълнително заключение. Моля в допълнителното заключение да извърши преизчисляване при оформяне на пазарната цена, като включи в месец юли нотариален акт № 185, след като се установи, че същият е от месец юли и не е взет предвид от вещото лице,  и като включи всички нотариални актове,  представени от Агенция по вписванията, които имат отношение към месец юли. Вещото лице е възприело, че имотите са продадени на груб строеж, а има и такива имоти, които са продадени без в нотариалните актове да бъде отбелязано „груб строеж”.

Моля да се  представят на протоколи Образец 14 и 15, за да се уточни степен на  завършеност на обектите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението. Да се допусне допълнителната задача.

 

Съдът намира, че вещото лице следва да отговори на задачите, поставени от юк. Матева, предвид допусната техническа неточност при изготвянето на експертизата.

         Съдът намира, че следва да предостави разумен срок на вещото лице, в спокойна обстановка, да съобрази заключението с така формулираното изявление на юрисконсулта, като изготви съответните експертни изводи.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ  ПРИЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО на вещото лице.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението, като го съобрази с обстоятелството, че част от нотариалните актове са за процесния период месец юли, а оттам да съобрази своите изводи с това обстоятелство.

 

АДВ. МУТАФОВ: Искам да направя изявление във връзка с искането на юк. Матева за представяне на протоколи Образец 14 и 15. Считам, че  тези протоколи не би следвало да се вземат предвид от вещото лице, тъй като протоколите, които се разменят за СМР са частни документи, докато нотариалният акт е официален документ и както в правната сфера, така и в практиката е прието, че когато има колизия между официален и частен документ се дава предимство на официалния документ.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. МУТАФОВ: Поддържате ли, че е налице колизия между удостовереното в нотариалните актове и съдържанието на протоколите Образец 14 и 15?

 

ОТГОВОР НА АДВ. МУТАФОВ: Не, не поддържам, че е налице такава колизия. Становището ми е чисто юридическо в случая. Не възразявам да се вземат предвид актовете за месец юли през 2004 г., но да се вземат предвид само тези, които са били издадени в началото на месец юли.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искането на юк. Матева е основателно и следва да бъде уважено.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. МАТЕВА: В състояние ли сте да конкретизирате за кои имоти желаете да бъдат представени протоколи-образец 14 и 15.

 

ОТГОВОР НА ЮК. МАТЕВА:  Те касаят цялата сграда, всички актове, те са част от екзекутивната документация и са доказателство за издаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта. Тези документи се издават за завършеност на сградите, а те са като комплекс. Касаят един комплекс при строителството на един строител. Удостоверенията и актовете са за целия строеж, както и разрешението за строеж е представено за целия комплекс.

 

Като взе предвид искането на юк. Матева и становищата на адв. Мутафов и прокурора, съдът намира, че към материалите по делото следва да бъдат приобщени и протоколи Образец 14 и 15, издадени за процесните недвижими имоти, ако са изготвени такива.

Съдът намира, че следва да възложи това задължение за предоставяне на доказателства на жалбоподателя, предвид обстоятелството, че производството се движи по реда на чл. 122 от ДОПК.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ в 30-дневен  срок от днес да представи всички издадени протоколи Образец 14 и 15 за процесните имоти – ако има изготвени такива, за да бъде установена степента на завършеност на прехвърлените недвижими имоти.

 

         ОТЛАГА И НАСРОЧВА разглеждането на делото за дата 06.10.2009 г. от 14,00  часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: