ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 09.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на девети март                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1554 описа за 2007 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно уведомен, не се явява. За него – адв. М., упълномощен от по-рано с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на дирекция ОУИ Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена от по-рано.

          Бургаска окръжна прокуратура се представлява от прокурор Т.С.

         Явяват се вещите лица С.А. и С.Р..

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. М.: Няма да представям други доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице. Да се приемат приложените доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз ще имам въпроси към вещото лице и ще имам доказателствени искания, но след като изслушаме експертизата.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът пристъпва към разпит и снемане самоличността на вещото лице както следва:

 

         С.С.Р. – 57 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде вярно, компетентно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното писмено заключение.

 

         АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искам до попитам вещото лице кой от посочените в наредба № Н-9/14.08.2006 г. на МФ методи е използвала за изготвяне на заключението си?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заключението съм изготвила така, както ми е поставена задачата. Оценката е извършена към 2004 година и тогава е действала Наредба № 5. Поставената ми  задача е да извърша оценка, като се съобразя с приложените нотариални актове или това е метода на сравнимите неконтролируеми цени.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: В мотивите на експертизата е записано, че е извършена справка в Агенцията по вписванията гр. Несебър и в Община Несебър. Установихте ли и други цени за извършени сделки към процесния период 2004 г. извършени между други независими лица, както между жалбоподателя и други лица?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което съм записала в обстоятелствената част на заключението към извършените справки в раздел ІІІ - проверени документи е, че съм извършила справки в община Несебър по местонахождението на имота и в Агенцията по вписванията дотолкова, че по делото нямаше приложен един нотариален акт, по който трябваше да работя. Нямала съм задача да изследвам идентични продажби в посочените нотариални актове. Не съм проверявала.

         Към делото има извлечение от Агенцията по вписванията за определен вид имоти, но не съм изследвала каква е тяхната стойност, тъй като съм нямала такава задача. Един от нотариалните актове го нямаше приложен и затова съм взела копие от Агенцията по вписвания в гр. Несебър, затова и в констативно-съобразителната част на заключението съм описала нотариалните актове и техническите данни само на имотите, описани именно в посочените от ищцовата страна и допуснати от съда нотариални актове.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представената съдебно-техническа експертиза, тъй като считам, че същата е изготвена в непълнота на доказателствата. По делото е приложено писмо № 8312/28.05.2007 г. на Агенцията по вписванията гр. Несебър, в което са описани 46 броя нотариални актове за сделки, касаещи сделки между жалбоподателя и друг вид лица. Същите сделки касаят имоти, които се намират в процесния комплекс. Именно затова Ви моля да задължите жалбоподателятЕкострой 2003” ООД да представи същите 46 броя нотариални актове, които са описани в това писмо. Също така във връзка с това представяне на тези доказателства ще имаме допълнителна задача към вещото лице, за което моля да ми бъде даден срок да формулирам точно и прецизно въпросите в писмен вид.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Р. по изготвената съдебно-техническа експертиза при възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Явявам се в днешно съдебно заседание, тъй като съм назначена по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза за вещо лице, която следва да бъде изготвена след техническата експертиза. По тази причина за днешно съдебно заседание не съм изготвила заключение и моля да ми дадете срок да представя същото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателя 5 броя данъчни фактури, както и 1 брой нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том VІ, рег. № 3927 по дело № 987/05 г.

 

         АДВ. М.: Във връзка с направеното доказателствено искане считам същото за несъотносимо по делото, тъй като предмет на данъчно осигурителния контрол са били нотариални актове № 2276, № 24 и № 185. Това са нотариалните актове, по които сделки администрацията е счела, че са на цени по-ниски от пазарните и затова е направила завишението на пазарните цени на сделките, документирани с нотариални актове. Това са нотариалните актове, които са коментирани в ревизионните актове, което е предмет на настоящото производство. Освен това в ревизирания период са извършени още продажби, които самата администрация е приела, че са извършени по пазарни цени, тъй като тези продажби са били реализирани в процесния период, но тяхната стойност не е преобразувана за данъчни цели. Именно по тези нотариални актове съм поискал да се направи експертиза. Не считам, че тези 46 нотариални акта имат отношение към спора, тъй като в ревизионния акт не са били предмет на разглеждане. Ако все пак съдът приеме искането за основателно, то моля да задължите Агенцията по вписванията да ги представи, защото не знам как ще се снабдя с тези нотариални актове. Ако допуснете искането за експертиза, моля да възложите разноските на ответника.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тези 46 нотариални акта, както и тези, които жалбоподателят е представил касаят един и същи период и тези всичките съвкупно нотариални актове ще помогнат на вещото лице да изготви допълнителната задача за определяне на пазарна цена, защото тези нотариални актове, които са представени за изготвяне на тази експертиза са само част от извършените сделки. Считам, че да се определи пазарната цена тези актове следва да бъдат приложени към делото и да се вземат предвид.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че направеното искане за прилагане на нотариалните актове - 46 на брой с оглед извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза е основателно и следва да бъде уважено. Да се даде възможност на ответника по жалбата да постави допълнителни задачи към вещото лице. Да се даде срок на вещото лице А. да изготви и представи заключението си по делото.

 

Съдът по доказателствата и исканията

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи писмена молба с препис за трето неучастващо лице по делото - Агенция по вписванията гр. Несебър за изискване по реда на чл. 153 от ГПК /отм./ вр. § 2 от ДР на ДОПК за представяне като доказателства по делото изисканите 46 броя нотариални актове.

         ДАВА на жалбоподателя за изпълнение на горното 7-дневен срок считано от днес.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да представи по делото в писмен вид въпросите по допълнителната съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок считано от днес, с препис за процесуалния представител на жалбоподателя, въз основа на която съдът ще се произнесе по допускането на допълнителната съдебно-техническа експертиза.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице А. да изготви заключението си и представи същото в срок по делото.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 11.05.2009 г.  – 13,50 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: