ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.10.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІV-ти административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Административно дело номер 1553 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно призован, представлява се от адв. Й., редовно упълномощен.

Ответникът Общински съвет Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Д., редовно упълномощен.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

 

Адв. Й.: Да се даде ход на делото.

адв. Д.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ против разпоредбите на чл. 63, т. 6 и чл. 82, ал. 3, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, приета с Решение № 701/05.05.2017 г. на ОбС Созопол.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище от ответника с вх. № 9704/14.09.2017 г..

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор от жалбоподателя с вх. № 10250/29.09.2017 г..

 

Адв. Й.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Адв. Д.: Аз поддържам представеното от мен становище за недопустимост, което моля да бъде съобразено от съда, а делото бъде прекратено поради липса на правен интерес. Подробни съображения съм изложил в същото, като съм представил и съдебна практика. Оспорвам изцяло така представената жалба, ведно с мотивите и основанията в нея. Представям и моля да приемете в цялост Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол с актуална редакция на текстовете, които се оспорват, тъй като установихме, че по делото погрешка е изпратена старата такава.  По делото са представени протоколите от постоянните комисии на ОбС Созопол.  Представям и моля да приемете и три броя извадки от интернет страницата на Община Созопол във връзка със спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 ЗАНН

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства от процесуалния представител на ответника.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адв. Й.: Не възразявам по тяхното приемане.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка, както и тези, представени от процесуалния представител на ответника в днешно съдено заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка, както и представената Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, и три броя извадки от интернет страницата на Община Созопол.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

Адв. Й.: Уважаеми административни съдии, в отговор на основното възражение на ответника за липса на правен интерес от доверителя ми съм изпратил по пощата писмен отговор, в който съм развил подробни съображения, поради което не считам за нужно да губя времето на съда. По същество на спора също съм изложил подробни съображения в жалбата ни. Бих искал да маркирам, че административният орган прави опит с оспорените разпоредби да повиши събираемостта на обществените си вземания по начин, който е нетърпим от правен ред, а именно като въвежда санкции за „провинили се“ ФЛ и ЮЛ, които имат задължения към общината, като не ги допуска за участие в търгове и конкурси, провеждани от Общината. Доверителят ми смята, че подобен подход е незаконосъобразен, поради което оспорва разпоредбите на Наредбата. Същата се явява незаконосъобразна и противоречи на нормите на нормативни актове от по-висока степен. По изложените подробни съображения Ви моля да уважите жалбата на доверителя ми и да ни присъдите разноските по делото.

 

Адв. Д.: Уважаеми административно съдии, считам оспорването за недопустимо. В тази връзка съм изложил подробно писмено становище, налице е и Решение на Конституционния съд, както и съдебна практика на вас от 19.06.2017 г., който съд реално оставя без разглеждане подобни жалби от страна на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“. По същество на спора считам, че не са налице основания, които да водят до ограничаване на конкуренцията, както се твърди в жалбата и че по никакъв начин така въдените разпоредби не биха ограничили възможността на широк кръг от лица да участват в провеждани конкурси на територията на Община Созопол. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е процесуално допустима и следва да се приеме за разглеждане в настоящия състав на Административен съд гр. Бургас. По същество считам, че същата е основателна, доколкото оспорените текстове са в противоречие с нормативни актове от по-висока степен. 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: