ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1552 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Б., редовно уведомен, се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.Ф., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице  Р..

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър  - Бургас за изменение на КК и КР по отношение на имот.

В открито съдебно заседание на 21.11.2014 г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която за предходното открито съдебно заседание на 06.03.2015г. беше представена извън срока по чл.199 от ГПК. Това стана повод за отлагане на предходното съдебно заседание и насрочване на настоящото.

 

АДВ. Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. – ** години, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение и скица, които поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: На стр. 2 в констативно-съобразителната част от заключението, в т. 1 и 2 сте казали, че конструкцията е сглобяема, а колоните са монолитни. Бихте ли казали тези колони как за захванати за основите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колоните са захванати с метална конструкция, сглобяема, металната конструкция е от колони и греди, които колони са замонолитени в основите, а основите са бетонови. Замонолитването е с планки на самите колони. Стените са от монопанели, които монопанели помежду си са свързани с метални шини и съответно закрепени към основите и гредите на покрива.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Основата и сградата представляват ли една обща конструкция?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Метална е конструкцията носеща самите бунгала, а основите са бетонови. Първо се изграждат основите и след това се монтира конструкцията на бунгалото, външните стени и вътрешните преградни стени.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 300 лв. – 20.03.2015 г.)

 

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери фактическата обстановка за изяснена

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Д.: Моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да присъдите в полза на административния орган понесените съдебно-деловодни разноски за адвокатско възнаграждение съобразно приложения договор за правна помощ и за изслушаната съдебно-техническа експертиза.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на ответника за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: