ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1552 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адв. Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.Ф., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на присъстващата страна и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на М.Д.П. против Мълчалив отказ на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас за изменение на КК и КР по отношение на имот с идентификатор 00878.107.427.

Административният орган с писмо от 05.08.2014г. е представил доказателствата представени от жалбоподателката с подаденото от нея заявление, както и скица на имота. Заинтересованата страна С.Б.Ф. е представил писмено становище ведно с приложени писмени доказателства.

 

Днес по факса е постъпил списък за претендираните от М.П. разноски и молба с писмени бележки по делото, в която тя е направила искане за уважаване на жалбата й.

 

АДВ. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме представената административна преписка. Също така, моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям. Със същите целим да установим дали обектите, чието нанасяне жалбоподателят в настоящото съдебно производство е поискал от административния орган са предмет на КК, дали представляват сгради, защото са описани като бунгала в документите, които са представени.

 

С оглед направеното искане и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, тези представени от жалбоподателя с жалбата, представените с административната преписка от Служба по геодезия, картография и кадастър, както и доказателствата представени от заинтересованата страна.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.Р. след внасяне на депозит в размер на 300 лв., платими от ответника, в 7-дневен срок считано от днес, която да отговори на поставените въпроси в молбата на адв. Д., представена в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: