ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1381                     дата 19 юни 2018 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 19 юни 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 1550 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Производството е по реда на чл.60, ал.4-6 от АПК.

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „ХЕВЪН 09” ООД, гр.Бургас против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-331-0346702/13.06.2018г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ в Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин плод и зеленчук, находящ се в гр.Бургас, бул.“Демокрация“ № 104, стопанисван от жалбоподателя „ХЕВЪН 09“ ООД, за срок от 30 дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.  Жалбоподателят възразява, че принудителната мярка е незаконосъобразно наложена, поради липса на материалните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК, против наличието на които е изложил подробни доводи. Възразява също така, че към момента не е съставен АУАН, респ. не е издадено НП, за да се възползва от привилегията по чл.187, ал.4 от ЗДДС, като налагането на на ПАМ счита за задължително обвързано с наличието на административнонаказателно производство, в хода на което да има наложено административно наказание.. Иска се отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение.   

Оспорването на разпореждането за допускане на предварително изпълнение е процесуално допустимо за разглеждане, като подадено в срока по чл.60, ал.4 от АПК, а разгледано по същество искането за неговата отмяна съдът счете за неоснователно. 

За издаване на процесната заповед административният орган се е позовал на хипотезата на чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС, съгласно която принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което: 1. не спази реда или начина за: а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. В конкретния случай е била извършена оперативна проверка на търговския обект, при която е била закупена контролна покупка - стока на стойност 2,80лв., платена в брой, за която не е бил издаден фискален бон от работещото в обекта фискално устройство. На място е направена разпечатка на дневния финансов отчет, от който е видно, че продажбата не е регистрирана.

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от ЗДДС, с която се налага принудителната административна мярка, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, респ. в случая намира приложение разпоредбата на чл. 60 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на предпоставките на посочената разпоредба, а именно: за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В случая, с оглед на конкретните засегнати обществени отношения, част от посочените в нормата предпоставки, се явяват неотносими. Органът се е позовал на хипотезата на защита на важен държавен интерес, свързан с охраняването на фиска, като в тази връзка е посочил, че неизпълнението на задължението за издаване на касова бележка води до неотчитане не приходи, неотразяване на обороти, вследствие на което се стига до намаляване на данъчната основа, респ. отклонение от данъчно облагане. 

Така изложените мотиви са достатъчни за обосноваване предварителната изпълняемост на принудителната мярка, като следва да се посочи, че не е задължително всички посочени в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки да са налице в условията на кумулативност, но е достатъчно наличието на една от тях. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава хипотезата на защита на особено важен държавен интерес, схващано като гарантиране на постъпленията в него чрез спазване на фискална дисциплина. В конкретния случай органът се позовава на обстоятелството, че в стопанисвания от дружеството търговски обект – магазин за плодове и зеленчуци, на 11.06.2018г. е била извършена продажба на стойност 2,80лв., която не е била регистрирана и отчетена чрез наличното в обекта фискално устройство, монтирано и въведено в експлоатация. Дали неотчетената продажба е на незначителна стойност, както посочва жалбоподателят, е без правно значение за налагането на мярката, респ. законът не прави разграничение в зависимост от стойността на нефискализираната продажба, дали да се пристъпи към налагане на ПАМ. Действително, част от мотивите на органа по приходите, обосноваващи решението за налагане на ПАМ, са неотносими към мярката – напр.наличие на непогасени публични задължения, декларирани финансови резултати от предходни години, които са счетени за нереално ниски. Тези констатации нямат отношение към конкретната неотчетена продажба и в този смисъл не е налице необходимост да се анализира цялостната дейност на търговеца, защото е хипотетично възможно той да няма публични задължения, да има високи финансови резултати, високи дневни обороти, но ако при конкретна продажба се установи, че за нея не е бил издаден фискален бон, то органът отново ще пристъпи към налагане на мярката без да съобразява горните данни, защото те не са част от регламентираните фактически основания.    

С констатацията за неиздаден касов бон за осъществена продажба се обосновава извод, че търговецът не спазва фискалната дисциплина, вследствие на което не се осигурява отчетност на извършените продажби, респ. проследяване на реализираните обороти, които пряко влияят върху определянето на размера на публичните задължения на търговеца впоследствие. Това именно е преценено като ощетяване на фиска, представляващ значимия държавен интерес, поради което разпореденото предварително изпълнение на мярката за неговата защита е материално обосновано, като принудителната административна мярка има превантивен и преустановителен нарушението ефект, поради което съдът счете предварителното й изпълнение за законосъобразно разпоредено.

Неоснователно е възражението на страната, че не е бил съставен АУАН и издадено наказателно постановление, което осуетява възможността да се приложи хипотезата на чл.187, ал.4 от ЗДДС. От една страна двете производства – административното по издаване на заповед за ПАМ и административнонаказателното по издаване на наказателно постановление са самостоятелни производства, като законодателят не ги и поставил да се развиват в определена последователност едно спрямо друго, поради което и съдът не може да ги разглежда в твърдяната от жалбоподателя преюдициалност, а от друга страна упражняването на правната възможност по чл.187, ал.4 от ЗДДС е последица, а не предпоставка за издаване на процесната заповед, поради което и възражението е неотносимо към контрола за законосъобразност.   

Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.60, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „ХЕВЪН 09” ООД, гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ ,бл.53, вх.4 против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-331-0346702/13.06.2018г. на началник Отдел „Оперативни дейности“ в Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                 СЪДИЯ: