ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На единадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1550 по описа за 2016 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.К., редовно уведомен,  не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на ПЪРВО РУ МВР-БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

Съдът с оглед направеното изявление и на основание чл.154, ал.1, във връзка с чл.16, ал.1, т.3 от АПК счита, че са налице основанията за конституиране на Прокуратурата на Република България като страна в производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството по административно дело № 1550/2016г. по описа на Административен съд Бургас Прокуратурата на Република България.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.Д. – пълномощник на жалбоподателя, с искане за отсрочване на делото за друга дата, поради служебен ангажимент.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което моля да бъде даден ход на делото.

 

Съдът, след като КОНСТАТИРА, че в молбата липсват твърдения и не са ангажирани доказателства, че страната не може да се яви в днешно съдебно заседание, счита че не са налице основанията по чл.139, ал.1 от АПК за отлагане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.М.К. против решение рег.№ 431р-7105 от 01.07.2016г, издадено от И. И. – началник 01 РУ на МВР-Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба с вх.№ 9153/30.09.2016г. и молба с вх.№ 9404/10.10.2016г., с които от ответника са представени административните преписки по издаване на обжалваното решение и на разрешение № 2015009528 от 04.02.2016г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приемат и приобщят към доказателствата по делото приложените материали. С оглед искането на жалбоподателя за разпит на двама свидетели, не възразявам да бъде допуснат един свидетел, предвид обстоятелството, че независимо че не е отразено прецизно досежено основателната причина на жалбоподателя да носи и съхранява огнестрелно оръжие.

Не възразявам да се допусне до разпит един свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и молби с вх.№№ 9153/30.09.2016г. и 9404/10.10.2016г. писмени доказателства.

        

На основание чл.170, ал.1 от  АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.170, ал.4 от  АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи фактите и обстоятелствата посочени в жалбата.

 

По искането за допускане разпит на свидетели съдът ще се произнесе в закрито заседание, след като бъдат уточнени от жалбоподателя конкретните обстоятелства, които ще се установяват с техните свидетелски показания.

 

 

 

С оглед на което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да посочи конкретните обстоятелства, които иска да бъдат установени със свидетелските показания на исканите свидетели.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат посочени тези обстоятелства, искането за допускане на свидетели ще бъде оставено без уважение.

 

С оглед дадените указания съдът счита, че не следва да се приключи събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2016г. от 10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя и ответната страна, за запознаване с указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: