ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  2397                    13 октомври    2008  година                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в закрито заседание на тринадесети октомври, две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : З.Б.

като разгледа  докладваното от съдия З.Б. административно дело номер  1550 по описа за  2008 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 75, ал.1, т.1 и ал. 2 от ДОПК.

Образувано е по искане на дознател в ГД „Досъдебно производство” при Министерство на вътрешните работи във връзка с дознание №129 /2007 година по описа на ГД”БОП”-МВР, образувано на 27.11.2007 година с постановление на Софийска градска прокуратура и водено срещу виновни лица от Сдружение „АРЮР” и от Сдружение „Асоциация на българските треньори по баскетбол”/”АБТБ”/, затова, че чрез използване на неистински и документи с невярно съдържание са получили без правно основание чуждо движимо имущество / пари/ от фондове на ЕС- средства по европейската програма „Леонардо Да Винчи” с намерение противозаконно да ги присвоят. Документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай- в размер на 60 000.00 лева, като продължаваното престъпление е извършено чрез съучастие и представлява престъпление по чл.212, ал.5, вр.ал.3, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс / НК /.

В искането се сочи, че  необходимостта за пълното разкриване и доказване на извършеното  престъпление, предвид обстоятелството, че по делото са събрани достатъчно доказателства, че собствениците, управителите и/или упълномощени от тях лица на Сдружение Ассоциация на българските треньори по баскетбол” са представили пред НА „ Център за развитие на човешките ресурси” множество неистински, преправени и документи с невярно съдържание, чрез които са получили преводи в евро от НА”ЦРЧР” по банковата сметка на С”АБТБ”, налагат   събирането на сведения, съдържащи данни, представляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК, касаещи, както Сдружение „Асоциация на българските треньори по баскетбол” с ЕИК по Булстат 131354222, така и управляващите сдружението- Л. Д. Р, Й. И. К и Д. Ж. Л. Изрично се желае органът по приходите, да разкрие данъчна и осигурителна информация, в цялост, с обхват, посочен в разпоредбата на чл.72 от ДОПК за лицето Д. Ж. Л., ЕГН********** *** като управляващ сдружението, за да се изясни дали са декларирани пред данъчните органи, средствата получени от НА „ЦРЧР”, както и с оглед обезпечение на бъдещи вземания на държавата- изясняване наличието на движима и недвижима собственост.

Съгласно чл. 75, ал.1, т.1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна и осигурителна информация  по обосновано и мотивирано искане на съответния орган, при необходимост, във връзка с осъществяване на вменените му по закон правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, направил искането, наличието на необходимост и връзка на поисканата информация с осъществяване на определените му по закон правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл. 72, ал.1, т. 1-5 от ДОПК.

Към делото е приложено постановление за образуване на досъдебно производство от 27.11.2007 година на Градска прокуратура – София.

От представените по делото доказателства, съдът намира, че искането е мотивирано и е предявено от надлежен орган. Излагат се доводи, от които може да се направи извод за необходимостта от разкриване на данъчна и осигурителна  информация от органа по приходите по смисъла на закона за посочения по- горе субект, поради което искането следва да бъде уважено.

Предвид горното и с цел изясняване на обективната истина, както и на основание чл. 75, ал.1, т.1 и ал.2 от ДОПК във връзка с чл. 72, ал.1 от с.з., Административен съд- Бургас, VІІІ - ми състав

           

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДОПУСКА разкриване от ТД на НАП- Бургас на сведения, представляващи данъчна и осигурителна  информация  по смисъла на чл. 72, ал.1, т.1-5 от ДОПК  за  физическото лице Д. Ж. Л. с ЕГН ********** ***, АДРЕС *****  за данъчни периоди 01.01.2006 година- 01.11.2008 година.

ПОСОЧВА  субекта, по отношение, на който да се разкрият сведенията, а именно: Д. Ж. Л. с ЕГН ********** ***, АДРЕС ***** .

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП - Бургас, за нуждите на производството, да представи надлежно заверени копия от доказателствата, представляващи данъчна и осигурителна информация,  касаещи посоченото по- горе физическо лице за данъчни периоди 01.01.2006 година – 01.11.2008 година.

ДАВА  30 / тридесет/ дневен срок за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :