РЕШЕНИЕ

 

№   715           13.04.2018 годинаград Бургас

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

       2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 154 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Т.С.З., ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** и съдебен адрес:***,  против Решение № 2049/18.12.2017 г., постановено по НАХД № 5188/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1747428, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 280 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като иска от съда да отмени обжалваното решение.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение  № 2049/18.12.2017 г., постановено по НАХД № 5188/2017 г. на Районен съд - Бургас, е потвърден  Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1747428, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Деянието е безспорно установено, поради което правилно е ангажирана отговорността на Т.З.. Изложени са мотиви във връзка с определения размер на наказанието.

Решението на първата инстанция е неправилно, като съображенията за това са следните:

З. е санкциониран за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение, установена с пътен знак В-26. Деянието е реализирано на 01.02.2017 г. в 09,39 часа в гр. Бургас по бул. „Т.Александров“, в посока от пътен възел „Юг“ към кръстовището с ул. „Спортна“ до бензиностанция „Лукойл“ Ф 563. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „Ленд Ровер“, с рег. № ***и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на З. в качеството му на собственик на автомобила.

Видно от събраните по делото пред първата инстанция доказателства, действително З. е предоставил съгласно договор за наем, сключен на 28.12.2015 г. собствения си лек автомобил под наем на „С.Д.Транспорт и логистика“ ЕООД, ЕИК **********. В този смисъл не е налице възможност за касационният жалбоподател да установи с точност кой е управлявал така предоставения под наем лек автомобил. За целта, административно-наказващият орган е следвало да изпълни задължението си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН и да установи при наемателя на автомобила кой точно е управлявал същия, и едва тогава да бъде санкционирано конкретно лице.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

За пълнота следва да се посочи, че в съдебния акт е описана фактическа обстановка, различна от установената /друг ден и час на нарушението/, което е самостоятелно основание за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІХ състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2049/18.12.2017 г., постановено по НАХД № 5188/2017 г. на Районен съд - Бургас,

и вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1747428, издаден на 01.02.2017 г. от ОД МВР Бургас.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                     2.