ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 154 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ Д. Поддържам исковата молба така, както е предявена. Няма какво да добавя към момента.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба изцяло. Краят на исковия период, който съм посочил е 21.12.2013г., когато бях освободен от изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода”.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима.  Изяснен е исковият период и сумата. Да бъдат приети приложените към отговора на ответника писмени доказателства.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по  искова молба на М.Щ.А., с която се претендира обезщетение на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в размер на 10 000 лева за нанесени неимуществени вреди причинени през периода 21.06.2012г. до 21.12.2013г., ведно със законната лихва от датата на настъпване на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски. Исковата претенция е срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”. Неимуществените вреди се претендират в следствие на лошите битови условия при които е изтърпявал наказание „лишаване от свобода”, а именно пренаселеност на килията, малки размери на килията, като на човек се пада по 1,25кв.м. до 1,75 кв.м., лоши битови условия в спалното помещение, липсата на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липсата на  климатизация в килията и достъп на въздух, както и невъзможност за проветряване и засенчване на прекия достъп на дневната светлина. Прави искане да се допуснат до разпит двама свидетели, като сочи техните имена. С исковата молба се прави искане да се задължи ответника да представи  здравния картон и дневника, който съгласно закона са отразени констатациите на здравните инспектори, за извършените прегледи и справки от килиите, където е бил настаняван.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото с вх.№ 3129/29.03.2017г.,  изразява становище за допустимост на иска, като го оспорва по основание и размер и счита същия за неоснователен. Към отговора са приложени пълномощно за представителство, писмо изх.№266/15 от 21.03.2017г. на ГД“Изпълнение на наказанията“, Затвора Бургас,  справка за килиите и битовите условия в тях, както и за режима и условията на живот, включително медицинско обслужване и хранене.  Изготвена е медицинска справка за ищеца от 15.03.2015г., в която се сочи, че лицето е постъпило в затвора Бургас на 26.06.2015г.., като на 16.09.2015г. е извършен преглед с психиатър и поставена диагноза „Реакция на дезадаптация“ и са изписани медикаменти, здравен картон от 08.12.2008г./26.06.2015г..

 

Съдът е изпратил копие от писмени отговор и приложените доказателства на ищеца.

 

Производството се развива по реда чл.284 и следващите от ЗИНЗС.  като на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 в случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.284, ал.3 от ЗИНЗС, съдът може да задължи специализираните органи по изпълнение на наказанията да предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото, като в случай на неизпълнение на това задължение съдът може да приеме за доказани съответните факти.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам искането за свидетели, но моля да се призоват други лица, а не посочените в исковата молба.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам  искането да бъдат разпитани двама свидетели, но не желая да бъдат Илия Митков Симеонов и Милен Тодоров Маджаров, както е посочено и исковата молба. Моля да бъдат призовани Д.Т.А., той е в Затвора Бургас, в общежитие закрит тип Дебелт и С.Х.Б., който също е там в момента. И аз съм в момента съм в Дебелт, в общежитието.

 

АДВОКАТ Д.: Представям извадка от Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание от 04.05 до 12.05.2012г. и извадка от Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание от 24.03 до 03.04.2014г.. И двата доклада са обществено достъпни на сайта на Министерството на правосъдието.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по доклада. Предвид промените в ЗИНЗС и отговора на ответника, същите са наясно с обърнатата доказателствена тежест. По доказателствата, считам искането за разпит на свидетели за относими към исковата претенция и следва да бъдат допуснати. Нямам доказателствени искания към момента.

 

ИЩЕЦЪТ: Бях в една килия с Боянов, а с Асенов не съм бил в една килия.  Няма да соча други доказателства към момента.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с писмения отговор доказателства, а именно: писмо изх.№ 266/15 от 21.03.2017г. на ГД“Изпълнение на наказанията“ - Затвора Бургас,  справка-становище от началника на затвора Бургас, медицинска справка за ищеца от 15.03.2015г., здравен картон от 08.12.2008г./26.06.2015г..

 

ПРИЕМА за сведение представените извадки от Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание от 04.05 до 12.05.2012г. и от Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание от 24.03 до 03.04.2014г..

 

ДОПУСКА при условията на призоваване исканите двама свидетели, а именно Д.Т.А. и С.Х.Б., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание  в Затвора Бургас, общежитие от закрит тип „Дебелт”.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 20.06.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВАТ ищецът и свидетелите Д.Т.А.   и  С.Х.Б. в Затвора Бургас, общежитие от закрит тип „Дебелт”.

 

Да се изпрати копие от протокола на ответника, за запознаване с дадените му указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09:48ч..

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: