Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    290                  от 23.02.2016 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христова

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 154 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Техномаркет България“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 361, представлявано от заедно действащите Е.Б.Г. в качеството му на Изпълнителен директор и Ц.К.Ф. в качеството му на член на Съвета на директорите против Решение № 1784/16.12.2015 г., постановено по НАХД № 4696/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36915/01.09.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл. 198 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.  В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява, не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства. Представя писмени бележки по съществото на спора, в които поддържа жалбата по изложените доводи и аргументи.

Ответникът по касация – Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Техномаркет България“ АД против Наказателно постановление № 36915/01.09.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП и на основание чл. 198 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, а от събраните по делото писмени и гласни доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност, безспорно се доказва осъщественото административно нарушение. В мотивите на съдебния акт е обсъден размера на наложеното административно наказание, както и липсата на основание за прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Настоящият касационен състав споделя развитите в жалбата доводи за липса на осъществен състав на административно нарушение по чл. 9, ал. 2 от ЗЗП, по начина, по който същия е описан в оспореното наказателно постановление. Видно от последното, административнонаказателната отговорност на дружеството е ангажирана за това, че при извършена на 25.02.2015 год. проверка в магазин „Техномаркет“ в гр. Бургас, ул. „Транспортна“ е установено, че търговеца „Техномаркет България“ АД предлага за продажба с обявена продажна цена два броя мобилни телефони „Apple Iphone 5 16GB RFB BLACK“ и „Apple Iphone 5 32GB RFB BLACK“ с информация чрез етикет на български език с обявен артикул, фирма производител, фирма вносител, обявени са съществените характеристики на стоката, но предлаганата за продажба стока няма инструкции или указания за ползване, с което дружеството е нарушило нормата на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП. Анализът на така описания диспозитив на наказателното постановление обосновава извод, че дружеството е санкционирано за това, че в етикетите на тези два артикула – двата мобилни телефона липсват инструкциите или указания за ползването им. В този смисъл, правилно и обосновано касатора е посочил, че съгласно текста на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП, наличието на инструкции или указания за ползване на стоката не е със задължителен характер, за разлика от другите данни, които задължително следва да фигурират в етикета. В посочената норма е указано, че етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба. В случая, законодателя е предвидил необходимостта от наличие на указания за употреба, само в случаите, в които, с оглед вида на конкретната стока, това е необходимо. Както се посочи, в случая се касае за мобилни телефони, поради което и с оглед вида на съответната потребителска стока, настоящия съдебен състав приема доводите, развити от касатора, че наличието на указания за употреба върху етикета не е необходимо. В оспорения първоинстанционен съдебен акт, състав на БРС неправилно е приел, че след като се касае за мобилен телефон, който има различни функции и възможности, то наличието на указания за употреба е задължително. В случая става въпрос не изобщо за наличието на инструкции или указания за употреба, а за такива, които следва да се впишат в етикета. Именно поради характера на стоката и множеството функции и възможности, които тя предлага, производителя е разработил подробно ръководство с указания за употреба в обем от 221 страници (както твърди касатора), което очевидно няма как да бъде поместено в етикета на изложената за продажба стока. С оглед на това и като е приел наличието на осъществено от касатора административно нарушение по чл. 9, ал. 2 от ЗЗП, административнонаказващия орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, което неправилно и необосновано е било потвърдено от БРС.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че от анализа на събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства се установява фактическа обстановка, различна от тази вписана в диспозитива на оспореното наказателно постановление. Видно от приложения по преписката Констативен протокол от 25.02.2015 год. се установява, че производството е започнало по повод сигнал, подаден в РД КЗП Бургас от лице, което си е закупило от въпросния магазин на „Техномаркет България“ АД мобилен телефон марка „Apple Iphone 5 32GB RFB BLACK“. Едва след като телефона на два пъти е дефектирал и е даван за ремонт, потребителя, след разговор със служител от сервиза е установил, че закупената от него стока не е нова, а е рециклирана или върната от друг купувач, информация за което се съдържала в съкращението „RFB“, поставяно от производителя или означенията „РЕФЪРБИШ“ и „PRE-OWNED“, поставяни от търговеца. В хода на извършената от контролния орган проверка по повод така подадения сигнал, служителя на РД КЗП Бургас е установил, че действително на етикетите на двата мобилни телефона (заверени копия от същите приложени по делото), съответно „Apple Iphone 5 16GB RFB BLACK“ и „Apple Iphone 5 32GB RFB BLACK“ съществуват означенията „РЕФЪРБИШ“ и „PRE-OWNED“. Във връзка с тази фактическа обстановка, настоящия касационен състав приема, че в случая, административнонаказващия орган неправилно е ангажирал административнонаказателната отговорност на дружеството, поради липсата на вписани в етикета указания за ползване, вместо действително установената липса на вписване в етикета на съществени характеристики на стоката, а именно, че същата е рециклирана или върната от друг потребител, които съществени характеристики задължително следва да фигурират в етикета, съобразно нормата на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП. Вписаните в етикета означения „РЕФЪРБИШ“ и „PRE-OWNED“ на първо място не са на български език (каквото е изискването на чл. 9, ал. 1 от ЗЗП) и на второ място не дават яснота на потребителя относно съществените характеристики на потребителската стока.

Предвид горното, определената от административнонаказващия орган правна квалификация на установеното административно нарушение се явява неправилна, което на собствено основание обосновава незаконосъобразността на оспореното наказателно постановление.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че решението на районния съд следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, по силата на което да се отмени оспореното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1784/16.12.2015 г., постановено по НАХД № 4696/2015 г. на Районен съд Бургас,

и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36915/01.09.2015 год., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Техномаркет България“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 361, представлявано от заедно действащите Е.Б.Г. в качеството му на Изпълнителен директор и Цветан Кръстев Фиданско в качеството му на член на Съвета на директорите, за нарушение на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП и на основание чл. 198 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                           

 

 

        2.