ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 154 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Агрозем АВ” ООД се явява адвокат Р.В..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Т..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от директора на Дирекция „ОДОП” Бургас с приложени към него документи по опис в оригинал, съгласно определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат В.- С оглед представените доказателства и съобразявайки, че видно от представения протокол, същият е връчен на 09.05.2012г., а е представена и обратна разписка, съгласно която поканата за доброволно изпълнение № 5313-80/25.04.2012г. е връчена също на 09.05.2012г. Моля да бъде уточнено с протокола ли е връчена тази покана или чрез известие за доставяне. Считаме, че подписът визуално прилича на този на доверителя ми. Същото важи и за поканата, връчена с известие за доставяне от 07.12.2011г. Но тъй като доверителя ми твърди, че не е подписвал тези покани и е възможно някой на адреса да е имитирал подписа му, оспорвам документите, представени от ответника и в тази връзка моля да бъде допусна съдебно-графична експертиза, която да установи дали подписа действително е на А. Д. Ч..

Юрисконсулт Т.- Приложените към писмото писмени доказателства по опис са тези, които се намираха в архива на публичния изпълнител. Тези представени писмени доказателства ни бяха предоставени от публичен изпълнител при ИРМ Ямбол с обяснението, че същите са били установени в архива на публичен изпълнител И. И., който ги е изготвил. Следва да отбележа за съжаление, че Иван Иванов е починал същевременно и не мога да кажа дали има други документи изготвени от него, относими по настоящия спор. Що се отнася до представените документи заявявам, че ние ще се ползваме от тях като доказателства. По отношение на направеното искане за допускане на съдебно-графична експертиза се противопоставям, защото смятам, че резултатът ще бъде неотносим към спора и това е така, предвид позицията ни, че изпълнителните основания са по ДОПК и няма значение дали е започнало производство по принудително събиране на вземането.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмени доказателства по опис, приложен на л. 242 от делото.

 

Адвокат В.- Оспорваме подписа на моя доверител, поставен под известията за доставяне, връчени на 07.12.2011 г. и на 09.05.2012г., с които са доставени покани за доброволно изпълнение, както и разписката на л.250. Твърдим, че подписите не са положени от моя доверител.

Юрисконсулт Т.- Ще се ползваме от оспорените документи.

Адвокат В.- Оспорвам само двете известия за доставяне, на л.244 и л.246. Не оспорвам разписката, приложена на л. 250.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от пълномощника на жалбоподателя оспорване и изявлението на ответната страна, на осн. 193 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на известия за доставяне № АR11000150053400 и от 09.05.2012г. (находящи се на л.244 и л.246 от делото), с които са връчени покани за доброволно изпълнение с №15419-38/30.11.2011г. и №5313-80-1/25.04.2012г.

УКАЗВА на жалбоподателя за доказателствената тежест съгласно чл.193, ал.3 от ГПК.

 

СЪДЪТ намира направеното от жалбоподателя доказателствено искане за основателно, с оглед направеното оспорване, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-графична експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от пълномощника на жалбоподателя задача, а именно: да изследва подписите върху оспорените две известия за доставяне и да отговори дали те са положени от А. Д. Ч.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.К.Н..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 140 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат В.- Нямаме други доказателствени искания на този етап.

Юрисконсулт Т.- Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015г. от 10.20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Н., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: