ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 154 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Агрозем АВ” ООД се явява адвокат Р.В., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Адвокат В.- Да се даде ход на делото. Уточнявам, че оспорваме ревизионният акт, който е потвърден с решението на директора на дирекция „ОДОП”.

Юрисконсулт Т.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от Агрозем АВ” ООД против ревизионен акт №Р-28-1400828-091-01/22.10.2014г. издаден от Димитър Василев - началник сектор в ТД на НАП и потвърден с Решение № 368/22.12.2014г. от директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат В.- Поддържаме жалбата и доказателствените искания, посочени в нея. Поканите не са връчени на „Агрозем АВ” ООД, поради което искаме да бъдат представени разписките за връчването им и заявявам, че ги оспорваме. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Т.- Оспорваме жалбата. По отношение на доказателственото искане се противопоставям, тъй като считаме, че същите са неотносими към предмета на спора. Същото твърдение е застъпено в решението на директора на Дирекция „ОДОП” - наличието на изпълнително дело е основание да се откаже преотстъпването на данък. Наличието на основанията по чл.209, ал.2, т.2 от ДОПК е предпоставка да бъде отказано.

Адвокат В.- И във връзка с решение №368 са цитирани двете покани и е изложено твърдение, че те са връчени също така и в обжалвания ревизионен акт, на стр. 2, също е описано, че поканите са връчени, поради което считаме, че следва да бъде доказан този факт.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, намира направеното от жалбоподателя искане за основателно. Посочените доказателства са относими към предмета на спора, доколкото касаят обстоятелства, посочени от административния орган като фактически основания за издаване на акта. Ето защо, искането следва да бъде уважено и да бъде задължена ответната страна да представи поисканите доказателства. Приложените към административната преписка писмени доказателства съдът намира за относими към предмета на делото и счита, че следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190 от ГПК ответника- директор на дирекция „ОДОП” да представи в срок до следващото съдебно заседание поканите по чл. 182 от ДОПК за месеците октомври, ноември и декември 2011г., както и разписките за връчването им в оригинал.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: