ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 24.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и четвърти септември       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 154 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „ЕВРОКАР” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 59 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Относно втори въпрос по експертизата, в отговора сте посочили счетоводните операции. Искам да попитам посочената счетоводна операция означава ли, че внесените суми са отнесени като задължения към собственика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, така съм посочил и така съм констатирал.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам няколко въпроса към вещото лице. Да кажете, тъй като става въпрос за няколко дейности и обекти, които осъществява дружеството-жалбоподател, има ли организирана аналитична дейност по дейности и по обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Дейността се отчита с касови апарати. Такива са на самите таксиметрови автомобили, в офиса на таксиметровата фирма стационарни, в търговския обект кафе също, касов апарат и в автомивка също. Всеки месец касовият апарат се приключва. Това означава, че е възможно при годишното приключване да се проследи при приходите коя съответна част от прихода е получена от конкретната дейност или конкретен обект.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Има ли организирана аналитична отчетност по вид, количество и стойност на придобиване на стоките за търговския обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За търговските обекти не се отчита аналитично по вид на разходите, а само стойностно.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Изписването на отчетната стойност на продадените стоки как става?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това не съм го проверявал, но най-вероятно последното теглене.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: А по този начин може ли да се проследи дали за всяка продажба на стока има осчетоводен приход, в смисъл, тъй като се завеждат стойностно след това само стойностно се изписват, може ли да считаме, че за всеки вид стока има отчитане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не, самият апарат не отчита по видове дали се предоставя автокозметика или услуга в самия търговски обект.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка с въпрос 2 счетоводните операции на постъпващите в касата други суми, тъй като вие сте записали, че отиват към разчети със собственика, тъй като една част от тези суми са относно договори за заем, страна по които е „Еврокар” ЕООД, тази ли счетоводна операция трябва да бъде взета по принцип?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Внесените суми са като от физическо лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Договорите са между „Еврокар” ЕООД и някакво физическо лице, отчетени са като получени от собственика на „Еврокар” ЕООД като физическо лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не мога да кажа категорично, защото е възможно да сгреша.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По принцип ако друг е заемополучател каква счетоводна операция трябва се вземе?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Задължение към лица, но не и собственик. Когато се предоставя заем от физически и юридически лица, това се отчита в една сметка, но следва записите да бъдат такива, че аналитично да е възможно да бъде проследено кой е предоставил заема. В случая смятам, че е възможно да бъде посочено откъде са постъпили в „Еврокар” ЕООД заемните средства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво означава принципът на текущо начисляване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Текущо начисляване най-общо може да се каже, че документите не следва да бъдат обработени в края на годината, а при постъпване на всеки документ трябва да се записва със съответната статия, или това следва да става ежемесечно, а не в края на годината

ВЪПРОС НА СЪДА: При жалбоподателя има ли такова отчитане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: При жалбоподателя отчитането на предоставените суми е извършено  текущо.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какви са основните характеристика на сметка 501?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Сметката 501 отчита реално предоставени суми за извършени разходи и ако сметката е без налични суми, няма като как да се брои сума на служител, който да извърши разход. Трябва да постъпят и тогава това да се случи. Друг е моментът, че собственикът е възможно да не е отчел сумата, с която разполага да направи разхода и да отчете направената в брой покупка, осчетоводявайки я като кореспонденция от сметка 501.

Възможно е една сделка, това го давам като пример, да бъде сключена и по нея да бъде платено с лични средства или с неотчетени все още средства и едва след като бъде захранена сметка 501 с необходимите средства, тогава да бъде отчетен направеният за тази конкретна сделка разход.

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размел на 750 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, както и заключението на приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза, да постановите решение, с което да отмените  като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, съгласно списък на разноските и моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми дадете възможност за писмено становище.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да представят в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа застъпената от тях позиция по спора  и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: