ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер    154   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.35  часа се явиха:

 

Касаторът и ответник по касация – В.П.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К.К.

Касаторът и ответник по касационната жалба – Директор на Държавно горско стопанство – Средец, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам подадената от В.Г. жалба. Моля да отмените решението на първа инстанция в обжалваната част, с която е потвърдено наказателното постановление.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ К. – Моля да уважите подадената от В.Г. жалба. Считам, че същата е основателна. Аргументите, които сме изложили пред първоинстанционния съд и в касационната жалба по отношение на компетентността на горските надзиратели, които са съставили акта. Считам, че същите  не са служители, по смисъла на чл.67 от ЗЛОД, компетентни, които да съставят актове за такива нарушения. Действително ал.5 препраща към чл.30 от Закона за горите, но актосъставителите и свидетеля по съставяне на акта, не са и служители по чл.30 от Закона за горите. В този тест са изброени изчерпателно категориите служители, които имат компетентност да установяват този вид нарушения и по делото няма доказателства актосъставителите да заемат някоя от посочените от чл.30 от ЗГ длъжност. Същите очевидно не заемат длъжността председател на ДАГ или директор на ДГС и ДЛС. Единствено би могло, да са компетентни ако заемат длъжност, за която е необходимо лесовъдско образование. Считам, че те нямат такова, поради което издаденият АУАН се явява издадено от некомпетентен орган. На това основание моля да отмените първоинстанционното решение,  а с него и наказателното постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни лица. По безспорен начин е установено наличието на административно нарушение. Правилно съдът е преценил, че стойността на отнетите вещи не съответства на тежестта на престъпление, и това несъответствие е очевидно и явно. С оглед на казаното моля да оставите в сила решението на първа инстанция като отхвърлите и двете жалби като неоснователни.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: