ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 18.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети март                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 154 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „СУИС ПРОПЪРТИС” ЕООД – гр. София, редовно призовани, явява се адвокат М.К.С. *** , редовно упълномощена.

Ответник по оспорването – Директор на РИОСВ – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ПРОКУРОР С.Х.: Моля  на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство с цел защита на значим държавен и обществен интерес.

 

Съдът намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело № 154/2009 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представените писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с нея доказателства.

Ние няма да сочим други доказателства, тъй като тези, представени от жалбоподателя, на практика са в пълен обем на административната преписка по издадената заповед.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат така представените писмени доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените с жалбата писмени такива, като отчете, че те /тези доказателства/ са идентични с всички налични по административната преписка по издаване на оспорената заповед и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Моля да уважите жалбата на моите доверители и отмените Заповед №РД-7/15.01.2009 година на Директора на РИОСВ – гр. Бургас като неоснователна и незаконосъобразна.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да потвърдите така издадената Заповед №РД-7/15.01.2009 година на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, с която е заповядано да се спрат всякакви строителни дейности. Това е във връзка с обжалване на решение №БС-231 от 19.12.2008 година по оценка за съвместимостта на план програма. С това решение РИОСВ е съгласувало инвестиционно предложение на „СУИС ПРОТЪРТИС” ЕООД, но впоследствие е подадена жалба от неправителствена организация, въз основа на която във връзка с чл. 166 АПК Директорът на РИОСВ, освен, че самият АПК казва, че след като се оспорва определен административен акт трябва да се спре неговото изпълнение, РИСОВ при проверка е установил, че фирмата извършва строителни работи във връзка с това решение, без да се съобрази с подадената жалба. Затова Директорът на РИОСВ – гр. Бургас издава нарочна заповед, която е по-горе цитирана. Съгласно чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ строителното разрешение се изисква, след като бъде съгласувано с административния акт по Закона за опазване на околната среда.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите определение, с което да спрете производството по настоящото дело поради наличие на преюдициален спор. В подкрепа на това становище е обстоятелството, че основание за издаване на процесната заповед е факта, че има постъпила жалба от неправителствена организация против Решение №БС-231-ОС/19.12.2008 година по оценка на съвместимостта, издадена от Директора на РИОСВ – гр. Бургас. По повод тази жалба в Административен съд – гр. Бургас има образувано административно дело, което към настоящия момент все още не е приключило. Считам, че да се направи преценка до колко оспорената пред Вас заповед е законосъобразна, следва да се има предвид и крайния резултат по образуваното пред Административен съд – гр. Бургас друго производство, с което се оспорва решението за съвместимост. В тази връзка намирам, че производството следва да се спре до произнасяне на Административен съд – гр. Бургас по преюдициален спор.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: