ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1549 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ч., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ-Бургас, редовно призован, се явява гл.юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба Д.П.С. против решение изх.№1029-02-22601#1/12.07.2016г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №10/25.05.2016г. на ръководител на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ, с което на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт.

ПОСТЪПИЛИ са доказателства под опис представени от жалбоподателя със заявление вх.№7991/10.08.2016г..

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата и уточнявам, че спорните периоди, за които е подадена касаят интервалите от 06.10.1997г. до 20.05.1998г. и от месец 05.1998г. до 31.12.1998г., така както са посочени в обжалвания административен акт. В тази част административният акт е незаконосъобразен и неправилен. Да се приеме представената преписка, макар, че считам, че същата е непълна, тъй като в мотивите на обжалвания административен акт е посочено, че на 05.05.2016г. отново е извършена проверка на разплащателните ведомости на Бургаски медни мини, но не открих протокол от извършената проверка. Да се приемат представените допълнително от моя доверител доказателства под опис и моля да ми се предоставите възможност да ги заверя, тъй като съм запознат с оригиналите и считам, че не се оспорва автентичността им от ответника.  Моля да бъдат допуснати гласни доказателства, а именно да бъдат разпитани лицата  И.К., изпълнявал заедно с моя доверител длъжността „ подземен маркшайдер” за периода  до 20.05.1998г. и С. Д., изпълнявал длъжността „геолог” при същия работодател за периода от м.05.1998г. до 31.12.1998г.. Свидетелите  с оглед преодоляване на забраната по т.10 на чл.104 от КСО, ще удостоверяват лични възприятия относно това дали длъжността и трудовите задължения на моя доверител повече от половината от законоустановеното време са изпълнявани под земята, а това е с оглед да се попълнят празнотите съгласно заключението на административния орган, че не се съхраняват длъжностни характеристики относно изпълняваната длъжност за процесния период от моя доверител, тъй като оттам би било видно естеството на полагания труд и наличието на класифициращия критерий „работа под земята”. Двамата свидетели ги водим в днешното съдебно заседание и се намират извън съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Считам, че административната преписка е приложена в цялост. Извършена е нова проверка на разплащателните ведомости на Бургаски медни мини по отношение на длъжността и местоработата и в случай, че не установите данни по административната преписка за извършена такава проверка, моля да приемете, че тя потвърждава  извършените до момента административни проверки.  Относно искането за допускане до разпит на свидетели, възразявам, тъй като освен забраната на т. 0 на чл.104 от КСО, считам, че показанията на свидетелите и желанието на жалбоподателя е евентуално да се домогне до опровергаването на официален документ, какъвто се явява приложеното по административната преписка УПИ 2 с изх.№93-Д-16 от 16.08.2011г.. Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се извърши заверка от страна на адвокат Ч. на представените от жалбоподателя доказателства.

 

Съдът ВРЪЧИ доказателствата на адвокат Ч. за заверка, след което същите бяха отново приложени по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и със заявление  вх.№7991/10.08.2016година, писмени доказателства.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното  решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на обжалваното решение, съобразно наведените в жалбата твърдения.

 

Искането за разпит на двама свидетели от страна на жалбоподателя, съдът намира за основателно, като допустимо и относимо към предмета на спора, поради което поради

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит исканите от жалбоподателя свидетели, които да бъдат разпитани в днешното съдебно заседание и чиито свидетелски показания ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите,  които бяха въведени в съдебната зала, като СНЕМА самоличността им както следва:

 

И. К. К. -г.,семеен

 

С. Д. Д. -г., семеен,

 

И двамата български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К., като свидетеля Добре беше ИЗВЕДЕН от съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В момента съм в строително предприятие за промиване и пресяване на пясък в района на Бургас. Познавам жалбоподателя, заедно сме работили. Аз съм маркшайдер от 1978 до 1997 година на мина „Върли бряг”. Като съвпадащия период в който сме работили заедно с жалбоподателя той е бил също маркшайдер на мина Върли бряг. Едно и също работихме двамата. Подземния маркшайдер влиза в рудника, задават се направления на подземните изработки, заснемат се под земята тези изработки и навън се нанасят на планове и карти. Също се измерват и обемите, които са извършили миньорите, заснемат се работните места и се води направлението, в което работят миньорите и геолози, които насочват евентуално към рудните находища. Това е основното, което се работи от маркшайдера. Изчисляват се плановете и се дават на нормативния отдел за изчисляване на заплатите Имахме канцелария над земята, където се нася това което се е измерило с инструменти под земята. Под земята измерваме, а над земята в канцеларията вече нанасяме измерването. Сутринта се слиза под земята в 8 часа и излизаме в 13 часа над земята. Не може по всяко време да вземеш клетка и да излезеш, влизаш свършваш си работата и после след 13 часа нанасяш данните, които си измерил. Имало е случаи, когато се е слизало и два пъти, но обичайното е по веднъж на ден да се слиза. Имало е случаи да се влиза и повече от един път когато е паднало направлението, когато са се заблудили в направлението и да се възстанови това направление и пак се влиза и заснема, проверяваш, контролираш. От края на 1997 година до май-юни 1998 година сме работили заедно с жалбоподателя и то на една и съща длъжност.

 

АДВОКАТ Ч.: По ваша преценка може ли да кажете според Вас повече от половината или по-малко от половината от работното време на макшайдера е под земята?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Повече от половината работно време е под земята. Аз казах, че влизаме в 8 часа сутринта и излизаме в 13.00 часа, по-рано не се е случвало да излизаме, но по- късно, да. Има режим, клетката, не може по-всяко време да излезеш. Работното време е до 16 часа. Ние като специалисти работното ни време е от 8.00часа до 16.00часа.

 

АДВОКАТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Само редовна смяна ли бяхте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, редовна смяна. В периода са пускани отвеси на шахтата и е имало и втора смяна и трета смяна, но основно редовна смяна. На рудник Върли бряг има три участъка Ленко 1, Ленко 2 и Ударник. Тези три участъка се водеха от двама макшайдера, като в този период бяхме аз и жалбоподателя. Аз влизам обслужваме Ленко 1, жалбоподателя Ленко 2 и заедно слизаме на Ударник.

Ленко 1 и Ленко 2 са на едно място и през една шахта се влиза, но едното е на североизток, отива към Бургас а другото на югозапад. Засичаме се на шахтата. Засичахме се рудворите, които са на 50 метра и там можем да се засечем въпреки, че сме слезли на различни места да работим. Двете шахти са през 100 метра Ленко 1 и Ленко 2. Те са вертикални, като през 50м на североизток е единия участък, например водя го аз, а северозапад е другия и го води жалбоподателя. Тези участъци са надолу. Имам предвид, 50 метра на дълбочина, като рудникът е до 1000м като през 50 метра там са рудворите и се засичат галериите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля К., който ОСТАВА в съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Познавам жалбоподателя мисля, че от 1994 година. Ние сме живели в едно и също селище мина Росен се водеше, понастоящем е село Атия и заедно сме работили по рудниците в различни периоди на Червено знаме бившето и Меден рид. Аз работех като геолог на рудник, а жалбоподателя като макшайдер на рудник. Те са близки длъжности и понякога се водят геолог макшайдер. Заедно сме работили с жалбоподателя през 1998 година на Меден рид, точно периода не се сещам, но може би от средата на годината. Макшайдерът минава и заснема, и следи изработките ежедневно и повечето време е в рудника. Прави напредване на забои, което е работното място където се добива рудата. В края на работния ден, един час се излиза да се нанесат тези данни от изработките. Това е работата на макшайдера. Върху тази основа има чертожник, моята работа е да нанесена упробвания от забоиите, за изчисляване съдържанието на дадено работно място или общо така да се каже движение на запасите в рудника следим. Макшайдерите и геолозите сме на редовна смяна, но рудника е на три сменен режим и затова е необходимо да се следи ежедневно промяната на заработките. Сутрин влиза макшайдера с работниците заедно около 7-8 часа и около 13 часа се излиза над земята. По-рано е можело да излиза, но обикновено не му стига времето, тъй като обхваща много работни места. В 13часа като излезе, данните, които е заснел трябва да ги нанесе върху хартиен носител, т.е да състави плановете на изработките. Основно работата е повече под земята, защото са много работни места. Освен това успоредно с добивните работи се прави и проучване, прокарват се галерии за които се изисква предварително задаване на направление, за да може да се следят. Направленията се дават от макшадейра.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Каква е разликата между мина Меден рид и Върли бряг?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Разликата, е че мина Меден рид се водеше йонизираща, а другата е силикозоопасна. Те са на различни места. Тази на  Меден рид се намира срещу пристанището на Атия, на около 3 км южно от Атия, а Върли бряг се намира над ж.к. Меден рудник в Бургас, под Шилото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Всеки ден ли слизахте заедно под земята с жалбоподателя.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, всеки ден през тази 1998година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Д., който остава в съдебната зала.

 

АДВОКАТ Ч.: Уважаема г-жо председател, с оглед становището на процесуалния представител на административния орган, моля да се предяви на същия образец УПИ 2 с изх. №93-Д-16 от 16.08.2011г.. на Бургаски медни мини представен от нас и да заяви дали това е същото, което е приложено по делото с административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нося оригинала и може да бъде извършена съпоставка като имам предвид УПИ 2 с изх. №93-Д-16 от 16.08.2011г. на Бургаски медни мини, находящо се на л.66-68 от делото и копието представено от жалбоподателя са идентични.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен. Предвид гласните доказателства и представеното и приетото като доказателство УПИ 2 с изх. №93-Д-16 от 16.08.2011г., с отбелязванията от него и не оспорени от процесуалния представител на ответника в настоящото производство оборват извода на органа, че осигурителните вноски за процесния период са за втора категория труд. Видно от соченото УПИ 2  вноските са за длъжността „подземен маршайдер” и са в размер на 52% и това не се оспори, с оглед непредставяне на искания от нас протокол в днешното съдебно заседание от извършена проверка от 05.05.2016г. Гласните доказателства бяха категорични и еднозначни, че за периода от 06.10.1997г. до 20.05.1998г. и от месец 05.1998г. до 31.12.1998г., който е 1 година, 2месеца и 24 дни, трудът е полаган преобладаващо под земята, което е основния характеристичен критерий за зачитането на процесния труд по реда на чл.104, ал.3 от КСО за първа категория. Моля за съдебен акт, с който отмените обжалвания административен акт в тази част и същевременно укажете на административния орган да зачете сочения период 1 към 3. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото разноски, включително и адвокатски хонорар, в размер посочен в договора за правна помощ, приложен по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите решението издадено от директора на ТП на НОИ-Бургас, тъй като считам същото за правилно и законосъобразно. Моля да не кредитирате свидетелските показания дадени в днешното съдебно заседание, като на първо място първия свидетел г-н К. първоначално посочи, че  от 1978г. до 1997г. е работил заедно с г-н С., а след това в свидетелските показания посочи друг период до май-юни 1998година. На следващо място, вторият свидетел г-н Д. свидетелства, че е работил в мина Меден рид с жалбоподателя, а представеното и коментирано УПИ2 №93-Д-16 от 16.08.2011година е посочено, че е издадено от минно селище Върли бряг, което категорично оборва тезата на защитата на жалбоподателя. Считам, че административният орган правилно е преценил категорията труд и моля да постановите решение, с което да потвърдите издаденото решение на директора на ТП на НОИ Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ