О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град  Бургас, 6.08.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на шести август през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                               

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1549 по описа за 2012 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по жалба на В.Х.Е., ЕГН **********,***, подадена чрез процесуален представител, против заповед № 12004256/26.06.2012г. на директора на ОД на „МВР”-гр.Бургас, с която по отношение на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.75, т.3 от Закона за българските лични документи – забрана за напускане на страната, с искане за отмяната й от съда като незаконосъобразна.

Ответникът – директорът на ОД на „МВР”-гр.Бургас, изпраща административната преписка по издадената заповед.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.4 от АПК. Съображенията за това са следните:

Съгласно общата разпоредба на чл.147, ал.1 от АПК, право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно, е правния интерес от оспорването на даден административен акт.

Предмет на оспорване в производството е заповед № 12004256/26.06.2012г. на директора на ОД на „МВР”-гр.Бургас, с която по отношение на В.Х.Е. е приложена принудителна административна мярка по чл.75, т.3 от ЗБЛД.

Видно от представените от ответника писмени документи, правният интерес от оспорването на посочения административен акт е отпаднал, тъй като със заповед рег. № з-1855 от 13.07.2012г., надлежно връчена на жалбоподателя на 20.07.2012г., е постановена от директора на ОДМВР-Бургас исканата от В.Е. отмяна на заповед № 12004256/26.06.2012г. за налагане на принудителната административна мярка. С настъпването на правните последици от отмяната на акта, за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване, поради което подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, а образуваното по нея производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Е., ЕГН **********,***, против заповед № 12004256/26.06.2012г. на директора на ОД на „МВР”-гр.Бургас, с която по отношение на В.Х.Е. е приложена принудителна административна мярка по чл.75, т.3 от Закона за българските лични документи – забрана за напускане на страната.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1549/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: