ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 16.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на шестнадесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1549 описа за 2007 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКИТЕ, С.К. и Х.Н., редовно уведомени, се явяват лично. Двете се представляват от адв. П., упълномощен от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Поморие, редовно уведомен не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, П.Б.В., редовно уведомен, се явява лично.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Б.П.В., К.Х.М.,  Х.М., С.Т.М.,  Б.Н.М., Я.Н.М., Н.Н.А., С.В.В., П.В.С., Б.В.В., редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

         Явява се вещото лице арх. И.Л..

 

         Съдът докладва постъпила по делото молба от пълномощника на заинтересованата страна П.Б.В., в която сочи, че не възразява да се даде ход на делото и да се разпита вещото лице, като са зададени въпроси към експерта, на които моли да бъде даден отговор.

 

         По хода на делото:

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА В.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. П.: Представям извадка от кадастъра на процесния имот, за да го ползвам при определени питания към вещото лице. Няма да сочим доказателства. Това е извадка от кадастъра за процесния имот, изготвена от „Гео-проект”.

         ЗАИНТ. СТРАНА П.В.: Относно представеното днес от адв. Пенев доказателство смятам, че това е направено в петък миналата седмица. Извикали са геодезист, който е изготвил този документ.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че на днес представения документ няма приложен входящ или изходящ номер, нито в каква връзка е изготвен, от кое лице е изготвен, описание за кой имот се отнася, както и мащаба в който е изготвен, поради което не може да го приеме като доказателство по делото. Следва да укаже на адв. Пенев, че ако иска да се ползва от такъв документ, следва да ангажира и представи доказателства, изготвени по надлежния ред.

         С оглед на горното,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ВРЪЩА на адв. П. днес представения документ.

УКАЗВА на адв. П., че ако иска да се ползва от този документ, следва да ангажира и представи доказателства в тази насока, изготвени по надлежния ред.

         ЗАИНТ. СТРАНА В.: Засега няма да представям доказателства.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността и разпит на вещото лице както следва:

 

         Арх. И.Д.Л. – 43 г., българска гражданка, неосъждана, без отношение със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде вярно, безпристрастно и компетентно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П. към вещото лице: Смятате ли, че заключението Ви така, както е изготвено с бланкетни отговори, отговаря на хонорара, който е определен за изготвянето му от 450 лв.?

 

         Съдът намира за недопустим този въпрос към вещото лице, поради което указа на вещото лице, че не дължи отговор по него.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз твърдя, че съм отговорила на всички поставени въпроси.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: По заключението на въпрос № 6 отговорено е в две хипотези. В случай, че тази пристройка остане както е по плана и в случай, че тази пристройка бъде ликвидирана и извършено ново строителство. Тези отговори питам вещото лице защо са в този вид? Защо са в два варианта, тоест говорено ли е от отсрещната страна, че има анимуса да бъде съборена тази сграда или по същество да я построи наново.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроса на адв. П.: Разгледани са двата варианта за пълнота, с оглед изясняването на случая. Варианта за събаряне на въпросната гаражна постройка и нейното ново изграждане с нова височина до 2,50 метра е технологически по- целесъобразен. Затова е и разгледан. И в двата варианта обаче, отстоянията от сградата до съседния парцел - този на жалбоподателите, остават нормативни. 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: След като вещото лице говори за целесъобразност, кое му дава основанието да разглежда така нещата в случай, че бъде съборена и това не е ли покривната плоча на гаража? Вие огледахте ли състоянието на покривната плоча на гаража?  В тази връзка представям на съда снимков материал за сведение, за да подкрепя твърденията си относно състоянието на сградата.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При оглед на гаража установих, че пукнатините върху него са само в мазилката и нямат конструктивен характер. Гаражът има носеща стоманобетонна, скелетна конструкция, която при огледа изглежда ненарушена. Отговорила съм в заключението си, че крайна компетентност за да се произнесе по тази конструкция издържа ли надстрояване от още 50 см има инженер-конструктор, а не архитект, но от моята практика считам, че това е възможно. Просто технологически за да се започне ново строителство върху гаражното петно, тъй като реконструкцията винаги е по-скъпа, е по-целесъобразно. Бъдещото надстрояване частично е разположено върху гаражното петно, което се вижда от чертеж на стр. 35 от делото - чертежа назован ПУП. Каква ще бъде неговата конструкция не е предмет на тази разработка, а на конкретен инвестиционен проект, който е следваща фаза на проектиране, която следва настоящата обжалвана. Но от практиката си мога да предположа, че конструкцията на бъдещото надстрояване, разположена частично над съществуващия гараж би била или самостоятелна или би се поела от съществуващата обществена сграда в парцела – поща.

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на съда след представяне на снимките: След запознаване в днешно съдебно заседание само по една от снимките мога да позная, че касае въпросния обект и тя потвърждава това, което казах току-що, че пукнатините по гаража са в мазилката върху западната му фасада.

         За да бъдем напълно коректни и прецизни каква ще бъде конструкцията на бъдещото надстрояване, би следвало въобще да се занимаваме с въпроса каква ще бъде конструкцията върху имота.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Има ли 10 метрова стена, която се предвижда по проект?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има 7 метрова стена, която би попаднала върху плочата на този гараж, но как ще бъде тя носена е въпрос на следваща фаза на проектиране. Технологично ще бъде възможно. Пукнатините по гаража не са конструктивни, защото ако бяха такива, щяха да бъдат диагонални по цялото протежение на стената.

         Не съм измерила остоянието между двете сгради. Няма такова искане към експертизата.

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Колко метра според действащия ПУП следва да бъде висока процесната сграда?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видно от стр. 31 – извадка от действащия ПУП на община Поморие за УПИ-ІІ се предвижда едноетажна сграда с контура на съществуваща поща в този УПИ, преотредена за магазин и друго не се предвижда, тоест сградата е едноетажна. В последния ми отговор много подробно съм описала проектираната сграда. Максималната височина на тази сграда е 15 метра кота „корниз”. Видно от чертеж „силуети” на стр. 21 от делото са представени, а котите за които говорите от 20,05 и 21,85 са на покривната конструкция на бъдещото застрояване. Това не е кота „корниз” и не е височина на сградата, тъй като съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗУТ тази покривна конструкция се намира под мислено прекарана равнина на скосяване под 45 градуса спрямо хоризонта и прекарана по линията на кота „корниз”.

         АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам изцяло даденото от същото заключение. Моля същото да не се приема. Правя искане за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза, която да се състои от инженер-конструктор и двама архитекти. Правя отвод на това вещо лице и не желая същото да участва в състава на тройната експертиза. Считам, че същото не е безпристрастно. Ще представя въпросите към експертизата в нарочна писмена молба, с препис за останалите страни по делото, като моля да ми дадете възможност.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ АДВ. И. В ПИСМЕНАТА МОЛБА ВЪПРОСИ:  По т.1.1 отговорът е да. По въпрос 1.2 имам предвид стр. 33, където е представен чертеж ПУП.

         По въпрос № 2 към въпроса  в първата част, дали УПИ-ХІ е оцветен целия  в тъмен червен цвят, а с плътни линии е бъдещото застрояване, отговора е да. Така е, но според изискванията на Наредба № 8 за графичното представяне на устройствените схеми и планове в тъмен кафяво-червен цвят се оцветява новопредвидено обществено застрояване, а не имот. Така, че става въпрос за техническа грешка, но тя е факт.  Във втората част на въпрос № 2 – РУП се установява, че отстоянията между новото застрояване в УПИ-ХІ и УПИ-ІІІ са намалени с до 1/3 от нормалните и са нормативно допустими.

        

ЗАИНТ. СТРАНА П.В.: Нямам въпрос към вещото лице.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 450 лв., платими от внесения от жалбоподателките депозит.

         ВРЪЩА на адв. П. представените снимки.

         По направеното от адв. П. доказателствено искане съдът намира същото за допустимо, поради което следва да бъде уважено. По допускането му съдът ще се произнесе след постъпване на писмената молба с поставените задачи, като предоставя на адв. П. в 7- дневен срок считано от днес да представи по делото молба, в която освен въпросите към тройната съдебно-техническа експертиза да посочи вещо лице архитект за изготвянето й.

         След постъпване на молбата и изпращане на препис от същата на останалите страни по делото, с предоставяне от съда на възможност за поставяне на допълнителни задачи и посочване от ответника на вещо лице архитект в състава на тройната експертиза, съдът ще се произнесе по назначаването й и определянето на депозита за изготвянето й, за което страните ще бъдат своевременно уведомени.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 18.05.2009 г. – 14,00 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: