ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1545 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД,  редовно  и своевременно призован, се  представлява от адв.К., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно   и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.: Да се даде  ход на делото.

 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10140/11.09.2018 година е постъпила молба от ст.ю.к.Е. Й. процесуален представител на ответната страна, в която заявява, че поради служебна ангажираност не може да присъства в насроченото съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД, с ЕИК 200800019, с адрес на упражняване на дейността град Бургас, кв.Ветрен, ул.Александър Стамболийски“ №32, представлявано от управителя д-р Д.П.Б., действаща чрез упълномощено лице д-р Д.К.въз основа на нотариално пълномощно с рег.№ 4920/30.04.2018 година против писмена покана изх.№ 29-02-375/28.05.2018 година на Директора на РЗОК-Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е,  да установи наличието на всички материално-правни и процесуално-правни предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, включително попадането на дейност по диагностика и лечение под хипотезите на конкретни  норми от НРД и ИД, чрез надлежно описано поведение на длъжностни лица от лечебното заведение, конкретизирани по дата, място и обстоятелства,  явяващи се основание за постановяване на спорната писмена покана.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че по делото с вх. № 7393/29.06.2018 година, съгласно разпореждане на съда №2802/18.06.2018 година РЗОК – Бургас е представила  заверено копие на Известие за доставяне № ИД PS 8040 004IZ5 J  на оспорената Писмена покана, връчена на 31.05.2018 година, с оглед осъществяване контрол за срочност на депозираната жалба.

Съдът докладва, че с горецитираната молба ст.ю.к. Й. е заявила, че няма да сочи нови доказателства и изразява становище по същество, като е представила и писмени бележки.

АДВ.К.: Поддържам жалбата.По отношение на писмените доказателства, да се приемат. Оспорвам обстоятелството, че така наречения СКАГ е вид личение , че е задължителен елемент от алгоритъма на КП №29.В случай, че съда прецени, че за това обстоятелство са необходими експертни познания изразяваме готовност за заплащане на депозита за СМЕ. Представям писмена молба с поставените въпроси и моля да допуснете извършването на съдебно-медицинска експертиза.

Съдът намира искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза с въпроси, поставени в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

Предоставя 7 дневен срок от днес на жалбоподателя за заплащане на  депозита за съдебно-медициска експертиза в размер  на 600.00 лева, като вещото лице ще бъде определено след внасяне на посочения депозит.

Съдът като взе предвид обстоятелство, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го е НАСРОЧВА за 24.10.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

 СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: