ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 11.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1545 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.М.Д., редовно уведомен, се  явява лично и с адв. Г. и адв. К., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление „Полиция” гр. Айтос, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

        

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл., 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура - Бургас като страна в процеса.

 

         По хода на делото:

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото. Не възразявам на искането на прокурора.

         АДВ. Г.: Предоставям на съда.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в процеса.

         ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба срещу решение за отнемане на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№ 237р-4947 от 01.07.2016г., издаден от началника на РУП-Айтос.

Органът е представил административната преписка.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата изцяло. Няма да соча други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

АДВ. К.: Считам, че заповедта, с която е отнето разрешението за носене на оръжие и е иззето личното оръжие на доверителя ми, е незаконосъобразна. Мотивите за това са следните: в конкретния случай се касае за редовно издадено разрешение за носене на огнестрелно оръжие за граждански цели, като става въпрос за посоченото в закона основание за самоотбрана. Първоначалното разрешение на жалбоподателя Д. е от 1995 г. и четири пъти е подновявано на едно и също основание. До този момент не са настъпили никакви обстоятелства, които да водят до изменение на извода и липсата на предпоставките в чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗОБВВПИ. Не са посочени в заповедта никакви доказателства, нито пък е фиксиран обоснован извод, че тази предпоставка е отпаднала. Напротив, в тежест на административния орган е да докаже промяната в обстоятелствата. Такива обаче липсват. Освен това, искам да отбележа, че става въпрос за разрешение за носене на оръжие за граждански цели, което да служи за самоотбрана на доверителя ми не на работното място и за работата, която упражнява - охранителна дейност. Той има трудов договор за осъществяване на такава дейност без оръжие. Необходимостта от носене на оръжие е за извън работното място и работното време, което сме посочили в жалбата. Освен това, считам, че са налице пороци в самото производство по издаване на този индивидуален административен акт. Доверителят ми не е бил уведомен за това производство, нито му е била дадена възможност да се запознае с обстоятелствата и да направи възражение. Не е спазена тази процедура. Считаме заповедта за незаконосъобразна и моля да я отмените изцяло.

АДВ. Г.: Поддържам всички доводи, които изложи колегата К..

Основанията за отнемане на валидно разрешение за носене, съхранение и употреба на ЗОБВВ според обжалваното решение намира почва в разпоредбата на чл. 153, т. 6 и чл. 155 във вр. с чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗОБВВПИ. Макар и некоректно посочено се касае за чл. 155, предл. 2 от ЗОБВВПИ за отпаднало основание за разрешение за ОББ. Никъде в административната преписка, нито пък в самото решение е споменато какви са причините за отнемане на съответното разрешение. Административният орган без никакви доводи и без да е провел процедура, е отнел разрешение № 20150109105, което считаме за незаконосъобразно и само на това основание уважаемия съд да отмени атакуваното от нас решение, поради което молим за решение в тази връзка.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за основателна, а оспорения административен акт за незаконосъобразно постановен, поради което считам, че следва да бъде отменен.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: