ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1545 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ГРЕЙН СТОР БЪЛГАРИЯ” ООД - гр. Сливен, редовно уведомен, се явява адв.  С.-представя пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА - директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. Бургас при ЦУ на НАП- Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор К.

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 5827/11.06.2013 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилите доказателства оригинали на фактури и договори за продажба на зърно, постъпили по делото със заявление вх.№ 1339/11.02.2013г.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. С.: Да се изслуша вещото лице. По представените доказателства, самите договори са сключени чрез изпращане на факсови копия, което не е забранена практика. В конкретния случай първи го е изпратил купувачът, затова подписът на документа е син, както и печата.

 

Юк. Д.: Да се изслуша вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се изслуша вещото лице. 

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. –  българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. С.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА юк. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 3 фактурите са с дати предхождащи прехвърлянето по приемни бележки и от счетоводна гледна точка това нормално ли е?

 

ОТГОВОР: Действително приемните бележки и пътно- прехвърлителните разписки са с дати последващи датата на издаване на фактурата. Фактура се издава с дата преди прехвърлянето на собствеността с единствено посочено основание – аванс.

 

ВЪПРОС: На стр. 5, където сте посочили количеството царевица по кантарни бележки - по преписката по кантарна бележка № 7 има пътна разписка, не сте я обсъдили /находяща на 76 стр. от административната преписка – л. 271 от делото/.

 

ОТГОВОР: Документите, които съм описала в заключението са документи, които ми бяха предоставени на място в счетоводството на съответното дружество и доколкото тази пътно-прехвърлителна разписка не ми беше представена на място и в този смисъл не съм я описала и коментирала, защото въпросът ми беше зададен да прегледам само тези документи, които са на място в счетоводството. Същото се отнася и за липсата на товарителници на стр. 6 от заключението.

 

ВЪПРОС:  Какво имате предвид под „вид документи” – стр. 7, отговор на въпрос 3.2.2.?

 

ОТГОВОР:  Като вид съпътстващи документи, които обичайно се съставят в търговската практика при приемането и предаването на стоките.

 

ВЪПРОС:  На стр. 8, въпрос 3.2.1. - получих разлика между количества слънчоглед по фактури и количества слънчоглед по прехвърлителни бележки, как ще коментирате тази разлика?

 

ОТГОВОР: За това количество няма съпътстващи доставката документи от 20 тона приблизително.

 

ВЪПРОС: По отговора на последния въпрос, взехте ли извлечение от банкова сметка ***ежни документи са достатъчни да удостоверят плащане – платежно нареждане за кредитен превод?

 

ОТГОВОР: При електронното банкиране няма как да има отбелязване от страна на банката, че е извършена трансакция. Но отговора на този въпрос не е даден на база на представените по делото платежни нареждания. Отговора съм дала след проверка в счетоводството, където съм проверила банковите извлечения, партидата на съответния контрагент и извършените записвания по сметка 503/банка и салдото по сметката. Не съм се ръководила от приложените по делото извлечения.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Д.: Във връзка с доказателствата постъпили от жалбоподателя и предвид становището на процесуалния представител на същия, че се касае за изпращане по факса на  документи от приложените доказателства, не се вижда същите да са изпратени по факса. По тях не е видно да има данни за номер на факса, дата и час на изпращане. Отделно от това, на повечето от документите ясно се вижда, че са копия на един и същи документ, върху който са нанасяни различни думички и цифрички. В този смисъл, моля, да бъдат ценени предвид останалите документи по делото и съобразно моето становище.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените със заявление вх. № 1339/11.02.2013г. оригинали на фактури и договори за продажби от л. 395 до л.423 от делото.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700.00 лева, платими от внесения депозит./РКО 700.00 лв. на 19.06.2013г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. С.: Моля, моля да уважите жалбата на основанията подробно изложени в нея и на основанията на писмените бележки, които представям. Представил съм и съдебна практика.

         По повод на днешно зададените въпроси по експертизата за разликата в датите между издаване на фактурите и постъпване на количеството стока, заявявам, че видовете документи са издадени в един и същи данъчен период, което изцяло съответства на дадените указания  на данъчните органи.

         Относно разликата от около 20 тона количество стока - обяснението е, че е на база бонификация  - дължи се на влагата в царевицата и при изпарението се появява разлика 5-6 % бонификация.

         По отношение на платежните нареждания – макар и разпечатани от електронно банкиране, макар и без обозначение, всеки от тези документи има уникален номер, който може да бъде проверен в банката и да се потвърди плащането.

         Относно доказателствата, дали са изпратени по факс или електронна поща, не е важно обстоятелство, важно е, че всеки един от договорите е придружен с официална фактура. Самата фактура достатъчно удостоверява извършването на сделката. Договорите са направени във връзка с изискването за търговия със зърнени храни.

         Представям списък на разноските които моля да ги присъдите в полза на доверителя ми.

 

         Юк. Д.: Моля,  да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт и ми дадете възможност да представя писмено становище.

         Претендирам  юрисконсултското възнаграждение.

         Относно казаното от колегата в пледоариите - касае се за слънчоглед, а не са царевица и няма никаква логика за 4 дни да се получи такова изпаряване.

         Адвокатското възнаграждение е прекомерно, моля да съобразите, че в адвокатския хонорар е включено ДДС, която сума не би следвало да се присъжда.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за неоснователна. Ревизионният акт, както и  потвърждаващото го решение на директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас, е правилен и законосъобразен. В настоящото съдебно производство, от събраните доказателства, не се обориха по безспорен начин твърденията на органа по приходите.  Не са представени в хода на ревизионното производство и понастоящем документи, които да удостоверяват прехвърляне, транспорт и съхранение на процесните стоки и не може да се направи извод, че стоката е доставена именно от доставчиците. Правилно органът по приходите е отказал да   признае данъчен кредит по процесните фактури.

         Моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: