О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№1783

 

гр.Бургас, 26.07.2018г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

  СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 1544/2018г. на Административен съд – Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.Б.О., ЕГН **********, подадена чрез адвокат Е. Ф., вписан в Софийска адвокатска колегия, със съдебен адрес ***, против мълчалив отказ на началника на Митница Бургас да се произнесе по искане на жалбоподателя за връщане на стоки, отнети в административнонаказателно производство като предмет на нарушението.

В жалбата се твърди, че на 02.05.2018г. жалбоподателят е отправил писмено искане до началника на Митница Бургас за връщане на препарати за растителна защита иззети в хода на административнонаказателно производство, приключило с наказателно постановление № 607/2017г. на зам.началника на Митница Бургас, което е отменено с влязло в сила съдебно решение. Твърди се, че началника на Митница Бургас не се е произнесъл по това искане, за това на 13.06.2018г. жалбоподателят е депозирал жалбата сезирала съда, с твърдение, че по искането му е формиран мълчалив отказ на началника на Митница Бургас, който е незаконосъобразен и се иска неговата отмяна и връщане на преписката за ново произнасяне на органа.

ФАКТИ:

Жалбоподателят С.О. е депозирал искане до началника на Митница Бургас с вх.№ 32-127858/04.05.2018г. (л.12) да му бъдат върнати иззетите с протокол за изземване на продукти за растителна защита № 14/26.03.2017г. препарати за растителна защита, тъй като административнонаказателното производство, по което тези стоки са отнети, завършило с наказателно постановление № 607/2017г., е отменено с решение № 63/12.04.2018г. постановено по КАНД № 40/2018г. на Административен съд Ямбол.

На 26.03.2017г. старши митнически инспектор Светослав Парашкевов от Митнически пункт Лесово е съставил АУАН № 538 от същата дата, срещу С.Б.О., за това че на датата на съставянето на акта, около 20:45ч. на Митнически пункт Лесово, на трасе за обработка на входящи леки автомобили и автобуси от Република Турция, в микробус марка „Мерцедес Спринтер” с рег.№ ТХ5436АК, управляван от С.О., са открити четири сака пълни с прахообразни и течни вещества, наподобяващи препарати за растителна защита, които след проверка на служители от БАБХ се установило, че са: фунгицид HARBOR 300ЕС -1 80 броя х 1 литър = 180 литра; фунгицид FULLDAZIM 50WP - 35броя х 1,5кг = 52,5кг; фунгицид TEBICUR 25МР - 12броя х 3кг = 36кг; инсектицид IMIDA Pro - 3 броя х 1 литър = 3 литра; хербицид ASTHAPYL 100SL - 20 броя х 0,1 литра = 2 литра, с обща митническа стойност 1 719,30 лева, които С.О. не е декларирал, въпреки указанията в тази насока, дадени от митническия служител. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.233, ал.1 от Закона за митниците, тъй като е превозил през държавната граница стоки, без знанието и разрешението на митническите органи.

С протокол за изземване на продукти за растителна защита на ГКПП № 14/26.03.2017г., намерените препарати са иззети. За извършеното нарушение с наказателно постановление № 607/2017г. от 05.09.2017г. на зам.началника на Митница Бургас на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1 719,30лв., представляваща 100% от митническата стойност на стоката и са отнети в полза на държавата, на основание чл. 233, ал.6 от Закона за митниците: фунгицид HARBOR 300ЕС -1 80 броя х 1 литър = 180 литра; фунгицид FULLDAZIM 50WP - 35броя х 1,5кг = 52,5кг; фунгицид TEBICUR 25МР - 12броя х 3кг = 36кг; инсектицид IMIDA Pro - 3 броя х 1 литър = 3 литра; хербицид ASTHAPYL 100SL - 20 броя х 0,1 литра = 2 литра. Наказателното постановление е обжалвано пред съда. С решение № 364/19.01.2018г. постановено по АНД № 467/2017г. състав на Районен съд Елхово е потвърдил наказателното постановление. Решението е отменено изцяло с решение № 63/12.04.2018г. постановено по КАНД № 40/2018г. на Административен съд Ямбол, а по съществото на спора е отменено наказателно постановление № 607/2017г. на зам.началника на Митница Бургас. Решението на Административен съд Ямбол е окончателно, което означава, че отмяната е влязла в сила от датата на постановяването му – 12.04.2018г.

След постъпване на искането на С.О. за връщане на отнетите стоки, молбата е резолирана до г-жа К.К. – Г. - началник на отдел „ПН”, която е дала становище, че с оглед вида на стоките, следва да бъде уведомена БАБХ с искане да посочи дали тези стоки подлежат на връщане. Въз основа на това становище зам.началника на Митница Бургас изпратил писмо от 10.05.2018г. до директора на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас, с което е поискал експертно становище подлежат ли на връщане изрично описаните продукти, които представляват стоките, иззети от С.О. в хода на административнонаказателното производство. В отговор на това писмо директорът на ОДБХ Бургас е цитирал чл. 52 от Закона за защита на растенията, според който се забранява вносът, въвеждането в страната, пускането на пазара и употребата на: 1. неразрешени или негодни продукти за растителна защита; 2. продукти за растителна защита, от лица, които не притежават разрешение за пускане на пазара и употреба. Този отговор е регистриран в Митница Бургас на 04.06.2018г., след което началника на Митница Бургас не е предприел други действия, нито е отговорил на искането.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е недопустима за разглеждане.

В процесния случай няма формиран мълчалив отказ на административен орган, а става въпрос за част от процедура, относима към административнонаказателно производство, по което е било съставено наказателно постановление № 607/2017г. на зам.началника на Митница Бургас, по-късно отменено с решение № 63/12.04.2018г. постановено по КАНД № 40/2018г. на Административен съд Ямбол.

В ЗАНН не е предвиден ред, по който в случай като процесния следва да се извърши връщането на такива стоки. За това на основание чл.84 от ЗАНН следва да се приложи реда, регламентиран в НПК.

Според общата разпоредба на чл. 20, ал.3 от ЗАНН, освен вещите предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, в предвидените в съответния закон или указ случаи се отнемат в полза на държавата и вещите, принадлежащи на нарушителя, които са били предмет на нарушението. 

В процесния случай в специалния закон – Закона за митниците, чл.233, ал.6 е регламентирано, че стоките - предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност, представляваща митническата им стойност, или при износ – стойността на стоките.

Именно на това основание от жалбоподателя са били отнети изрично и подробно описаните в наказателното постановление стоки, които са намерени в микробуса и които съставляват предмет на нарушението.

Съгласно чл. 301, ал.1, т.12 от НПК при постановяване на присъдата съдът обсъжда и решава и въпросът за това, какво да стане с веществените доказателства.

Иззетите вещи без съмнение представляват веществени доказателства в процеса. Отмяната на наказателното постановление, с което е постановено изземването на вещите, предмет на нарушението, не влече автоматично връщане на тези вещи. За тяхното връщане е нужно изрично да се произнесе административнонаказващият орган или съда. Това е така, защото вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, не подлежат на връщане, независимо от отмяната на наказателното постановление. Преценката за това е необходимо да се извърши и по отношение на иззетите вещи да има изрично произнасяне извън постановената отмяна на наказателното постановление. Този извод следва както от разпоредбата на чл. 20, ал.2 от ЗАНН, така и от разпоредбата на чл. 112, ал.2 от НПК.

В конкретния случай с издаване на наказателното постановление административнонаказващия орган се е произнесъл като е постановил отнемането на тези вещи. След като отмяната на наказателното постановление е настъпила след съдебното му оспорване, съдът е този, който е компетентен и е следвало да се произнесе изрично относно това подлежат ли на връщане отнетите в полза на държавата вещи, които са предмет на конкретното административно нарушение. Административен съд Ямбол не се е произнесъл по този въпрос. Наличието на забрана за връщане на вещите следва да се прецени към момента на произнасяне на съда по въпроса за законосъобразността на наказателното постановление, за това жалбоподателят може да поиска допълване на решението, постановено от Административен съд Ямбол, в частта относно връщането на отнетите вещи. Допълването на решението може да се инициира и служебно от съда. Без изрично произнасяне по отношение на връщането на иззетите вещи, предмет на нарушението, същите не могат да бъдат върнати, независимо от отмяната на наказателното постановление.

В конкретния случай административнонаказващия орган е предприел някакви действия за да установи, дали тези стоки подлежат на връщане, но не е формирал изрично становище. Въпреки това липсата на отговор в случая не може да бъде квалифициран като мълчалив отказ, тъй като изземването на вещите е съпътстваща административното наказание мярка осъществена в административнонаказателното производство.

За това на основание чл.159, т.1 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството - да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Б.О., ЕГН **********, подадена чрез адвокат Есен Фикри, вписан в Софийска адвокатска колегия, със съдебен адрес ***, против мълчалив отказ на началника на Митница Бургас да се произнесе по искане на жалбоподателя за връщане на стоки, отнети в административнонаказателно производство като предмет на нарушението.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1544/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

   СЪДИЯ: