РЕШЕНИЕ

№ 1941

гр.Бургас, 02.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 04 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Панайот Генков

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Станимира Друмева

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря С. А., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 1543 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е главния директор на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ със съдебен адрес ***. Жалбоподателят участва в производството чрез пълномощник – юрисконсулт Т.Г..

Ответник по жалбата е Феста Хотели АД ЕИК:175286794 с адрес гр.София бул.България 83а. Ответникът по жалбата участва в производството чрез пълномощник – адвокат С.С. ***.

Жалбата е насочена срещу решение № 49/23.03.2018г. по АНД № 382/2017г. на Районен съд Поморие. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 17-053/30.03.2017г. на главния директор на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“  (АНО) с което на Феста Хотели АД са наложени четири имуществени санкции от по 500лв. за извършени нарушения по чл.55 ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

В обстоятелствената част на НП АНО е приел за установено, че при извършена проверка на 18.08.2016г. Феста Хотели АД, при стопанисване на хотел „Феста Поморие Ризорт“ в гр.Поморие, осъществявал експлоатацията на четири пътнически електрически асансьора с регистрационни номера БсАС 5426, БсАС 5427, БсАС 5428 и БсАС 5429, които не са преминали периодичен технически преглед през последните дванадесет месеца.

В мотивите си първоинстанционният съд е приел за установена фактическата обстановка по акта и постановлението. Приел е, че АНО е дал неправилна квалификация на нарушението във връзка с чл.4 ал.1 от наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, а следвало да се даде квалификация на нарушението по чл.24 ал.1 т.2 от Наредбата. Изложил е доводи, че посочването на неправилна квалификация на нарушението е довело до нарушаване правото на защита на привлеченото към административна отговорност лице и поради това представлява съществено процесуално нарушение, налагащо отмяна на наказателното постановление.

В касационната жалба на АНО се излагат подробни доводи за законосъобразност на наказателното постановление поради това, че по несъмнен начин са установени всички елементи от състава на административно нарушение. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и постановяване на ново такова по същество, с което се потвърди наказателното постановление. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата е допустима – подадена е в срок от страна, за която решението е неблагоприятно.

Ответникът по жалбата излага подробно писмено становище, с което оспорва доводите и исканията на жалбоподателя. Навежда доводи, че той е само един от собствениците на общите части от хотелската сграда, каквито се явяват и асансьорите в нея. Сочи нови доказателства във връзка с тези свои доводи. Иска потвърждаване на първоинстанционното решение.

Участващият в производството прокурор излага становище за основателност на жалбата, поради доказаност на нарушението. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, на основание чл.220 АПК съдът прие за установени фактите по случая такива, каквито са били установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение.

Независимо от това при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на наказателното постановление административнонаказващият орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е засегнало правото на защита на привлеченото към отговорност лице и се явява основание за отмяна на постановлението. Съгласно чл.57 ал.1 т.6 ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа посочване на законовите разпоредби, които уреждат състава на нарушението в неговата цялост. В случая посочената разпоредба, явяваща се основание за налагане на наказанието е бланкетна и не съдържа състава на нарушението – чл.55 ал.2 ЗТИП предвижда налагане на наказание за „други нарушения по глава пета на закона“. В обстоятелствената част на постановлението е формиран правен извод, че бездействието на привлеченото към отговорност лице е в нарушение изискванията на посочени разпоредби на Наредбата за безопасна експлоатация е технически надзор  на асансьорите. Задълженията на посоченото в НП лице обаче са възникнали не въз основа на наредбата, даваща детайлна уредба на посочената материя, а въз основа на чл.46 ал.2 т.3 ЗТИП, съгласно която ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения, на които не е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по този закон или наредбите по прилагането му. Именно това е законовата разпоредба, която е следвало да бъде посочена в НП, съгласно изискването на чл.57 ал.1 т.6 ЗАНН. Липсата на този реквизит на постановлението във всички случаи води до незаконосъобразността му и е основание за неговата отмяна. Правилно е постановеното първоинстанционно решение в този смисъл.

Предвид тези окончателни изводи на настоящия съдебен състав и на основание чл.221 ал.2 АПК обжалваното съдебно решение следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 49/23.03.2018г. по АНД № 382/2017г. на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.