ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,19.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На деветнадесети ноември                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1541 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно призован, се представлява от адвокат Н.Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.130).

         Ответникът началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За заинтересованата страна „Спектър” ООД, редовно призована, няма представител.

         Заинтересованата страна главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

         Явява се вещото лице арх.В.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза е постъпило на 11.11.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Арх. В.В.А.-Д. – 45 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА – В разрешението за строеж е записано, че се касае за УПИ ІІ-794, кв.1 м.Акротирия, а в едно от съдебните решения - решението от 2009г. на БОС, в диспозитива на решението е записано, че става въпрос УПИ І-794. Междувременно, в изпълнителния лист, който е издаден за принудително изземване, е записано УПИ І. От там възниква въпроса - за един и същи имот ли става дума, за различен ли, който се трансформира, или се припокрива от части?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Първо искам да обясня, че има две разрешения за строеж. В разрешението за ползване са вписани две разрешения за строеж - едното е №29/19.02.2004г., а другото е №162/30.04.2004г. Интересува ни №29, което е с дата 19.02.2004г. Това тогава е било УПИ І - месец февруари 2004 г.

Гледаме скиците – схема 2 и схема 3 (по делото са на л.198 и л.199) – През м.февруари 2004 г. вземат за този УПИ ІІ-794 разрешение за строеж №29/19.02.2004г., което касае западната част на сградата, която в момента е изпълнена.

Два месеца по-късно, на 30.04.2004г. обединяват УПИ І и УПИ ІІ и става общо УПИ І-794, което касае освен тази западна част, която е отразена в разработката като съществуваща, засяга и източната част.

В приложение 9 от експертизата (л.215 от делото), съм дала частичното изменение, където обединяват двете УПИ-та и се вижда в план застрояване, как дават западната част като съществуващата сграда, тогава е било УПИ ІІ. На 30.04.2004г. обединяват и дават в проекта цялата сграда в едно. А тя е изградена на основание на две разрешения за строеж. Тази част е била разрешена на 29.02.2004г., а на 30.04.2004г. е издадено ново разрешение за строеж за цялата сграда, в т.ч. и частта до тук изградена въз основа на разрешение за строеж №29/19.02.2004г, като пишат, че преработват старата сграда, сградата, която е започнала с предходното разрешение за строеж.

Затова съм приложила приложение 10, от другото разрешение за строеж. В тази част към 02.2004г. е била съществуваща и два месеца по-късно попада в УПИ І.

ВЪПРОС на СЪДА – В решението на Окръжният съд от 2009г., където се посочва УПИ І, кое УПИ І се имали предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Трябва да е цялото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Знаем ли квадратурата,на цялото УПИ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Ето вижте какво пише в приложение 9, (л.215 от делото), табличката долу „било” и „става” - 1000 кв.м. и 1400кв.м. става 2400кв.м..

Следващите, от 2009 г., не могат да касаят друго УПИ І. Затова направих четири поред схеми, къде се съдържат, квадратурата трябва да е 2 400кв.м. приложение 9, стр. 3.3, от моето заключение към експертизата, в таблицата градоустройствени показатели - Било е УПИ І-794 парцел 1 000кв.м., УПИ ІІ, парцел – 1400кв.м., става УПИ І-794 с площ 2 400 кв.м..

Сградата е там, от две години, има ток, има ограда, озеленяване.

В УПИ І е, но разрешението за строеж касае една част от сграда, тази част от сградата участва и в следващото разрешение за строеж, издадено два месеца по-късно. Процесното касае половината сграда.

Не знам защо е направено толкова сложно, но крайния резултат е такъв.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 600 лв., от които 500 лв. са внесе под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да представи доказателство за довнесен депозит в размер на 100лв.

Да се издаде РКО за вече внесения депозит и след довнасяне на останалата сума, да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да отмените заповедта на началника на РДНСК ЮИР и процесните разрешения за строеж. Подробности ще изложа в писмени бележки, в срок определен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, като за подробни мотиви моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: