ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                   Дата 04 декември 2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

в публично заседание на 06 ноември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                               ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                             2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

дело № 1541 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Подадена е частна жалба от адв. А.Ж., като пълномощник на М.А., против Определение № 1451/15.07.2008 год. на Бургаския районен съд, постановено по гр.дело № 704/08 год. на същия съд, с което е прекратено производството по делото, поради липса на правен интерес у жалбоподателката.

Твърди се, че постановеният съдебен акт е незаконосъобразен, тъй като качеството на жалбоподателката на наследник на общия наследодател обосновава правният й интерес от воденото оспорване.

В съдебно заседание частната жалбоподателка не се явява.

Ответната страна ОСЗГ – Созопол, също не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на частната жалба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районния съд е с правно основание чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, като се иска прогласяване нищожността на протоколно решение № 2801/24.02.1993 год. на ПК – Созопол, с което, на наследниците на А. П. Ж., б.ж. на с.Черноморец, е признато и определено за възстановяване с план за земеразделяне, правото на собственост върху ниви с обща площ от 54,220 дка и е отказано възстановяването на собствеността с план за земеразделяне на ниви с обща площ от 4,470 дка.

Производството по възстановяване на собствеността е било инициирано от един от наследниците на общия наследодател, а именно от наследника Д. А. П., починал на 14.08.1994 год.

В мотивите на своя съдебен акт Районният съд приема, че подаденото заявление за възстановяване на собствеността ползва всички наследници, но правото да оспорят решението на поземлената комисия (понастоящем съответната ОСЗГ) имат единствено наследниците на заявителя. Настоящата жалбоподателка не е наследник на заявителя Д. П., поради което съдът е приел, че г-жа А. не е надлежна страна в производството по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ и не би могла да води настоящото оспорване. Приел е същото така, че тъй като с оспореното решение само се признава собствеността, то няма конститутивен ефект и в този смисъл липсва право на собственост по отношение на конкретен имот, което би могло да бъде обект на защита.

Настоящата съдебна инстанция не споделя така направените правни изводи.

Безспорно е, че жалбоподателката е наследник на общия наследодател А. Ж., като в полза на неговите наследници е инициирано производството по възстановяване на собствеността на земеделски земи. Както правилно е посочено, това производство ползва всички наследници. Фактът, че настоящата жалбоподателка не е наследник на починалия заявител Д. П. не я лишава от правната възможност да извършва процесуалноправни действия във връзка с оспорване на решенията на ПК (ОСЗГ) – Созопол, независимо, че не е участвала в това производство. Своето процесуално право на жалба тя черпи именно защото извършените досега действия ползват и нея, но и поради личното си качество на наследник на общия наследодател. Противното би означавало да бъдат ограничени нейните права само защото не е наследник на заявителя на преписката, което противоречи на разума и духа на закона.

Изложените съображения обосновават наличието на правен интерес у жалбоподателката за провежданото от нея оспорване на решението на ПК-Созопол, с искане за прогласяване неговата нищожност.

Що се отнася до останалите доводи свързани с евентуални бъдещи ревандикационни претенции, за целите на настоящото изложение, не следва да бъдат обсъждани.

На основание изложените мотиви, определението на Бургаския районен съд следва да бъде отменено, като делото бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по него, поради което и с оглед нормата на чл.236, във вр. с чл.221, ал.2, предл. 2-ро от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1451/15.07.2008 год. на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по гр.дело № 704/08 год. по описа на същия съд.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..……...

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1…………………...

 

                                                                                               2…………………...