ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

          Номер 1545          Година  04.07.2018          град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1540 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Маги-1“ ЕООД с ЕИК 202715172, със седалище и адрес на управление гр.Созопол, ул.“Анаксимандър“ № 20,  представлявано от управителя М. К. И. против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-217-0269344/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Счита, че заповедта е незаконосъобразна и неправилна и прави искане да бъде отменена.

Жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, по следните съображения:

Съгласно чл.158, т.7 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание.

Съдът след извършена служебна проверка констатира, че адм.дело № 1446/2018г. по описа на Административен съд Бургас е образувано по жалба на същото дружество срещу същата заповед, като настоящото дело се явява второ по ред образувано. Ето защо, в случая са налице основанията по чл.158, т.7 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото.

По делото е приложена административната преписка по издаване на обжалваната заповед и с оглед на прекратяване на производството, същата следва да бъде изпратена за прилагане по адм.д.№ 1446/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги-1“ ЕООД с ЕИК 202715172, със седалище и адрес на управление гр.Созопол, ул.“Анаксимандър“ № 20,  представлявано от управителя М. К. И. против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-217-0269344/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1540/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ДА СЕ ИЗПРАТИ административната преписка по издаване на заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-217-0269344/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, за прилагане по административно дело № 1446/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: