ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1540 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 58/22.03.2017 г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действия на публичен изпълнител, изразяващи се в Разпореждане № 12-00-80#1/15.02.2017г. на главния публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

Постъпила е молба от изпълнителния директор на ИАРА, с която от името на агенцията на основание чл.155, ал.1 и 3 от АПК оттегля оспорването и желае жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Не възразявам да се уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя, като моля да ни бъдат присъдени разноските по делото съгласно тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

Докладваното оттегляне на оспорването е валидно, извършено от лице с представителна власт съгласно чл.30, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК. Съгласно чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал.3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание, с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество, същото е основателно. В текста на чл.159, т.8 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на ИАРА следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По повод направеното искане за присъждане на разноски от ответника същото е основателно, като разноските се дължат на основание чл. 143, ал. 2 от АПК, поради оттегляне на оспорването.

Предвид горното и на основание чл. 78 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, на ответника следва да се присъдят разноски в размер на 100 лв.

 

          Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ИАРА срещу Решение № 58/22.03.2017г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действия на публичен изпълнител, изразяващи се в разпореждане № 12-00-80#1/15.02.2017г. на главния публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1540/2017г. по описа на Административен съд – Бургас.

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София да заплати на ТД на НАП - Бургас сумата от 100 лв. разноски по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за ответника тече от днес, а за жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: