Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       521                            от 19.03.2018 г.                                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 153 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на ОД МВР Бургас, против Решение № 2012/13.12.2017 г., постановено по НАХД № 5333/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1708913, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на С.В. Гечев е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като потвърди и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация – С.В.Г., ЕГН **********, с адрес ***, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. Представя писмена молба, в която сочи, че оспореното първоинстанционно решение е правилно и законосъобразно и иска от съда да остави същото в сила. Алтернативно, ако съдът намери решението за порочно, то да съобрази факта, че процесното МПС е такова със специален режим на движение – линейка.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С решение  № 2012/13.12.2017 г., постановено по НАХД № 5333/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение К, № 1708913, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на С.В. Гечев е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева..

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство е допуснати съществено процесуално нарушение – деянието е безспорно установено, но не е установен извършителят на нарушението, поради което електронният фиш следва да се отмени.

Решението на първата инстанция е правилно, като съображенията за това са следните:

Гечев е санкциониран за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение, установена с пътен знак В-26. Деянието е реализирано на 14.07.2016 г. в 12,10 ч в гр. Бургас; ПП-Е773, км. 491 до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока от кв.Ветрен към КПП-1. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „Мерцедес спринтер 211 ЦДИ“, с рег. № ***и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал първоначално административнонаказателната отговорност на Е.Ч.в качеството й на законен представител на „Тика“ ЕООД и на собственик на автомобила. Същата е представила декларация от 15.08.2017 г., че автомобилът е управляван от Гечев, поради което е съставен процесния електронен фиш именно на това лице.

Видно от събраните по делото пред първата инстанция доказателства, процесният автомобил е собственост на „Хипократ – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – медицински център“ ЕООД, поради което е следвало електронният фиш да бъде издаден в тежест на юридическото лице. Ирелевантни са въведените в жалбата възражения относно начина на промяна на собствеността на процесното МПС. Административнонаказващият орган е следвало да изпълни задължението си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН и да установи при наемателя на автомобила кой точно е управлявал същия, и едва тогава да бъде санкционирано конкретно лице.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2012/13.12.2017 г., постановено по НАХД № 5333/2017 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                  

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.