О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

269/17.02.2017 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 153/2017 година.

 

Производството е образувано по изпратена по подсъдност искова молба (озаглавена „жалба“) вх. № 19 391/21.12.2016 година от О.Е. без посочен съдебен адрес против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието и Министерство на правосъдието (лист 2 – 5 от приложеното гр. д. № 2060/2016 година на Окръжен съд - Бургас).

С исковата молба, в 39 (тридесет и девет) точки, ищецът е описал неблагоприятните условия, в които е изтърпявал наказанието „лишаване от свобода“ в Бургаски затвор за периода 21.04.2015 – 05.05.2016 година. В началото на исковата молба той е заявил размер на претендираното обезщетение – 6 799 999 999 (шест милиарда седемстотин деветдесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) щатски долара.  В петитума Е. е обявил подробно - за всяка точка от обстоятелствената част на иска си – отделен размер на претендирано обезщетение, сборът от които е 1 027 480 (един милион двадесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет) лева за причинени „морални, психологически, физически и културни, както и политически вреди“.

С определение № 87/20.01.2017 година (лист 1) на ищеца е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовност в исковата си молба, като:

- посочи пълните си име, ЕГН и адрес за съобщения и призовки;

- уточни коя от двете суми претендира - 6 799 999 999 щатски долара или 1 027 480 лева (лист 1 и лист 3 от исковата молба);

- конкретизира ответниците,;

- заяви дали претендира обезщетение при условията на солидарност или отделно от всеки ответник (с посочване на отделна сума, която се иска от всеки ответник);

- посочи в какво се изразяват причинените му вреди;

- представи документ за внесена държавна такса 10 лева и екземпляр от исковата молба – за връчване на ответника/ответниците.;

Поради липса на адрес върху исковата молба, съобщаването за установените пороци е извършено чрез поставяне на съобщение на информационното табло на съда.

Впоследствие, като последен опит за уведомяване на ищеца относно дадените указания, на адреса на плика, съдържащ се в гражданското дело на Окръжен съд – Бургас, е изпратено ново съобщение, получено лично от О.Е. на 08.02.2017 година (лист 6).

Със заявление вх. № 1337/09.02.2017 година от О.Е. (с посочени ЕГН и адрес) е представена квитанция за заплатена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на АдмС – Бургас, направление от „Дент корект ИППП“ ЕООД, резултат от медицинско изследване в МБАЛ „Света София“, съдебномедицинско удостоверение № 378/2015 година, заповеди на началника на Бургаски затвор за налагане на наказания на ищеца за негово неправомерно поведение при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, заповед за заличаване на наложено дисциплинарно наказание, както и удостоверение от РИК – Бургас за регистрация на Е. като кандидат за народен представител в изборите на 05.10.2014 година.

Със заявлението е представено и уточнение на исковата молба, с което е посочено, че О.Е. претендира обезщетение в размер на 1 027 480 лева от Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Народното събрание.

По отношение на указанията да посочи при солидарност или поотделно претендира търсеното обезщетение, ищецът е уточнил - „по ваша преценка“ (т.е. по преценка на съда).

Като уточнение за вредите, които претендира, че е претърпял от условията, при които е изпълнявано наказанието му, ищецът е посочил, че те се изразяват в „морален, психологически, психически, физически, културен и политически характер“.

Към заявлението и уточнението са приложени стъклен буркан, съдържащ умрели насекоми („дървеници“, според Е.) както и калъфка от възглавница, от следите върху която – според ищеца – личат следи от „кървавата битка“, която е водил с дървениците.

Предвид представените доказателства и направените уточнения от О.Е., съдът приема, че указанията за отстраняване на процесуална нередовност на исковата молба не са изпълнени изцяло. Е. не е изяснил дали претендира обезщетение при солидарност или поотделно от всеки от ответниците (чиито брой е разширен допълнително с уточнението), както и не е представил необходимия брой екземпляри от исковата молба - за връчване на лицата, посочени от него като ответник/ответници. В уточнението на исковата молба е „предоставено“ на съда да прецени при какви условия трябва да са предявени исковете срещу ответниците (поотделно или при солидарност), каквато правна възможност съдът изобщо няма.

До настоящия момент процесуалната нередовност на исковата молба не е отстранена.

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 15.02.2017 година – работен ден.

Нередовността на исковата молба е процесуална пречка за разглеждане на спора по същество. Исковата молба следва да се върне, а делото да се прекрати.

По изложените съображения, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК във връзка с § 1 от ЗР на ЗОДОВ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба (озаглавена „жалба“) вх. № 19 391/21.12.2016 година от О.Е. с ЕГН ********** *** против Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Народното събрание, съгласно уточнението, приложено към заявление вх. № 1337/09.02.2017 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 153/2017 година.

 

Приложените към уточнението веществени доказателства – калъфка от възглавница и буркан с умрели насекоми, да бъдат върнати на ищеца, заедно с исковата молба.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: