ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 153 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗКПУ „Обединение” Камено, редовно призован, се представлява от адвокат М.Т., с пълномощно по делото /л.9/.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЗКПУ „Обединение” Камено против ревизионен акт №Р-02-1400958-091-01/05.11.2014г.издаден от началник сектор възложил ревизията и главен инспектор по приходите при – ръководител на ревизията, в частта в която е потвърден с решение № 371/22.12.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Моля  да се приемат представените с нея доказателства. Не възразявам да бъдат приети и доказателствата приложени към административната преписка.

Представям и моля да приемете по делото Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС за м. октомври 2009година, както и 2 броя платежни за заплащане на ДДС за същата календарна година.  Безспорно, че към 31.12.2009година има дължими само лихви, като във връзка с обстоятелството към кой момент е платено ДДС-то, представям днешните доказателства.

Жалбоподателят не спори по установените факти в ревизионното производство, а по направените правни изводи и заключения, поради което считаме, че спорът е правен, поради което не сме направили и искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

Предвид, че спорът е правен, нямаме други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата  като неоснователна и недоказана.

 Моля да приемете представената по делото административна преписка.

Относно представените с жалбата  и в днешното съдебно заседание  доказателства от жалбоподателя, ще взема отношение по съществото на спора. Нямам доказателствени искания. Да се приемат така представените доказателства от жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и да постановите съдебно решение, с което да отмените обжалвания ревизионен акт. Считам, че в ревизионното производство неправилно е приложен материалния и процесуалния закон, като в тази връзка изцяло поддържам доводите изложени в жалбата до Вас.

Моля за срок за представяне на писмено становище, в което  да изложа допълнителни съображения по съществото на спора.

При уважаване на жалбата, моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото. Представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Становището на органа по приходите се гради на две основния регламентиране по ЗКПО, които не дават възможност на кооперацията да преотстъпи данък печалба за следващата година. Едно от основанията е нормата на чл.179 от ЗКПО, действаща към въпросния период, а именно, че кооперацията не е инвестирала в следващата отчетна година ДМА. В тази връзка представените с жалбата доказателства вероятно имат за цел да докажат, че товарен товарач „фадрома”, като се е използвал, но считам че въпросните доказателства не доказват по безспорен начин използването и закупуването на гориво именно за това ДМА. Не са представени и документи къде е вложено горивото и не са представени и разходни документи за закупуване на това гориво. Не са представени още и разходни норми за това колко часа е работил товарача, за да бъде изчислено горивото за неговата дейност. Също така не е представен паспорт на колата, лице което е отговорно за неговото използване. Най-важното  основание, че съответното ДМА е въведен в експлоатация на 12.01.2012година и според мотивите изложени в решението на директора на Д”ОДОП” не е въведен в експлоатация по-рано, с което не е изпълнено условието за инвестиране на въпросния актив. Съответно е и налице общото основание от общите разпоредби за невнасяне на публично задължение до 31.12.2009година, като не се спори, че това са лихви, но и те са публични държавни вземания.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1835,00 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: