Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 840                19   май 2014 година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в публично  заседание на четиринадесети май,  две хиляди и  четиринадесета година, в състав:                                              

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова                                                                        

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер   153  по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 40, ал.1  от Закона за достъп до обществена информация / ЗДОИ /.

Образувано е по жалба на фондация „Българска фондация Биоразнообразие”, с ЕИК по Булстат 121540285, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от изпълнителния директор  Р.А.И. против отказ на директора на РИОСВ – Бургас по заявление за достъп до обществена информация, изх. №54 от 07.11.2013 година, свързана с инвестиционно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв.1 по плана на Зона Изток- Парк Езеро, гр. Бургас, с възложител Община Бургас.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че отказът е издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон. Излага подробни съображения. Сочи, че не е спазена формата на акта, с който се е произнесъл административния орган, както и че същият не съдържа фактически и правни основания. Сочи още, че актът е постановен извън срока, предвиден в нормата на чл.28 ЗДОИ. Твърди, че поисканата информация е обществена такава по смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ. Твърди още, че поисканото от него копие от уведомление за инвестиционно предложение не е сред изброените видове в чл.13, ал.2, т.1 и 2 ЗДОИ. В представените писмени бележки конкретизира, че е поискал конкретна информация, точно посочена в заявлението по ЗДОИ. Моли съда да отмени отказа на директора на РИОСВ – Бургас и да реши делото по същество като признае правото му на достъп до обществена информация и задължи административния орган да я предостави в поисканата форма. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата – директор на РИОСВ – Бургас,  чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Счита още, че поисканото уведомление не е самостоятелен административен акт, тъй като с него се поставя началото на административно производство по реда на глава 6 от ЗООС, което завършва с окончателен акт. Моли съда да отхвърли жалбата. Представя административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства.

По делото липсват данни за датата, на която жалбоподателят е бил уведомен за отказа на директора на РИОСВ - Бургас, поради което съдът приема, че жалбата е депозирана в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал. 1 АПК, съдържа необходимата форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Съдът като взе предвид представените по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено следното:

            Със заявление, изх. №54 от 07.11.2013 година жалбоподателят е поискал от директора на РИОСВ – Бургас, на основание чл.24, ал.1 ЗДОИ информация, свързана с инвестиционно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, в кв.1 по плана на Зона Изток- Парк Езеро, гр. Бургас, която е посочена по следния начин: копие от уведомление за инвестиционно предложение, копие от решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, копие от решение за преценка необходимостта за извършване на оценка за съвместимост с целите на защитена зона „Атанасовско езеро” и постъпили писма за промяна на целите на инвестиционното предложение до датата на настоящото заявление за предоставяне на обществена информация. /л.6 от делото/

            С писмо, изх. №8429 от 25.11.2013 година, директорът на РИОСВ – Бургас е отказал на жалбоподателя предоставяне на копие на поисканото уведомление за инвестиционно предложение, считайки, че същото е свързано с оперативната подготовка на крайния акт и няма самостоятелно значение, на основание чл.37, ал.1, т.1 ЗДОИ.

           Това писмо на директора на РИОСВ- Бургас, в което е обективиран отказа е предмет на оспорване в настоящото производство.

  При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.146 АПК във връзка с чл.168 АПК се налагат следните правни изводи:

На първо място, уведомително писмо, изх. №8429 от 25.11.2013 година е издадено от компетентен орган, в случая от директора на РИОСВ – Бургас, съобразно нормата на чл.28, ал.2 ЗДОИ,  тъй като същият е задължен субект по смисъла на чл.3, ал.1 ЗДОИ, защото поисканата информация, по силата на цитираната законова норма се съхранява от него, и е в предвидената писмена форма.

Оплакването на жалбоподателят, че текстът на оспореното писмо е с характер на уведомление, а не на решение, е неоснователно, тъй като страната е оспорила писмото пред съда именно като индивидуален административен акт, а същевременно по своето съдържание писмото представлява изрично волеизявление на административния орган по направеното от фондацията искане за предоставяне на достъп до обществена информация, с което писмото изпълва изцяло съдържанието на определението за индивидуален административен акт по чл.21, ал.1 АПК. Следователно е налице отказ по смисъла на чл.28, ал.2 ЗДОИ, независимо, че органът не се е произнесъл изрично с решение.

На второ място, в производството по издаване на оспорения акт, не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че отказът е постановен извън срока предвидени в нормата на чл.28, ал.1 ЗДОИ. Срокът е инструктивен и произнасянето извън този срок не е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до отмяна на административния акт на самостоятелно основание.

Относно преценката за материална законосъобразност на заповедта, съдът съобрази следното:

          Поисканата от фондация „Българска фондация Биоразнообразие информация е обществена информация, съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 ЗДОИ, според която това е  всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените субекти по чл. 3 ЗДОИ. В контекста на тази законова дефиниция и с оглед предписанията на чл. 10 и чл. 11 ЗДОИ, съдържащи легално определение на видовете обществена информация, предмет на оспорения отказ е обществена информация, съхранявана от РИОСВ - Бургас в качеството й на задължен субект по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ. По своя характер тази обществена информация е служебна - събирана и съхранявана при административния орган във връзка с конкретната му дейност.

         Сезирайки административния орган, жалбоподателят е реализирал свое право, уредено в чл. 4, ал.1 ЗДОИ, в който е прогласен един от основните принципи при предоставяне на обществена информация, а именно, че всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. В допълнение към изложеното разпоредбата на чл. 7, ал. 1 ЗДОИ сочи, че не се допускат ограничения на достъпа, освен ако информацията е класифицирана или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. Отклонения от тези принципи предвижда разпоредбата на чл. 37, ал.1 ЗДОИ.

За да обоснове отказа си административният орган се е позовал на чл.37, ал.1, т.1 ЗДОИ, като е приел, че уведомлението за инвестиционно предложение е свързано с оперативната подготовка на крайния акт и няма самостоятелно значение.

Разпоредбата на чл.37, ал.1, т.1 ЗДОИ препраща към нормата на  чл. 13, ал. 2 ЗДОИ, според която достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя: 1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации/ или 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

Съдът счита, че поисканата от жалбоподателя информация не попада в нито една от хипотезите предвидени в нормата на чл.13, ал.2 ЗДОИ. Същата не представлява мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации във връзка с оперативната подготовка на крайния акт, които нямат самостоятелно значение, както е приел административния орган.

Освен това поисканата информация е налична и не е било необходимо да се съставя по повод конкретното искане.Целта на Закона за достъп до обществена информация не е задължените субекти по чл.3 да събират данни и извършват дейности с цел създаване на конкретни отчети по заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация.

 По изложените съображения, съдът намира, че  административният орган е постановил отказа си при съществено нарушение на материалния закон, т.е. отказът е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като на основание чл.41, ал.1 ЗДОИ директора на РИОСВ – Бургас следва да бъде задължен да предостави на заявителя достъп до поисканата информация.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд- Бургас, VІІІ-осми състав

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказ на директора на РИОСВ – Бургас, обективиран в писмо, изх. №8429 от 25.11.2013 година да предостави на фондация „Българска фондация Биоразнообразие”, с ЕИК по Булстат 121540285, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от изпълнителния директор  Р.А.И. достъп до обществена информация, свързана с инвестиционно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв.1 по плана на Зона Изток- Парк Езеро, гр. Бургас, с възложител Община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ – Бургас да предостави на фондация „Българска фондация Биоразнообразие” с ЕИК по Булстат 121540285 по заявление, изх. №54 от 07.11.2013 година  достъпа до поисканата обществена  информация.

           Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му  пред Върховен административен съд на Република България в

 

                                                                 СЪДИЯ :