О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  15.02.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав :

    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

            ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 153 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано e по касационна жалба на началника на Първо РУ „Полиция” – Бургас при ОД „МВР” – Бургас, против решение № 1771 от 5.11.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1743 по описа на БРС за 2012г., с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 280 от 5.04.2012г., с което на Ц.Л.Ц., ЕГН **********, за деяние по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.218б от НК, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лева.  

Касаторът оспорва решението на Районен съд – гр.Бургас като неправилно, поради противоречие с материалния закон. Искането е съдът да го отмени и да потвърди процесното наказателно постановление.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Видно от събраните по делото писмени доказателства, съобщение № 2/06.11.2012г. на Районен съд – гр. Бургас за изготвеното решение № 1771/05.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1743/2012г. по описа на БРС, е надлежно връчено на касатора на 7.11.2012г. (чрез ОДЧ). Следователно, от тази дата за него е започнал да тече 14-дневния срок, установен в чл.211, ал.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, за обжалване на първоинстанционното решение пред Административен съд – град Бургас, който е изтекъл на 21.11.2012г. (присъствен ден). Касационната жалба е входирана в Районен съд – гр.Бургас на 22.11.2012г. (заведена на същата дата с рег. № 10619 в деловодството на Първо РУ„П”-гр.Бургас), тоест след срока за оспорване на решението на Бургаския районен съд.

При тези обстоятелства съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението на районния съд е изготвено, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началника на Първо РУ „Полиция” – Бургас при ОД на „МВР” – Бургас, против решение № 1771 от 5.11.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1743 по описа на БРС за 2012г., с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 280 от 5.04.2012г., с което на Ц.Л.Ц., ЕГН **********, за деяние по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.218б от НК, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лева.  

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 153/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./                  

 

                                           2./