ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер    153   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.15  часа се явиха:

 

Касационният жалбоподател и ответник по касация – С.Й.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат К.К.

Касационният жалбоподател и ответник по касационната жалба – Директор на Държавно горско стопанство – Средец, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам подадената от нас касационна жалба  против първоинстанционното решение относно частта, с която е потвърдено наказателното постановление, а в останалата си част в която е отменено наказателното постановление, следва да се остави в сила. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането им.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ К. – Моля да уважите подадената от нас касационна жалба срещу тази част на решението на пръвоинстанционния съд, в която е потвърдено наказателното постановление.  Считам, че действително, освен аргументите, които сме изложили пред първата инстанция и в касационната жалба, искам само да прецезирам позицията си за твърдяната от нас некомпетентност на актосъставителите. Както сме посочили пред Районен съд – Средец, горските надзиратели не са служители по смисъла на ал.5, чл.67 от ЗЛОД, действително има препратка към чл.30 от Закона за горите (ЗГ), с която се утвърждава, че и служителите по горите по смисъла на чл.30 от ЗГ имат функции по охрана на защитените територии, но от там пък чл.30 от ЗГ определя като служители по горите, няколко категории служители, като няма данни актосъставителите да са едни от тях. Такива по реда на чл. 30 са председателя на  ДАГ, директорите на ДГС и ДЛС и лицата които осъществяват друга дейност в тези стопанства и заемат длъжности, за които има изискване за лесовъдно образование. По делото не са събрани доказателства, че тези горски надзиратели заемат, такива длъжности и имат такова образование. С оглед, на което считам, че решението в обжалваната част би следвало да бъде отменено, а с него и наказателното постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ - Считам и двете жалби за неоснователни. Моля да потвърдите решението на първата инстанция. Считам, че административният акт е издаден от компетентен орган. От събраните доказателства от обективна и субективна страна по безспорен начин се установява допуснато административно нарушение по чл.43, ал.3 от ЗЛОД. Считам, че първоинстанционния съд правилно е преценил, че стойността на отнетите вещи не съответства на тежестта на деянието и това несъответствие е очевидно и явно. С оглед на казаното моля да оставите в сила решението на първа инстанция.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: