ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 25.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На двадесет и пети февруари                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 153 по описа за    2009 година.                                                         

          На именното повикване в  13.30   часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМВИ” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Б., с пълномощно от днес.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

        

         Адв. Б.: Поддържаме подадената жалба, както и искането за спиране предварителното спиране на обжалваната заповед. Моля процесуалния представител на Община Бургас да заяви дали оспорва, че  сградата е  паметник на културата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ДИМИТРОВ: Не оспорваме факта, че сградата е паметник на културата.

 

Адв. Б.: Предвид изразеното становище в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, моля да уважите искането ни за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед, което сме направили в жалбата. Считаме, че предварителното изпълнение на обжалваната заповед  на зам. кмета на общината ще доведе до сериозни повреди на сградата паметник на културата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да не допускате  спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед. След като се стигне до изпълнение на заповедта, ще се премахва преместваем обект „винтфанг” което премахване няма да засегне фасадната стена на архитектурния паметник. Към настоящия момент преместваемият обект „винтфанг”, което премахване е посочено в обжалваната заповед, е без строителни книжа и като такъв няма сведение дали той е обезопасен и не представлява опасност за живота и здравето на ежедневно преминаващите оттам хора, тъй като  става въпрос за заведение, което се посещава от множество хора. Считам, че искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед противоречи на обществения интерес и не би следвало да се уважава.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И :

        

ПРИЕМА  представените с жалбата и административната преписка доказателства.

 

Въз основа на събрания доказателствен материал и като взе предвид изложените от страните доводи съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството е образувано по жалба на “ЕМВИ” ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Й.Ч.Ч., наследниците на Л.И.Ч., наследниците на Е.М.Г., Е.С.Ч., Б.Ч.Д., Д.В.Г. и Д.Н.Д., разположен на тротоара пред бистроСилвър клуб”, ул. “Свобода” № 4, гр. Бургас. Заповедта е издадена на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и с нея е разпоредено собствениците на обекта да го премахнат за собствена сметка в 14-дневен срок от получаване на заповедта.

В жалбата се съдържа искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта.

Видно от данните по делото жалбоподателят е наемател на партерния етаж на сградата на ул. “Свобода” № 4, гр. Бургас, където към настоящия момент функционира питейно заведениебистроСилвър клуб”. Съгласно приложения констативен акт № 167/16.10.2008 г. процесният обект е разположен до фасадата на сградата на входа на питейното заведение. Между страните не се спори, че процесният обект е собственост на лицата, които са собственици на партерния етаж на сградата. Предвид това, че жалбоподателят не е собственик на процесния обект, а само негов държател по силата на договор за наем, съдът намира, че оспореният административен акт не създава права и задължения за него и не засяга непосредствено негови права, свободи или законни интереси, поради което  “ЕМВИ” ООД не разполага с правен интерес да го обжалва. Обстоятелството, че оспорената заповед е връчена на жалбоподателя, няма за последица конституирането на това лице като страна в производството по издаване на оспорената заповед. Следователно жалбоподателят не разполага с активна процесуална легитимация, която е от категорията на абсолютните положителни процесуални предпоставки и за която при преценка на допустимостта на жалбата съдът следи служебно. По изложените съображения жалбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производствопрекратено.

Предвид процесуалната недопустимост на жалбата искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед също се явява процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съдгр. Бургас XII състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “ЕМВИ” ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление ***  за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Й.Ч., наследниците на Л.Ч., наследниците на Е.Г., Е.Ч., Б. Д., Д. Г. и Д. Д., разположен на тротоара пред бистроСилвър клуб”, ул. “Свобода” № 4, гр. Бургас.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕМВИ” ООД, рег. по ф. д. № 356/2002 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед № 71/14.01.2009 г. на заместник кмета на община Бургас за премахване на преместваем обект винтфанг от алуминиева дограма с площ от 2.80 кв. м, собственост на Й.Ч., наследниците на Л.Ч., наследниците на Е.Г., Е.Ч., Б.Д., Д.Г. и Д.Д., разположен на тротоара пред бистроСилвър клуб”, ул. “Свобода” № 4, гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 153/2009 г. по описа на Административен съдгр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: