Р Е Ш Е Н И Е

 

       1529                              26.07.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Росица Дапчева

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 1539 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е с касационна жалба на С.С.Н., ЕГН **********, чрез адв. Б.К., с адрес: *** против решение № 413/30.03.2018г. постановено по а.н.д. № 248/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № ДАИ-0000130/05.20.2017г. издадено от главния директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ София, с което на касатора за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Излагат се доводи, че административнонаказващият орган не е доказал извършване на нарушение, поради което деянието не може да бъде вменено във вина на санкционираното лице. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание, касаторът редовно призован, се представлява от адв. К., БАК, който поддържа касационната жалба на изложените в същата основания.

Ответната страна – Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ – София, редовно уведомена, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

На 29.08.2017 г. около 14:35ч., в гр.Бургас, ул. „Байкал“ № 9 в пункт за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на "Eм Пласт" ЕООД, ЕИК: 102869444 е била извършена на тематична проверка по сигнал с per. № 50-08-22#3/22.08.2017 г. Същата е извършена с протокол от 29.08.2017 г. и след направена справка в ИС на ИААА на 28.08.2017 г. извършена в ОО АА Ямбол за дейността на пункта за период от 01.08.2017 г. до 28.08.2017 г., е било констатирано следното:

На 14.08.2017 в пункт на "Eм Пласт" ЕООД, за периода от 09:02ч. до 09:22ч., Н.  в качеството си на председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС БМВ-318 И от категория М1 с рег.№ А 30 63 КК, собственост на И. Р. Р., е допуснал извършване на периодичен преглед на цитираното МПС, без за същото да е сканиран документ за платен годишен данък минимум до 30.06.2017г" съгласно изискванията на чл. 60, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и чл. 30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32 на МТИТС от 01.12.2012 г., след като не е получил потвърждение от системата за периодични прегледи, че не се дължи данък за цитираното МПС, като прегледът е приключил със заключение на комисията ППС се допуска за движение по пътищата отворени за обществено ползване в 09:22 ч. на 14.08.2017 г.

Видно от справка в ИС на ИА "АА" на 28.08.2017 г., за МПС с рег.№ А 3063 КК същото има задължения за МДТ, към датата на прегледа 14.08.2017 г. към община Царево.

В описателната част на постановлението е посочено, че на основание чл. 52, ал.4 от ЗАНН е извършено разследване на спорните обстоятелства, като е изискана справка от Община Царево, област Бургас за задълженията на собственика на МПС с peг. № А 3063 КК във връзка с притежавания от него автомобил. С писмо с peг. № 92-01-1170/1/11.09.2017 г. началник МДТ към Община Царево е уведомил проверяващите, че собственикът на горепосоченият автомобил има задължения към Община Царево от 2011 г. до първото полугодие на 2017 г. включително, т.е. на горепосоченият автомобил е извършен периодичен технически преглед без за същият да е заплатен данък, дължим към деня на извършване на прегледа, съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1, във връзка с ал. 6 от ЗМДТ.

За констатираното нарушение е съставен АУАН № 219469, подписан от санкционираното лице без възражения, въз основа на който акт е издадено процесното наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел,че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмята. Съдът намира, че правилно е приложен материалния закон и правилно са описани съставомерните факти. Излага подробни мотиви защо приема, че Н. не е изпълнил вменените му задължения. Счита, че деянието не може да се счете за маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е неправилно.

Настоящата касационна инстанция не споделя изводите на Районния съд, с които е потвърдил процесното НП.

Съобразно събрания по делото доказателствен материал, и по конкретно в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5. от него, е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. От друга страна по преписката е налице писмо с изх.№ 92-01-1170/11.09.2017г., подписано от началник „МДТ“ при Община Царево, в което е посочено, че лицето И. Р., собственик на автомобил БМВ 318 И, с рег.№ А 3063 КК има задължения към 14.08.2017г. на стойност 1194,63 лв. Към писмото е приложена извадка от компютърна справка.

От това следва, че в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е имал задължението, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед, е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледът.

Фактът, установяващ се от справката, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран такъв (неистински). При разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. Липсата на доказателства, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което неправилно районният съд е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Отделно от това следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, според която в приложимата редакция ДВ, бр.40 от 2016 г., при периодичния преглед на ППС се представят следните документи - документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси; документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3, която е отменена считано от 20.05.2018г. (ДВ, бр.38 от 2018г., в сила от 20.05.2018г.). 

         Сходно е и положението с Приложение 5, Част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ към Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, според която, в приложимата редакция към момента на извършване на посоченото в НП деяние - ДВ, бр. 73 от 2014 г., „Периодичен преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл. 30. Преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. След започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл. 11, ал. 3 за наличието на платени: когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, председателят на комисията сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване. Прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.“

         Точка 2, б. „б“ от раздел 1, Част ІІ на Приложение 5 към Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС е изменена с ДВ, бр.38 от 2018г. в сила от 20.05.2018г. и вече според изменението, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки), председателят на комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9, 10, 11 или 15) и не извършва периодичния преглед на ППС /първоначалната проверка на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ. Т.е същия няма задължение да сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване.

С процесното НП касаторът С.Н. е санкциониран за това, че допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, тъй като по отношение на него не е сканиран документ за платен данък, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, което представлява нарушение на изискването именно на отменения текст на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС и измененото Приложение 5, Част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ към Наредбата. Следователно в настоящият случай налице е хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН и следва да се приложи нормативната разпоредба, която е по-благоприятна за извършителя.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 413/30.03.2018 г. постановено по а.н.д № 248/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000130/05.10.2017 г. издадено от главния директор на ГД „АИ“ гр.София, с което на С.С.Н. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б. б от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, раздел1, т. 2, б. б от същата наредба и на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, пр. 1 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева. 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 2.