ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

административно дело номер 1539 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Айтос, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура –гр.  Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу чл.62, ал. 2 в частта: „участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината“, чл. 70, ал. 2 в частта: „участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината“ и чл. 85, т. 2 в частта: „участникът е  лице, неизправно по правоотношение с общината“, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Айтос, с искане за отмяната им като незаконосъобразни поради противоречието им с материалноправните разпоредби на чл.19, ал. 1 от Конституцията, чл. 8 от ЗНА,  чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗОАРАКСД, чл. 76, ал. 3 от АПК. Претендира се и присъждане на направените по делото разноски.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат Й., в качеството му на пълномощник на жалбоподателя, в която сочи, че е възпрепятстван да участва в насроченото съдебно заседание, не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, поддържа жалбата по изложените в нея съображения, няма други доказателствени искания и изразява становище си по съществото на спора. Претендира присъждане на разноски по делото и ако ответната страна претендира присъждане на направените разноски, прави възражение за прекомерност на същите.

 

ДОКЛАДВА писмено становище от Председателя на Общински съвет Айтос, чрез пълномощника си адвокат Каменова, която прави искане да се остави жалбата без разглеждане поради липса на правен интерес и изразява становище по съществото на спора.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

Изразявам становище във връзка със следното обстоятелство: Жалбата е депозирана от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“.  Оспорват се текстове от цитираната наредба, които представляват правоотношения на общината с търговски обекти и граждански дружества, които са в конкретни правоотношения със самата община. С оглед изложеното считам, че дружеството в случая няма процесуална легитимация да оспорва тази наредба, тоест няма правен интерес.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени документи, съгласно описа, находящ се на л. 9 от делото, както и представените от ответника документи по издаване на оспорената наредба, съгласно опис, находящ се на л.2 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, моля да оставите без разглеждане касационната жалба поради липса на правен интерес от оспорването, което е прекратително основание по чл. 159, т. 4 от АПК.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: