ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1539 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.П. , редовно уведомен, явява се лично и с адв.К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.А.К., редовно уведомен, явява се лично  и с адв.Д.П.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.С.К., редовно уведомен, не се явява,  представлява се от адв.Д.П., надлежно упълномощена.

         ОТВЕТНИКЪТ – ЗАМ.КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява, представлява се от ю.к.Г. с представено в днешното съдебно заседание  пълномощно.

            По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото

АДВ. П.: Да се даде ход на делото

Ю.к.  Г.: Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по жалба от Д.Г.П. против заповед  №1723 /29.06.2016 година, както и по присъединената  жалба на Я.К. и З.К. против същия административен акт.

Докладва пълната административна преписка, представена от административния  орган, ведно  с допълнение към нея, депозирани  в деловодството на  съда на 02.08.2016 година   и описани в нарочен списък писмени доказателства

Докладва молба на Д.П. за изискване на писмени доказателства депозирана на 03.10.2016 година с уточнения на същата от 06.10.2016 година.

Докладва и два броя писма служебно изискани от съдебния  състав, а  именно от „ВиК” ЕАД и „ЕВН” ЕАД, ведно с протокол приложен към последното, касаещи  изпълнение  на оспорената заповед.

АДВ.К.- Поддържаме двете жалби, моля да ни дадете възможност да се запознаем с двете писма, които до вчера ги нямаше в преписката.

Съдът предостави възможност на жалбоподателите да се запознаят с допълнително представените доказателства по делото.

АДВ.К. - Моля да се приемат представените с описа  доказателства от страна на общината, както и тези поискани след изричната молба  и да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Ю.К.Г.- Моля да се приемат доказателствата за делегиране на правомощията.Оспорваме жалбата.

АДВ. П. – Първо- поддържам жалбата от името на Я. и З. Коларови, оспорвам истинността на констативен протокол от 15.02.2016 г..,21.04.2016 г. на община Бургас с №П-54/15.02.2016 г. и № П-100/21.04.2016 г. и констативен акт, с който се установява  наличието на твърдяното  нарушение, послужили за предмет на заповедта, която обжалваме.Оспорвам ги като неверни, неотразяващи  действителното положение към момента на проверката.

АДВ.К.-Във връзка с направеното оспорване моля, да приемете  копия от личните  карти   на Д.П.,  Я.А.К. и неговата съпруга З.  К., от които е видно кой е поС.ния адрес на посочените лица.Това е във връзка  с оспорването, направено в жалбата за това, че посочените  обекти не се ползват  от  посочените лица, в смисъла на жилища, поС.но обитавани от техните собственици.Моля също така  да бъде допуснат при  режим на довеждане един свидетел от наша страна, както и моля да допуснете  до разпит  актосъставителя госпожа Димитрова, служител на общината, главен специалист, участвала при извършването на проверката.Воденият от нас свидетел  ще бъде разпитан  във връзка  с изложеното в атакуваната заповед твърдение, че  невъведените в експлоатация апартаменти се ползват от техните собственици, ползването  като един от елементите  от правото на собственост би могло да се доказва именно с разпит на свидетели, а не  с отразената констатация на административния  орган,  че имал климатик и перде.

Ю.К.Г. - Моля да приемете като доказателства по делото представените  констативни  протоколи и актове, съставени от служители на община Бургас, ще се ползваме от същите, те са съставени и на основание документи представени  в преписката, видно от които жалбоподателите сами твърдят, че ползват обектите в сградата, които не са въведени в експлоатация.Противопоставям се на разпита на свидетел, дали обектите се ползват или не, тъй като самите жалбоподатели,   както и с документите, които отразяват общото събрание твърдят, че използват  невъведени в експлоатация  обекти.

Съдът като взе предвид становището на страните  по така направените доказателствени  искания намира, че представената  административна  преписка и допълненията към същата,  депозирани с нарочна писмена молба  следва да бъдат приети.

Що се отнася до  протоколите, оспорени от жалбоподателя в днешното съдебно заседание, предвид обстоятелството,  че  ответника   заяви, че ще се ползва от същите  и като взе предвид  официалния характер на документите, съдът указва на жалбоподателите, че  тяхна е тежестта по установяване неистинността  на обстоятелствата,  посочени в тях.В тази връзка  намира за допустимо и основателно да бъде  разпитан   посочения от същите свидетел.

Що се отнася до искането за разпит на длъжностно лице, съгласно трайно установената съдебна практика,  доколкото закона  е предвидил нарочна форма, в която същото да отрази констатациите си,  длъжностно лице не подлежи на разпит в качеството на свидетел за отразените обстоятелства.

Що се отнася до допълнително представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание, а именно лични карти на тримата  жалбоподатели съдът счита, че същите следва  да бъдат приети заедно с изисканите нарочно от съдебния  състав по молба на жалбоподателя кореспонденция с ВиК и ЕВН,  представени от ответния орган на 10.10.2016 година.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната  преписка в цялост.

ПРИЕМА допълнително  представените писмени доказателства на 03.10.2016 година, както и тези на 10.10.2016 г.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства- копия от лични карти.

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на документите,  като на основание чл.193, ал.3 от ГПК указва на жалбоподателите, че тежестта за доказване неистинността, в смисъл на невярност на оспорените три броя документи пада върху тях.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето  Г.Н.Я..

Същият беше въведен в съдебната зала, на когото снема самоличността, както следва:

Г.Н.Я.- Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин,  неосъждан.Без родство или особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- Аз бях технически  ръководител на обекта, за който е издадена спорната заповед.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-  Искам да обясните миналата година вие ходили ли  сте в сградата, а тази година?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. - През 2015 година до юни месец почти всеки ден, след това влязох в болницата  и шест-седем месеца не бях ходил.Тази година съм ходил при нужда, поне 2 или 3 пъти през пролетта  съм ходил.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Може ли да обясните къде се намират обектите на Д.П.?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- Тя е собственик на ап.№6, 7 и 8 на втория етаж, жилищен и на горния етаж ап.10,  а Я. има първи жилищен и на втори жилищен етаж  ап.1 и ап.5, от южната страна.Имат две магазинчета собственост  на южната страна,  госпожа  П. има магазин в партера, както и другите собственици и те имат.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-Когато сте ходили, тази година  живеел ли е някой в тези обекти?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- Аз не съм виждал, свързвал съм  се с майсторите, апартаментите бяха почти пред завършване макар, че на Я. освен мазилка на долния апартамент  нищо не бе правено.Смятам, че ги понапълниха другите собственици с мебели - на С..Аз не съм винаги там, виждал съм да чистят, то винаги  има нещо да се прави.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Когато сте отивали – тази година или  миналата,  правило  ли Ви е  впечатление  дали работят климатиците и дали има монтирани климатици?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.-Не, навсякъде има,  но не работят, през 2015 година  тогава се довършваше,  през 2016 година не съм виждал да работят климатици. Влизал съм в обектите на З. на С.. Аз не съм виждал непознати хора там да влизат.Я. ***, а Д.П. ***.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - От къде знаете точно, че тя е там?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. –Познаваме се, правихме ремонт на къщата  и от там знам, че е на втория етаж.Ремонт на  ул.”Поп Грую”.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - В тази кооперация  има  ли помпа, която да изтегля вода?

Ю.К.Г.- Възразявам, защото това не касае обекта.

СВИДЕТЕЛЯТ Я. - Ток и вода  нямат отделните апартаменти, те ползват временния ток с кабели.Нямат електромери.От едно място се изключва, така е за всички обекти.Имат общ водомер, защото  техните не са пломбирани.При много обилен дъжд до кръста има  вода до 80 см.От наличната помпа  не можеше да изтегли водата.Самата кооперация е в ниското и подпочвената вода е много.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Има ли  СОТ , охрана?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. – Да, има.

ВЪПРОС НА АДВ.П. – Казахте, че скоро сте идвали с представител на фирма, аз в каква връзка Ви поканих да дойдете?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- За създаване на документите за гръмоотводната инсталация.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Консултирахте ли и Я. за негови довършителни работи?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. – Да, когато се е обръщал към мен. Аз не съм виждал наематели в обектите, не съм виждал хора да живея. В апартамента на последния етаж няма подова настилка, при положение, че няма кухня няма какво да правите там.Има един счупен диван, не съм видял лични вещи на Д.П..Съвсем скоро, предната седмица влизах там  на 05.10.2016 г. В началото на пролетта съм бил там, дори съм разписал акт №15, за да се види какво е завършено трябва да се отвори врата, но не съм виждал хора да живеят там.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.- В качеството си на какъв  посещавахте обекта?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. - Бях нает за контрольор по изпълнение на довършителни работи и сметките, търсене на работници.Аз бях технически ръководител на обекта преди това. Фирмата, която извършваше ремонтите ми е трудно да кажа коя  е.Аз я наех, чрез мой бивш подчинен.Не съм подписвал документи.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.- Моля да кажете  коя е фирмата?

СВИДЕТЕЛЯТ Я. – „Уни строй”

ВЪПРОС НА Ю.К.Г. – Казахте, че последното  посещение е било на 05.10.2016 г. извършваха ли се довършителни дейности?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- На магазина, правят настилката на стълбището отвън.В момента не съм виждал дали има ток.Тяхното беше ръчна работа, стълбището беше отвън. Вътрешното стълбище е готово от миналата година.Вътре се довършват  апартамента на Я., аз не съм сварил майстори,  но вида в който го виждам считам, че  има още работа по него.В момента ходя в качеството си на човек, който разбира и извършва една задача, възложена от собствениците.Сега отивам когато  има майстор.Възнаграждението ми го плаща Д.П..В сградата не се вършеха никакви ремонти, с изключение на две момчета  които извършваха замаска на стълбището отвън.Тя беше задължена да извърши довършителните работи на целия обект, но в първата част по време на строителство плащаха другите, а тя имаше ангажимент да извърши довършителните  работи, да контролира качеството и затова бях нает.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.- За апартамента на С. – живеят ли, правят ли се довършителни работи?

СВИДЕТЕЛЯТ Я.- Аз не мога да вляза и да броя мебели, знам че се нанасят, това са четири апартамента.

АДВ.П.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ.К.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Ю.К.Г.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите  свидетелят Я. беше освободен от съдебната зала.

АДВ.П.- Във връзка с разпита и въпросите на процесуалния  представител на общината моля, да ни се даде възможност да представим  писмени доказателства, във връзка  с  взаимоотношенията на свидетеля  и мен като човек, който се е ангажирал с довършване на сградата, тъй като същите се намират в преписка пред Община Бургас за въвеждане в експлоатация и  в момента не разполагаме с тях.

АДВ.К.- Моля да ни се даде възможност за представим писмените доказателства.

Ю.К.Г. -  На този етап няма да соча други  доказателства.

Съдът като взе предвид доказателствените искания на страните намира, че същите са неотносими към предмета на спора, доколкото свидетеля  декларира  липсата на  особени отношения  с жалбоподателите и носи наказателна отговорност за истинността на показанията пред съда и такива писмени доказателства не са необходими .Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ  без уважение искането на Д.П. за представяне  на писмени доказателства за служебните правоотношения, в които същата се намира с разпитания в днешното съдебно заседание свидетел.

АДВ.П. - Нямам други  доказателствени искания.

АДВ.К. - Нямам други  доказателствени искания.

Ю.К.Г.- Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.К. - Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите предявената от Д.П. жалба, като отмените атакуваната  пред Вас заповед, поради нейната  незаконосъобразност. Подробни съображения ще изложим в писмен вид.

АДВ.П. - Моля да уважите жалбата на доверителите ми като основателна и доказана.Очевидно от разпита на свидетеля се опровергават  констатациите  на административния орган и  които констатации са послужи  за издаване на обжалвания административен акт.Моля  да ни се даде възможност с оглед  на представената заповед за оправомощаване  на зам.кмета, както и с писмата от двете дружества да имаме възможност за писмени бележки от определен от Вас срок. Моля да получа копие от представените писма  и доклада, както и на заповедта, с оглед компетентността на автора на административния  акт.

Ю.К.Г. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, да постановите  съдебно  решение, с което да потвърдите заповедта, издадена  от зам.кмета на СИРР при  Община Бургас, като  издадена  от компетентен  орган. Моля за срок за писмени бележки, както и да ми присъдите ю.к. възнаграждение.

СЪДЪТ предоставя на страните 14- дневен срок  за представяне на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:57 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: