О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  5.01.2009г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на единадесети декември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.Р.

       ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

                               2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф., с участието на прокурора В. Ч., като разгледа докладваното от съдия Д. касационно нак.а.х.д. № 1539 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от П.И.Ц. ***, с посочен в жалбата адрес за призоваване: ***, против определение от 2.09.2008г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2407 по описа на БРС за 2008г., с което е прекратено производството по образуваното н.а.х.д. № 2407/2008г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

Жалбоподателката оспорва определението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно и моли съдът да го отмени. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа частната жалба и моли съдът да я уважи по изложените в нея съображения. Към частната жалба се представят писмени доказателства в подкрепа на твърденията, че жалбата до районния съд е подадена по пощата в срока, предвиден в чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Ответникът – зам. кметът на община Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание и не взема становище по частната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на частната жалба и моли съдът да отмени постановеното от Бургаския районен съд определение.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Частната жалбоподателка е обжалвала пред БРС наказателно постановление № НП-577 от 4.06.2008г. на зам. кметът на община Бургас, с което за нарушение на чл.9, ал.1, т.9 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас, на основание чл.16 и чл.17 от същата наредба й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева.

За да постанови обжалваното определение, с което е оставил без разглеждане жалбата против наказателното постановление и е прекратил производството по делото, съдът е приел, че производството по подадената пред него жалба е недопустимо поради неспазване на преклузивния 7-дневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН – подаване на жалбата до съда след изтичане на законния срок за обжалване.

Постановеното от районния съд определение е незаконосъобразно.

Видно от доказателствата по делото, наказателното постановление е връчено от административнонаказващия орган на нарушителя с препоръчано писмо (обратна разписка) на датата 1.08.2008г. Пред касационната инстанция жалбоподателката представя заверено копие от разписка № 268/08.08.2008г. на „Български пощи” ЕАД – гр.София, ПС 1202 София, придружена с касов бон от същата дата за стойността на извършената услуга. От същата е видно, че на 8.08.2008г. е изпратено писмо от нея до зам. кмета на община Бургас.

При така изяснената фактическа обстановка следва да се приеме, че на 8.08.2008г. П.Ц.,***, е подала жалба против издаденото й наказателно постановление до зам. кмета на община Бургас. По силата на чл.184 от НПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН, срокът се счита за спазен, ако до изтичането му жалбата е постъпила в пощата. Предвид връчването на жалбоподателката на издаденото й наказателно постановление на датата  1.08.2008г., с подаването на жалбата на 8.08.2008г. по пощата, е спазен 7-дневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Допуснато е съществено процесуално нарушение, изразяващо се в нарушение на принципа на чл.13 от НПК, изискващ от съда да вземе всички мерки за разкриване на обективната истина по делото. В случая районният съд не е положил усилия да установи спазването на срока за подаване на жалба, като изиска цялата преписка от наказващия орган, включително пощенския плик, ако жалбата е постъпила по пощата, или разпореди наказващият орган изрично да посочи, че жалбата е подадена пред него, съответно, да предостави възможност на жалбоподателката да ангажира пред него доказателства за спазване на срока за обжалване на наказателното постановление. Това е довело до постановяване на незаконосъобразно определение, което на това основание следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.2, т.1, във вр. с чл.236 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение от 2.09.2008г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е прекратено производството по образуваното н.а.х.д. № 2407/2008г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.

Определението е окончателно.

                                                                     

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                         

                                    2./