ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1538 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Д.Д. се явява лично и с адвокат С., с приложено по делото на л.9 пълномощно.

За ответника зам.кмет на Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

Адвокат С. – Няма процесуални пречки за даване ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В.Д.Д. против решение № 93-ОП-83/40 от 02.07.2014г. на зам. кмет по култура и образование при Община Бургас. С оспореното решение е предоставен на жалбоподателя достъп до обществена информация под формата на писмена справка.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат С. – Поддържам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. Считам че въпросът е правен, което не налага събирането на допълнителни доказателства. Частично е предоставен достъп до обществена информация и по тази причина обжалваме.

Юрисконсулт Р. – Оспорвам жабата като недопустима, тъй като по отношение на жалбоподателя е постановен изцяло позитивен акт. Видно от жалбата, не са изложени доводи по повод непълнота, яснота и по отношение на предоставената информация. По отношение доводите за предоставената справка, представям заповед на Министерството на финансите, където е посочено какви нормативи за разходи се дължат като вид справка, като вид писмена справка, посочена под №9. Оспорвам жалбата и като неоснователна. Моля да приемете представената преписка от община Бургас. Заповедта я предоставям само за сведение на съда.

Адвокат С. – По повод заповедта считам, че със заповед на Министерството на финансите няма как да бъде отменена или изменена на основание чл.26 от закона, който стриктно определя, че формата за предоставяне на информация са четири. Искането на жалбоподателя не е удовлетворено, така както е поискано. Предоставя под формата на писмена справка, това е казано в диспозитива. Да се приеме жалбата за допустима и недопустима би преградило обжалването. При непредставяне на съда няма компетентност.

Юрисконсулт Р. – Никъде в жабата не е посочено коя информация не е предоставена. Има предоставена информация по всички 8 точки от искането. Не се споменава коя не е предоставена, коя е непълна и коя недостатъчна. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата като основателна, като ми дадете да изложа писмено становище. Моля в полза на жалбоподателя да бъдат заплатени направените по делото разноски съгласно представено адвокатско пълномощно.

В.Д. – Искам да попитам има ли в България институция, която може да накара управляващите, самозабравили се и в най-добрия град за живеене в България и да ги задължи да дадат поне информация, която е съгласно закона в страната, допустима за достъп, затова защото вече водя второ или третото дело, тъй като точно тези господа, сезирам кмета и зам.кмета, не дават целенасочено информация или ние трябва да се обърнем вече към европейските съдилища. Не случайно най-големия ни пропуск, който се цитира от Европейския съюз е за корупцията и за достъпа до информация, защото по този начин се замитат престъпления. В момента, от пет години водим спор за друг обект с общината, и чакам чак за следващата година да бъде разгледано това дело. Защо трябва да се хабят средства, време и да затрупваме съдилищата с тези проблеми, когато се изисква и закона го е дал. Поставям конкретни и ясни въпроси, на които не получаваме отговор.

Юрисконсулт Р. – В случай, че счете, че жалбата е допустима, то моля да я отхвърлите като недоказана, като Ви моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: