ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1538 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателят И.М.К.-редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Т. с пълномощно по делото.

Ответникът – Директор на ТД на НАП Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Д. – представя пълномощно.

По хода на делото:

Адв. Т.: Моля да не се дава ход на делото. На основание чл.213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, моля, производството да бъде прекратено и да бъде присъединено към образуваното адм. дело № 1539/2013г. на Административен съд Бургас-VІІІ състав, което е със същия предмет на разглеждане, но за ЗОВ за 2010г. Освен идентичност на страните има и идентичност на предмета на спора. Представям АУЗД № 5057/20.11.2012г. и № 5056/20.11.2012г. и призовка за образувано адм. дело № 1539/2013 г.

 

Юк. Д.: Намирам за неоснователно искането. Действително се касае за търсене на здравни осигуровки, но те се отнасят за друга година. В този спор актът, който се обжалва касае здравни осигуровки за 2012 г. Налице са два административни акта. Този, за който говори процесуалният представител на жалбоподателя касае 2010 г. Издаден е друг административен акт и не са налице предпоставки да бъде присъединено това дело към последващо. Съдията-докладчик по адм.дело 1539/2013 г. е отказал присъединяване на настоящото дело.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Т.: И двата административни акта са издадени при една и съща фактическа обстановка, тоест и по двата административни акта органът по приходите счита, че лицето бидейки пенсионер е следвало да внася осигурителни вноски.

 

ДУПЛИКА НА ЮК. Д.: Касае се за работещ пенсионер - лице, което упражнява трудова дейност.

 

Адв. Т.: И по двата административни акта установените факти са едни и същи и те са установени от органа по приходите, останалото е въпрос по същество.

 

След като съпостави представения АУЗД № 5056/20.11.2012 г. с оспорения АУЗД № 5057/20.11.2012 г. /л.45-49 по делото/, съдът констатира, че не е налице идентичност в двете спорни правоотношения. Действително, двете страни са едни и същи и видът на определените задължения произтича от едни и същи правни норми, не е налице обаче идентичност в периода за който са определени публично правните задължения. Настоящият спор е за задължения за здравни осигуровки за 2012 г. и лихви върху тях, а правният спор към който се иска присъединяването на настоящото дело е за задължения за здравни осигуровки за 2010 г. Тези задължения са установени с различни административни актове и Съдът при тяхната проверка следва да извърши самостоятелна преценка за правните и фактически основания за тяхното издаване, както и компетентността на органите, които са го издали. Липсата на пълна идентичност  по предмета на оспорването по двете дела, както и липсата на преюдициалност на едното производство, спрямо другото, обуславят отхвърляне на искането на процесуалния представител на жалбоподателя за съединяване на производствата.

 

Съдът счита, че не са налице основание за прекратяване на делото и присъединяването му към административно дело № 1539/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

С оглед на изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се приложи за сведение към настоящото производство АУЗД 5056/20.11.2012 г.

 

ОТХВЪРЛЯ искането за съединяване за съвместно разглеждане на производствата по настоящото дело и по административно дело № 1539/2013 г.

 

ДОКЛАДВА жалбата на И.К. против АУЗД  № 5057/20.11.2012 г.

 

Адв. Т.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Представям списък на разноските.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам други доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. Т.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата като отмените процесния административен акт като незаконосъобразен. Спорът е изцяло правен като считам, че намира приложение разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО. Моля да имате предвид всички останали аргументи в жалбата ни.

Моля  за присъждане на направените по делото разноски по представения списък.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания акт като правилен и законосъобразен. Безспорно е, че лицето е пенсионер и е упражнявал дейност като вещо лице през 2011 г. Спорът е по отношение на това жалбоподателят дължи ли здравно осигурителни  вноски за 2011 г. за тази дейност. Считаме възражението на жалбоподателя за неоснователно. В чл. 40 от ЗЗО са уредени здравно осигурителните вноски, които осигурените лица внасят и в този текст е посочено, че пенсионерите са обособена група, които не дължат здравни осигуровки, а те са за сметка на републиканския бюджет. По тази норма на закона се има предвид, че пенсионерите не упражняват друга дейност. В случаите, когато те упражняват друга дейност, законът е предвидил в (чл.40, ал. 1, т. 2 ЗЗО) лицата регистрирани като упражняващи свободни професия да се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица.  В конкретния случай жалбоподателят е упражнявал професия вещо лице, вписан в списъка за вещите лица за съответния съд. Считаме неоснователно възражението, че декларацията не пораждала правни последици, тъй като е подадена след срока. Това касае осъществен състав на административно нарушение, но в случая, след като е подадена, тя не засяга правата и задълженията на декларатора и фактите и обстоятелствата, които е декларирал с нея. Не е основателно възражението за компетентността на органа, издал акта, тъй като е видно, че е издадено от орган по приходите въз основа на резолюция за извършена проверка, в която е посочено, че инспектор по приходите ще извърши тази проверка. В закона на НАП - чл.7, ал. 1, са упоменати кои са органите по приходите, компетентни да издават такива административни актова, в т.ч. и инспектор по приходите.

Моля да вземете предвид подробните съображения, развити в решението на директора на ТД на НАП.

Моля за решение в тази насока и моля за присъждане на  юрисконсутско възнаграждение.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: