ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1537 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно призован, не се явява. За него – адв. Ц.Н., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Гл. специалист в отдел „Общофункционален контрол”, Дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призован, се явява В. Д. *** и като процесуален представител на административния орган В. Й., се явява юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на указания дадени от съда в предходно съдебно заседание, по делото е постъпило писмо вх. 5921/04.08.2014 г. по описа на съда от юрисконсулт Д. към което е приложено за сведение писмо от гл. експерт БОД, отдел „Строителство” при Община Бургас.

        

         АДВ. Н.: Запознала съм се с така представените писмени доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете Докладна записка № 08-00-63/05.04.2013 г. и Протокол № 24/28.05. и 30.05.2013 г. Освен цитираните два документа не разполагам с други писмени доказателства, които да представя в днешно съдебно заседание.

         ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Й.: Нямам какво различно да заявя от заявеното от юрисконсулт Д..

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства.

 

         С оглед заявените от страните становища и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с писмо вх. № 5921/04.08.2014 г. и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

         АДВ. Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да уважите жалбата по подробни съображения изложени в самата жалба, както и да уважите предявения иск.

Моля да ми предоставите възможност да представя подробни писмени бележки.

Моля да ни присъдите и направените съдебно-деловодни разноски, за които представям списък.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че наложената принудителна административна мярка е правилна и законосъобразна, поради което моля да не уважавате иска, с който е сезиран съда да бъдат възстановени суми по принудителното преместване на автомобила. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам какво да заявя, като изцяло се придържам към казаното от юрисконсулт Д..

         ПРОКУРОРЪТ: Становището ми е, че наложената ПАМ е административен акт, който е законосъобразно издаден. Спазени са изискванията на процесуалния закон. Считам, че подаденият иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен, а наложената ПАМ да бъде потвърдена.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: