ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.10.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно дело номер 1536 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Дуков.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Общински съвет Карнобат, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, с който са оспорени следните разпоредби от Наредба № 2 за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат – чл.9, ал.4, чл.10, ал.1, т.6,7,8 и 11, чл.12, ал.3 и ал.4, чл.20 ал.1, т.2 и 3.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Представям списък на разноските.

 

Съдът констатира, че протестът надлежно е изпратен до съда чрез органа, приел оспорените разпоредби, но самият ответен административен орган, освен протеста и оспорваната наредба, не е представил никакви други доказателства, които да са част от административната преписка по приемането на тази наредба, затова съдът следва в определен срок да го задължи да представи административната преписка, в т.ч. и доказателства за съблюдаване на процедурата по чл.26, ал.2, чл.28 и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Карнобат в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото заверено копие от пълната административна преписка по приемане на Наредба № 2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат, в т.ч. и доказателства за спазването на чл.26, ал.2 и чл.28 и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.11.2016г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение до ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: