ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 01.12.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи декември                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

Секретар: И.Л. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно  дело номер 1536  по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор К..

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Общински съвет Карнобат, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че след предходно съдебно заседание, във връзка с вменено от съда задължение ответния Общински съвет гр.Карнобат е представил писмени доказателства, както следва: Заверено копие на докладна записка вх.№773/23.09.2010 г. от кмета от Г.И.Д. – *** на община Карнобат; Препис-извлечение от протокол №33/ 30.09.2010 г. от   ХХХІІІ заседание на Общински съвет-Карнобат; Протокол №33/ 30.09.2010 г. от   ХХХІІІ заседание на Общински съвет-Карнобат; Становище на ПК по „Законност и обществен ред” относно приемане на  нова Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и рекламната дейност на територията на община Карнобат; Докладна и мотиви за приемане на нова Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и рекламната дейност на територията на община Карнобат от кмета на община Карнобат; Заверено копие на Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и рекламната дейност на територията на община Карнобат; Протокол №38 от 15.04.2011 г. от ХХХVІІІ заседание на Общински съвет-Карнобат; препис-извлечение  от протокол №38 от 15.04.2011 г. от ХХХVІІІ заседание на Общински съвет-Карнобат; Заверено копие от публикувана Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни монументално-декоративни елементи и рекламната дейност на територията на община Карнобат във вестник „Карнобатски глас” -15.11-21.11.2010 г.,стр.6,7,8 и 9.

 

Становище по протеста и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР К.: Да се приемат представените доказателства. Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Общински съвет гр.Карнобат писмени доказателства.

 

Като взе предвид становището на страната за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР К.: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна атакуваната Наредба на Общински съвет гр.Карнобат. Моля да ни присъдите направените разноски в размер 20 лева, за обнародване на обявлението в ДВ.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: