ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1535 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хляб и Хлебни изделия“ се явява юрисконсулт Т..

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За заинтересованата страна „Т. Й.“ ЕООД се явява адвокат Д..

Заинтересованите страни ЕТ „Я. М.“, Ив трейд“ ООД и „М брадърс“ ООД не изпращат представители, редовно уведомени, като „М брадърс“ ООД, е редовно призована чрез залепяне на уведомление чл.50, ал.4, във вр. по чл.47, ал.1 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Хляб и хлебни изделия“ против заповед № 1871/12.07.2016г. на кмета на Община Бургас, с която е определено „Т. Й.“ ЕООД за спечелило конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти публична общинска собственост, представляващи помещения за столово хранене към училищата, обединени в ЛОТ № 6.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Т.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Д.: Оспорваме жалбата. Няма да представяме доказателства и нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите така подадената жалба и постановите решение, с което да отмените оспорената заповед на кмета на община Бургас, както и да ни присъдите направените разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на кмета на община Бургас като правилна и законосъобразна. Считам, че в настоящото производство, от събраният доказателствен материал, се установява, че заповедта е издадена в съответствие с условията на тръжната документация, както и с разпоредбите на Наредбата на Община Бургас. Моля да ни бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

Адвокат Д.: Моля да остава жалбата без уважение, като считам, че същата е неоснователна. Считам заповед № 1871/12.07.2016г. на кмета на Община Бургас за правилна и законосъобразна и процедурата е съобразена с изискванията на конкурсната документация. Всички фирми, участвали в конкурса, освен жалбоподателя, правилно са възприели конкурсната документация, поради което и моля да я потвърдите. Моля да ни присъдите разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: