ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1535 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.31 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хляб и Хлебни изделия“ се явява юрисконсулт Т..

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За заинтересованата страни „Т. Й.“ ЕООД се явява адвокат Д., надлежно упълномощен.

Заинтересованите страни ЕТ „Я. М.“ и Ив трейд“ ООД не изпращат представител, редовно уведомени.

Не се явява представител на заинтересованата страна „М брадърс“ ООД, нередовно призовано. Не е върнат отрязък от призовката до същото, което препятства съда да проследи редовността на призоваването.

 

Адвокат Т.: Предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна, моля да не се дава ход на делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да не се дава ход на делото.

Адвокат Д.: Да не се дава ход на делото и да се призове нередовната страна.

 

СЪДЪТ, като взе предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна „М брадърс“ ООД, намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017г. от 10.00 ч., за които дата и час да се уведоми заинтересованата страна „М брадърс“ ООД, като призовката се връчи на адреса, посочен в Търговския регистър, на всеки служител от канцеларията на търговското дружество, който е съгласен да я приеме, а при липса на такъв- страната да се уведоми чрез залепване на уведомление.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: